Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP)

Taak en werkwijze CAP

De Belastingdienst heeft een kennisstructuur waarin kennisgroepen een belangrijke rol spelen. De kennisstructuur is erop gericht eenheid van beleid en uitvoering te waarborgen.

In de pensioensfeer houdt de kennisgroep pensioenen zich onder meer bezig met de fiscale aspecten van pensioenen, oudedagsverplichtingen, regelingen voor vervroegde uittreding, loonstamrechten en levensloopregelingen in de twee relevante aandachtsgebieden, de loonsfeer en de winstsfeer. De kennisgroep heeft in de eerste plaats een interne functie. Hij is aanspreek- en coördinatiepunt voor medewerkers van de Belastingdienst.

Daarnaast heeft de kennisgroep ook een externe functie als aanspreek- en coördinatiepunt voor personen en organisaties buiten de Belastingdienst. De externe functie vervult de kennisgroep alleen voor fiscale vragen met een regio-overstijgend karakter. Vragen met betrekking tot individuele gevallen, kan men voorleggen aan de competente eenheid van de Belastingdienst. Hetzelfde geldt voor vragen en regelingen die (vrijwel) alleen van belang zijn voor belanghebbenden die onder één regio vallen. In het algemeen kunnen belanghebbenden in de volgende gevallen een pensioenregeling ter beoordeling voorleggen aan de kennisgroep:

  • de regeling is gebaseerd op een collectieve arbeidsovereenkomst (cao);
  • de regeling geldt voor een hele bedrijfstak of beroepsgroep;
  • de regeling is een modelregeling die door verschillende werkgevers wordt toegepast;
  • de regeling werpt een nog niet eerder beantwoorde rechtsvraag op.

Het is niet de bedoeling dat externe partijen vragen voorleggen aan de kennisgroep waarop het antwoord is te vinden in door of vanwege de overheid verstrekte informatie[voetnoot1]. Bij het voorleggen van een vraag aan de kennisgroep verzoeken wij de vragensteller ook de eigen heldere en onderbouwde zienswijze op de voorgelegde vraag te geven.

Het CAP heeft de taak van intern en extern aanspreekpunt van de kennisgroep pensioenen overgenomen. Het CAP voert het secretariaat voor de beide aandachtsgebieden. Door de centrale aansturing kan het CAP vragen aan de juiste personen toedelen. Vervolgens draagt het CAP zorg voor het innemen van een gezamenlijk standpunt of advies voor zowel de loonsfeer als de winstsfeer.

Samenstelling CAP

De samenstelling van het CAP is als volgt:

  • Dr. E.A.P. (Erik) Schouten CPC (voorzitter), Belastingen CDVT/Den Haag/Utrecht, kantoor Utrecht
  • Drs. F. (Floris) Boer (plv. voorzitter), Belastingen Grote Ondernemingen Zuid, kantoor Eindhoven
  • Mr. C. (Chris) van Nieuwamerongen (secretaris), Belastingen MKB Midden, kantoor Utrecht

Vragen & Antwoorden - Handreikingen

Het CAP krijgt veel vragen over de fiscale behandeling van pensioenen, oudedagsverplichtingen, loonstamrechten, regelingen voor vervroegde uittreding en levensloopregelingen. De op regelmatig gestelde vragen door het CAP gegeven antwoorden zijn opgenomen in de op deze site gepubliceerde Vragen & Antwoorden. Naast de Vragen & Antwoorden heeft het CAP voor een aantal onderwerpen handreikingen gemaakt. De handreikingen zijn informatief van karakter en dienen (gedeeltelijk) ter vervanging van de teksten van ingetrokken beleidsbesluiten. Voor de opgenomen Vragen & Antwoorden en handreikingen geldt dat het geen door of namens de staatssecretaris van Financiën uitgevaardigd beleid betreft. De geformuleerde antwoorden vloeien rechtstreeks voort uit de fiscale wet- en regelgeving.

In de Vragen & Antwoorden en handreikingen is in het algemeen geen rekening gehouden met wet- en regelgeving op het gebied van gelijke behandeling en met wet- en regelgeving rond de Pensioenwet (PW). Dit is alleen anders indien deze bepalingen direct van invloed (kunnen) zijn op de toepassing van de fiscale wetgeving. Toetsing van civielrechtelijke wet- en regelgeving op het terrein van het arbeidsrecht is niet een taak van de Belastingdienst.

Vragen over de werking en uitleg van bepalingen van de PW moeten worden voorgelegd aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en/of De Nederlandsche Bank (DNB). Het CAP beantwoordt geen vragen over de PW omdat dit niet tot het werkgebied van het CAP behoort. Waar er in de fiscale wet- en regelgeving wordt verwezen naar bepalingen van de PW, volgt de Belastingdienst de visie van SZW en/of DNB.

Voetnoten

[Voetnoot1, terug naar tekst] Bijvoorbeeld wetgeving, jurisprudentie, beleidsbesluiten, handreikingen, instructies e.d. elders op deze site, belastingdienst.nl, rijksoverheid.nl, overheid.nl, rechtspraak.nl, etc.

Deel deze pagina