Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vervallen V&A 05-037 Inhoudingsplicht pensioenuitvoerder en afkoop van pensioen ten behoeve van de levensloopregeling d.d. 011121

Belangrijk!  Vervallen

Dit V&A is vervallen omdat het overgangsrecht voor levensloopregelingen per 1 januari 2022 is geƫindigd.

Dit V&A 05-037 behandelt de vraag of een pensioenverzekeraar ook inhoudingsplichtige is voor de loonbelasting voor levensloopuitkeringen die voortkomen uit het levenslooptegoed dat is opgebouwd door storting van eerder door de pensioenverzekeraar afgekocht prepensioen, overbruggingspensioen of vroegpensioen.

Vraag

Op grond van artikel 38k van de Wet op de loonbelasting 1964 juncto artikel 66 van de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet is het tot uiterlijk 1 maart 2008 mogelijk geweest om aanspraken op prepensioen, overbruggingspensioen of vroegpensioen af te kopen en te storten in de levensloopregeling.

Is een pensioenverzekeraar ook inhoudingsplichtige voor de loonbelasting voor levensloopuitkeringen die voortkomen uit het levenslooptegoed dat is opgebouwd door storting van eerder door de pensioenverzekeraar afgekocht prepensioen, overbruggingspensioen of vroegpensioen?

Antwoord

Nee, de pensioenverzekeraar is niet inhoudingsplichtig voor de levensloopuitkeringen die voortkomen uit het levenslooptegoed dat is opgebouwd door storting van afgekocht prepensioen, overbruggingspensioen of vroegpensioen.

De pensioenverzekeraar kan wel inhoudingsplichtig zijn als hij ook uitvoerder is van de levensloopregeling.

Let op!  Let op!

Volgens het per 1 januari 2021 aangepaste overgangsrecht voor levensloopregelingen is op 1 november 2021 de waarde in het economisch verkeer van de nog aanwezige levensloopaanspraak, zonder toepassing van de standaardloonheffingskorting, aangemerkt als loon uit tegenwoordige arbeid van de (gewezen) werknemer. Indien de (gewezen) werknemer op 1 januari 2021 61 jaar of ouder was, is de aanspraak echter aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking. De uitvoerder van de levensloopregeling is ter zake van dat loon aangewezen als inhoudingsplichtige.

Nu levensloopaanspraken conform het bovenstaande zijn aangemerkt als loon, is het overgangsrecht van artikel 39d Wet LB, en daarmee de inhoud van dit V&A, feitelijk niet meer relevant. Formeel vervalt artikel 39d Wet LB per 1 januari 2022 (zie artikel VIIb van het Belastingplan 2012). Per die datum zal dit V&A ook vervallen.

Deel deze pagina