Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Nieuws

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

Pensioenregeling ter beoordeling voorleggen aan Belastingdienst

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen in werking getreden. Hierdoor zijn de fiscale en civiele wettelijke kaders voor pensioenregelingen gewijzigd en moeten pensioenregelingen worden

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

V&A 24-004 Gevolgen toekennen extra verlofspaaruren voor pensioengevend loon is gepubliceerd. En V&A 23-002 Gelijkblijvende beschikbare premie aanpassen aan daling wettelijke minimale leeftijd verwerven pensioenaanspraken is aangepast.

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag V&A 24-004 gepubliceerd. V&A 24-004 behandelt de vraag of het pensioengevend loon wijzigt wanneer een werkgever na een wijziging van de

CAP beantwoordt geen vragen over werking en uitleg van de Pensioenwet

In artikel 220e van de Pensioenwet (PW) is het bij het inwerkingtreden van de Wet toekomst pensioenen (WTP) geïntroduceerde overgangsrecht opgenomen voor op 30 juni 2023 bestaande pensioenregelingen

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

Besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting, internationale aspecten van pensioenen en stamrechten gewijzigd

De wijzigingen van het besluit van 21 maart 2024, nr. 2024-6955 (Stcrt. 2024-10467) zijn verwerkt in het besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting, internationale aspecten van pensioenen en

V&A 24-001Pensioenopbouw over diensttijd bij een vorige werkgever op basis van artikel 10a, eerste lid, onderdeel e, UBLB, V&A 24-002 Partnerpensioen na het overlijden van de (gewezen) werknemer omzetten in eigen recht op ouderdomspensioen van de nabestaande en V&A 24-003 Bovengrens bij samenloop van ouderdomspensioen met prepensioen door gedeeltelijke vervroeging van het ouderdomspensioen zijn gepubliceerd. Diverse V&A zijn aangepast n.a.v. inwerkingtreding WTP.

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag V&A 24-001, V&A 24-002 en V&A 24-003 gepubliceerd. V&A 24-001 behandelt de vraag in welke gevallen pensioenopbouw mogelijk is over

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.