Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Contact

Belangrijk!  Let op: Geen individuele vragen!

Als u een vraag wilt voorleggen die betrekking heeft op uzelf, een specifieke (gewezen) werknemer, pensioengerechtigde of werkgever moet u zich wenden tot de voor uzelf, die persoon of werkgever bevoegde inspecteur. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst behandelt deze individuele vragen niet!

Individuele vragen kunt u door middel van het indienen van een verzoek om vooroverleg voorleggen aan de bevoegde inspecteur. Op www.belastingdienst.nl is aangegeven hoe u een verzoek om vooroverleg kunt indienen. Daar kunt u ook het standaardformulier "verzoek vooroverleg" downloaden.

Algemene vragen

Voor algemene vragen over belastingheffing en tarieven (ook over pensioenuitkeringen en AOW) kunt u terecht op www.belastingdienst.nl of bij de belastingtelefoon (0800-0543).

Vragen voor het CAP

Het CAP is in de eerste plaats aanspreek- en coördinatiepunt voor medewerkers van de Belastingdienst voor vragen over de fiscale aspecten van pensioenen, oudedagsverplichtingen, regelingen voor vervroegde uittreding (RVU), loonstamrechten of levensloopregelingen. Daarnaast is het CAP voor deze onderwerpen ook het aanspreek- en coördinatiepunt voor personen en organisaties buiten de Belastingdienst. De externe functie vervult de kennisgroep alleen voor vragen waarbij het antwoord niet afhankelijk is van individuele omstandigheden en voor vragen met een regio-overstijgend karakter.

Het is niet de bedoeling dat externe partijen vragen voorleggen aan de kennisgroep waarop het antwoord is te vinden in door of vanwege de overheid verstrekte informatie1. Bij het voorleggen van een vraag aan de kennisgroep verzoeken wij u ook uw eigen onderbouwde zienswijze op de voorgelegde vraag te geven.

In de omschrijving van de taak en werkwijze van het CAP vindt u nadere informatie over de vragen die aan het CAP voorgelegd kunnen worden.

Postadres CAP

Belastingdienst/kantoor Utrecht (Courtyard Building)
Centraal Aanspreekpunt Pensioenen
t.a.v. de heer mr. C. van Nieuwamerongen
Postbus 18500
3501 CM Utrecht

Contactformulier

Vragen over de  fiscale aspecten van pensioenen, oudedagsverplichtingen, regelingen voor vervroegde uittreding, loonstamrechten of levensloopregelingen met een regio-overstijgend karakter kunnen ook via het contactformulier aan het CAP worden voorgelegd.

1 Bijvoorbeeld wetgeving, jurisprudentie, beleidsbesluiten, handreikingen, instructies e.d. elders op deze site, belastingdienst.nlrijksoverheid.nloverheid.nlrechtspraak.nl, etc.

Deel deze pagina

Op deze pagina