Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Nieuwe versie Handreiking inhaal en inkoop van pensioen gepubliceerd

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 11 april 2019) gepubliceerd. De vandaag gepubliceerde versie van de handreiking vervangt de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen van 9 juli 2014.  De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie van de handreiking zijn:

  • De handreiking is aangepast aan de opgetreden ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Zo wordt nu bijvoorbeeld voor de forfaitaire berekening van het pensioengevend loon voor verstreken dienstjaren aangesloten bij artikel 10ba UBLB.
  • De verwijzingen naar de relevante beleidsbesluiten zijn geactualiseerd.
  • Voor de berekening van de inhaal- en inkoopruimte wordt nu uitgegaan van de AOW-bedragen en het maximum pensioengevend loon zoals van toepassing in het jaar waarin de inhaal of inkoop plaatsvindt.
  • Voor de situatie dat de pensioenopbouw bij de huidige werkgever over de volledige diensttijd is gebaseerd op een beschikbare-premieregeling en er geen sprake is geweest van een inkomende waardeoverdracht is een vereenvoudigde berekening van de inhaalruimte toegevoegd.
  • Voor het bepalen van de inhaal- of inkoopruimte wordt nu ook rekening gehouden met de opgebouwde aanspraken op nettopensioen of nettolijfrente.

Deel deze pagina