Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

952 resultaten in publicaties

  • Onderwerp

  • Label

  • Sorteren

Besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen (Staffelbesluit pensioenen) (besluit van 26 juni 2023, nr. 2023-13825, gewijzigd in het besluit van 13 september 2023, nr. 2023-20266 en het besluit van 12 juni 2024, nr. 2024-10674)

27-06-2024 -

Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate Dienst Vaktechniek Besluit van 26 juni 2023, nr. 2023-13825 De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit is een actualisering van het Staffelbesluit pensioenen van 20 december 2019, nr. 2019-21333 in verband met de…

Overzicht u-rendementen en marktrenten

18-06-2024 -

In het besluit van 30 maart 2018, nr. 2018-2954 is aangegeven dat vanaf 1 januari 2017 de marktrente voor het bepalen van de contante waarde van renteloze verplichtingen per het einde van een kalenderjaar gelijk…

V&A 24-004 Gevolgen toekennen extra verlofspaaruren voor pensioengevend loon

19-04-2024 -

Dit V&A behandelt de vraag of het pensioengevend loon wijzigt wanneer een werkgever na een wijziging van de voorwaarden van de verlofspaarregeling extra verlofspaaruren toekent. Vraag Een verlofspaarregeling biedt werknemers de mogelijkheid om extra verlofuren…

V&A 23-002 Gelijkblijvende beschikbare premie aanpassen aan daling wettelijke minimale leeftijd verwerven pensioenaanspraken

19-04-2024 -

Dit V&A 23-002 behandelt de vraag of per 1 januari 2024 een gelijkblijvende beschikbare premie in het oude fiscale pensioenkader als gevolg van de wettelijk voorgeschreven daling van de minimale leeftijd voor het verwerven van…

Besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting, internationale aspecten van pensioenen en stamrechten (besluit van 9 oktober 2015, nr. DGB2015/7010M, gewijzigd in het besluit van 21 maart 2024, nr. 2024-6955)

08-04-2024 -

9 oktober 2015nr. DGB2015/7010M,Directoraat-generaal Belastingdienst, Cluster Fiscaliteit De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit is een actualisering van het besluit van 31 januari 2008, nr. CPP2007/98M (Stcrt. 2008, 27). In dit besluit…

Vervallen besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting, internationale aspecten van pensioenen en stamrechten (besluit van 9 oktober 2015, nr. DGB2015/7010M)

08-04-2024 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is in het besluit van 21 maart 2024, nr. 2024-6955 (Stcrt. 2024-10467) gewijzigd met terugwerkende kracht tot en met 16 november 2023. De gewijzigde versie van het besluit vindt u hier.…

V&A 08-087 Uitruil prepensioen in eindloon- en middelloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum

29-03-2024 -

Dit V&A 08-087 behandelt de vraag of een prepensioen dat is gebaseerd op een middelloon- of eindloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum altijd moet ingaan bij het bereiken van de 100%-grens.…

V&A 08-089 Uitruilregeling prepensioen in een beschikbare-premiestelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum

29-03-2024 -

Dit V&A 08-089 behandelt de vraag of een prepensioen dat is gebaseerd op een beschikbare-premiestelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum altijd moet ingaan bij het bereiken van de 100%-grens. Let op! …

V&A 08-066 Uitruil overbruggingspensioen in een beschikbare-premiestelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum

29-03-2024 -

Dit V&A 08-066 behandelt de vraag hoe bij uitstel van de ingangsdatum een op basis van beschikbare premies opgebouwd overbruggingspensioen kan worden omgezet in een hoger ouderdomspensioen of partnerpensioen. Let op!  Let op! De inhoud…

V&A 18-004 ODV gedeeltelijk aanwenden voor verkrijgen lijfrenteproduct

29-03-2024 -

Dit V&A 18-004 behandelt de vraag of een ODV ook gedeeltelijk kan worden aangewend voor het verkrijgen van een lijfrenteproduct. Vraag Een dga heeft zijn in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak omgezet in een aanspraak ingevolge…

V&A 06-010 Partnerpensioen na het overlijden van de (gewezen) werknemer omzetten in eigen recht op ouderdomspensioen van de nabestaande onder de werking van het overgangsrecht van artikel 38b, eerste lid, en/of artikel 38q Wet LB 

29-03-2024 -

Dit V&A 06-010 behandelt de vraag of een partner na het overlijden van de (gewezen) werknemer de aanspraak op (bijzonder) partnerpensioen kan omzetten in een eigen aanspraak op ouderdomspensioen. Let op!  Let op! De inhoud…

V&A 08-026 Loonstamrechtovereenkomst - (Toekomstige) echtgenoot, partner of kinderen

29-03-2024 -

Dit V&A 08-026 behandelt de vraag of in een loonstamrechtovereenkomst ook een eventuele toekomstige echtgenoot, partner en kinderen als begunstigde kunnen worden opgenomen. Vraag In artikel 11, eerste lid, onderdeel g, ten eerste, van de…

V&A 08-040 Opbouwpercentage en backservice

29-03-2024 -

Dit V&A 08-040 behandelt de vraag of salarisverhogingen die plaatsvinden na het aanpassen van de pensioenregeling in verband met het verlagen van de fiscaal maximale pensioenopbouwpercentages, in een eindloonregeling leiden tot een backservice op basis…

V&A 24-003 Bovengrens bij samenloop van ouderdomspensioen met prepensioen door gedeeltelijke vervroeging van het ouderdomspensioen

29-03-2024 -

Dit V&A 24-003 behandelt de vraag wat de bovengrens is bij samenloop van uitkeringen van prepensioen en vervroegd ingegaan ouderdomspensioen. Vraag In een pensioenregeling treedt samenloop op van het prepensioen met het ouderdomspensioen als gevolg…

V&A 24-002 Partnerpensioen na het overlijden van de (gewezen) werknemer omzetten in eigen recht op ouderdomspensioen van de nabestaande

29-03-2024 -

Dit V&A 24-002 behandelt de vraag of een partner na het overlijden van de (gewezen) werknemer de aanspraak op (bijzonder) partnerpensioen kan omzetten in een eigen aanspraak op ouderdomspensioen. Vraag Kan een partner na het…

V&A 24-001 Pensioenopbouw over diensttijd bij een vorige werkgever op basis van artikel 10a, eerste lid, onderdeel e, UBLB

29-03-2024 -

Dit V&A 24-001 behandelt de vraag in welke gevallen pensioenopbouw mogelijk is over diensttijd bij een vorige werkgever op basis van artikel 10a, eerste lid, onderdeel e, UBLB. Vraag In welke gevallen is pensioenopbouw mogelijk…

V&A 08-011 Pensioenopbouw over diensttijd vorige werkgever  op basis van artikel 10a, eerste lid, onderdeel f, UBLB (tekst 30 juni 2023)

29-03-2024 -

Dit V&A 08-011 behandelt de vraag in welke gevallen pensioenopbouw mogelijk is over diensttijd bij een vorige werkgever op basis van artikel 10a, eerste lid, onderdeel f, UBLB (tekst 30 juni 2023). Let op!  Let…

V&A 21-009 Geërfd recht op ODV-termijnen aanwenden voor verkrijgen lijfrenteproduct door één van de erfgenamen

14-02-2024 -

Dit V&A 21-009 behandelt de vraag of één van de erfgenamen het geërfde recht op de ODV-termijnen naar eigen keuze kan aanwenden voor de verkrijging van een lijfrenteproduct. Inleiding Een dga heeft het in eigen…

V&A 19-007 Negatieve marktrente oprenten ODV

14-02-2024 -

Dit V&A 19-007 behandelt de vraag of ingeval van een negatieve marktrente voor het oprenten van een ODV uitgegaan moet worden van dat negatieve rentepercentage. Inleiding In artikel 38p van de Wet op de loonbelasting…

V&A 17-040 Geen samenloop aanwijzing onderdeel 6.6 en goedkeuring onderdeel 6.3 van het Verzamelbesluit pensioenen voor partner- en wezenpensioen op risicobasis

14-02-2024 -

Dit V&A 17-040 behandelt de vraag of het mogelijk is om de aanwijzing van onderdeel 6.6 van het Verzamelbesluit pensioenen van 27 juni 2023, nr. 2023-13641 te combineren met de goedkeuring van onderdeel 6.3 van…

V&A 21-007 RVU-drempelvrijstelling bij samenloop RVU-uitkering en (tijdelijk verhoogde) pensioenuitkering

14-02-2024 -

Dit V&A 21-007 behandelt de vraag of de tijdelijke RVU-drempelvrijstelling van artikel 32ba, zevende lid, Wet LB wordt beperkt indien de RVU-gerechtigde gelijktijdig een (tijdelijk verhoogde) pensioenuitkering ontvangt. Vraag Een werkgever verstrekt een RVU-uitkering aan…

V&A 18-008 Vaste indexatie

14-02-2024 -

Dit V&A 18-008 behandelt de vraag hoe een vaste indexatie van pensioen vormgegeven kan worden. Let op!  Let op! De inhoud van dit V&A is van toepassing op pensioenaanspraken en pensioenregelingen die vallen onder het…

V&A 17-012 Pensioenrichtleeftijd lager dan 68 jaar vanaf 1 januari 2018

14-02-2024 -

Dit V&A 17-012 behandelt de vraag of per 1 januari 2018 in een pensioenregeling altijd een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar of ouder moet worden opgenomen. In het V&A zijn ook de vanaf 1 januari 2018…

V&A 17-030 Pensioen in eigen beheer op vervroegde pensioeningangsdatum gedeeltelijk prijsgeven in verband met onderdekking

14-02-2024 -

Dit V&A 17-030 behandelt de vraag of het mogelijk is om een in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak bij onderdekking gedeeltelijk prijs te geven bij vervroeging van de pensioeningangsdatum. Vraag Op grond van artikel 38n van…

V&A 21-005 Verzekeren uitkering pensioenkapitaal aanvullend pensioensparen bij vooroverlijden voor extra partnerpensioen

14-02-2024 -

Dit V&A 21-005 behandelt de vraag of de verzekering van een uitkering van pensioenkapitaal bij vooroverlijden kan worden gecombineerd met partnerpensioen dat op risicobasis is verzekerd. Let op!  Let op! De inhoud van dit V&A…

V&A 18-005 Surplus pensioenkapitaal bijlage IV of V Staffelbesluit pensioenen uitkeren aan werknemer

14-02-2024 -

Dit V&A 18-005 behandelt de vraag of een afwijkende premieovereenkomst als bedoeld in onderdeel 6 van het Staffelbesluit pensioenen de (aanvullende) toezegging mag bevatten dat een door de werkgever van de verzekeraar te ontvangen surplus…

V&A 17-021 Prijsgeven ODV op ingangsdatum vanwege onderdekking

14-02-2024 -

Dit V&A 17-021 behandelt de vraag of het mogelijk is om een ODV op de ingangsdatum van de termijnen gedeeltelijk prijs te geven in geval van onderdekking. Vraag Een dga heeft zijn in eigen beheer…

V&A 15-004 Onderbreking vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag

14-02-2024 -

Dit V&A 15-004 behandelt de vraag of het mogelijk is om de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onderdeel c, UBLB te onderbreken en op een later…

V&A 14-005 Inbouw AOW-uitkering bij lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage

14-02-2024 -

Dit V&A 14-005 behandelt de vraag met welke AOW-inbouw rekening gehouden moet worden voor het toetsen van de fiscale maxima bij een lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage of bij een combinatie van pensioenopbouwpercentages. Let op! …

V&A 20-008 ODV-uitkeringsrecht erfgenaam aanwenden voor een direct ingaande tijdelijke nabestaandenlijfrente, die uitkeert aan die erfgenaam zelf

14-02-2024 -

Dit V&A 20-008 behandelt de vraag of een erfgenaam van een overleden ODV-gerechtigde het verkregen recht op ODV-termijnen kan aanwenden voor een direct ingaande tijdelijke nabestaandenlijfrente, die uitkeert aan die erfgenaam zelf. Inleiding De fiscale…

V&A 14-006 Omvang AOW-franchise vanaf 1 januari 2015

14-02-2024 -

Dit V&A 14-006 behandelt de vanaf 1 januari 2015 voor de pensioenopbouw te hanteren AOW-franchise. Let op!  Let op! De inhoud van dit V&A is van toepassing op pensioenaanspraken en pensioenregelingen die vallen onder het…

V&A 11-023 Beperkte pensioenopbouw in een eindloonregeling in de laatste 5 jaar vóór de pensioeningangsdatum; uitstel van de pensioeningangsdatum

14-02-2024 -

Dit V&A 11-023 behandelt de vraag wat de invloed is van uitstel van de pensioeningangsdatum op de volgens artikel 10b, eerste lid, UBLB (tekst 30 juni 2023) geldende beperking om in een eindloonregeling rekening te…

V&A 13-007 Uitkeringsperiode periodieke uitkeringen uit een loonstamrecht

14-02-2024 -

Dit V&A 13-007 behandelt de vraag wat de minimale uitkeringsperiode van een loonstamrecht in termijnen is. Vraag Een natuurlijk persoon koopt op de uiterste datum met het stamrechtvermogen een loonstamrecht in termijnen aan. Hij is…

V&A 10-006 Omzetten aanspraak op periodieke uitkeringen ex artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB (tekst 2013) in loonstamrechtspaarrekening of loonstamrechtbeleggingsrecht

14-02-2024 -

Dit V&A 10-006 behandelt de vraag of een loonstamrecht zonder fiscale gevolgen kan worden omgezet in een loonstamrechtspaarrekening of loonstamrechtbeleggingsrecht. Vraag Kan een loonstamrecht in de zin van artikel 11, eerste lid, onderdeel g, van…

V&A 11-027 Prijsgeven pensioenaanspraken door niet actuarieel herrekenen bij uitstel

14-02-2024 -

Dit V&A 11-027 behandelt de vraag of een dga zonder fiscale gevolgen een deel van zijn in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak kan prijsgeven door de pensioenaanspraak niet actuarieel te herrekenen bij uitstel van de eerder…

V&A 17-017 Ingang ODV-uitkeringen na omzetten ingegaan partnerpensioen

14-02-2024 -

Dit V&A 17-017 behandelt de vraag wanneer de uitkeringen kunnen ingaan van een ODV die is ontstaan na het omzetten van een aanspraak op ingegaan partnerpensioen. Vraag Een nabestaande heeft de in eigen beheer verzekerde…

V&A 15-002 Bepalen gemiddelde pensioengevend loon

14-02-2024 -

Dit V&A 15-002 behandelt de vraag op welke wijze het gemiddelde pensioengevend loon kan worden afgeleid van het op dat moment geldende pensioengevend loon. Let op!  Let op! De inhoud van dit V&A is van…

V&A 09-004 Rekenrente balanswaardering eigen beheer pensioen met open indexatie

14-02-2024 -

Dit V&A 09-004 behandelt de vraag of het altijd mogelijk is om een in eigen beheer gehouden pensioenverplichting met een open indexatie op de winstbepalende balans te waarderen uitgaande van een nominale uitkering en een…

V&A 08-074 Incidentele beloningen in een beschikbare-premiestelsel

14-02-2024 -

Dit V&A 08-074 behandelt de vraag of er bijzondere fiscale regels van toepassing zijn voor het bepalen van de beschikbare premie over incidentele beloningen. Let op!  Let op! De inhoud van dit V&A is van…

V&A 08-094 Ruil van prepensioen

14-02-2024 -

Dit V&A 08-094 behandelt de vraag of bij de ruil van prepensioen naar ouderdoms-, partner- of wezenpensioen fiscale grenzen gelden die niet overschreden mogen worden. Vraag In artikel 38a, zevende lid, van de Wet op…

V&A 13-006 Benaderde Marktwaarde Methode

14-02-2024 -

Dit V&A 13-006 behandelt de vraag wat de rekengrondslagen zijn van het door de Belastingdienst ontwikkelde rekenmodel van de ‘Benaderde Marktwaarde’ voor het benaderen van de koopsom die bij een onafhankelijke verzekeringsmaatschappij gestort zou moeten…

V&A 08-088 Uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum in een beschikbare-premiestelsel en de 100%-toets

14-02-2024 -

Dit V&A 08-088 behandelt de vraag hoe ingeval van een beschikbare-premieregeling de toetsing aan de 100%-grens verloopt bij uitstel van de ingangsdatum van prepensioen. Vraag In prepensioenregelingen is vaak de mogelijkheid opgenomen om de ingangsdatum…

V&A 08-073 Fictieve waardeoverdracht van nihil

14-02-2024 -

Dit V&A 08-073 behandelt de vraag of artikel 10a, eerste lid, onderdeel f, UBLB (tekst 30 juni 2023) ook kan worden toegepast indien een feitelijke waardeoverdracht niet mogelijk is omdat in de vorige dienstbetrekking(en) geen…

V&A 08-065 Uitruil overbruggingspensioen in eindloon- en middelloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum

14-02-2024 -

Dit V&A 08-065 behandelt de vraag of een overbruggingspensioen in een eindloon- of middelloonstelsel altijd moet ingaan bij het bereiken van de 100%-grens (volledige AOW- en premiecompensatie voor de nog resterende periode tot het bereiken…

V&A 08-059 Verhoogde opbouw van ouderdomspensioen in een middelloon- of eindloonstelsel bij uitruil van partnerpensioen op opbouwbasis

14-02-2024 -

Dit V&A 08-059 behandelt de vraag of bij een uitruil van het opgebouwde partnerpensioen naar het ouderdomspensioen tijdens de pensioenopbouw, de fiscaal maximale opbouwpercentages van artikel 18a, eerste en tweede lid, Wet LB (tekst 30…

V&A 08-068 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen

14-02-2024 -

Dit V&A 08-068 behandelt de vraag wat fiscaal de maximale omvang van het nabestaandenoverbruggingspensioen mag zijn onder de werking van het oude fiscale pensioenkader. Hierbij komen ook de mogelijkheden aan de orde om dit pensioen…

V&A 08-086 Prepensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum

14-02-2024 -

Dit V&A 08-086 behandelt de vraag of en onder welke voorwaarden het mogelijk is om de ingangsdatum van de uitkeringen van het prepensioen uit te stellen. Vraag Een prepensioen gaat normaal gesproken in op de…

V&A 08-033 Loonstamrechtovereenkomst - Omzetting ingegane loonstamrechten

14-02-2024 -

Dit V&A 08-033 behandelt de vraag of de mogelijkheid om een loonstamrecht fiscaal geruisloos om te zetten in een ander loonstamrecht dat ook voldoet aan de voorwaarden van artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet…

V&A 08-079 Geheel of gedeeltelijk prijsgeven van pensioenaanspraak of ODV; belastbaar feit en belastbaar bedrag

14-02-2024 -

Dit V&A 08-079 behandelt de fiscale gevolgen die de Wet LB verbindt aan het geheel of gedeeltelijk prijsgeven van in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken of ODV. Vraag Op grond van artikel 38n van de Wet…

V&A 08-067 Ruil van nabestaandenoverbruggingspensioen

14-02-2024 -

Dit V&A 08-067 behandelt de vraag of het mogelijk is om een nabestaandenoverbruggingspensioen te ruilen voor een andere pensioensoort. Let op!  Let op! De inhoud van dit V&A is van toepassing op pensioenaanspraken en pensioenregelingen…