Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

V&A 08-040 Opbouwpercentage en backservice

Dit V&A 08-040 behandelt de vraag of salarisverhogingen die plaatsvinden na het aanpassen van de pensioenregeling in verband met het verlagen van de fiscaal maximale pensioenopbouwpercentages, in een eindloonregeling leiden tot een backservice op basis van het vóór die aanpassing van de pensioenregeling geldende opbouwpercentage.

Let op!  Let op!

De inhoud van dit V&A is van toepassing op pensioenaanspraken en pensioenregelingen die vallen onder het overgangsrecht van artikel 38b, eerste lid, respectievelijk van artikel 38q van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB). De inhoud van dit V&A is niet van toepassing op aanspraken ingevolge een pensioenregeling die voldoet aan het nieuwe fiscale pensioenkader van de Wet toekomst pensioenen (WTP).

Per 1 juli 2023 is de WTP in werking getreden. Het fiscale pensioenkader, zoals dat gold tot 1 juli 2023 (oude fiscale pensioenkader), blijft van toepassing op pensioenaanspraken die zijn opgebouwd tot aan het moment dat een pensioenregeling wordt aangepast aan de WTP, mits deze aanspraken niet zijn omgezet in aanspraken ingevolge een premieovereenkomst als bedoeld in artikel 10 van de Pensioenwet (PW) of artikel 28 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb). Dit volgt uit artikel 38b, eerste en tweede lid, Wet LB.

Voor de aanpassing van een pensioenregeling aan het nieuwe fiscale en civiele pensioenkader geldt een transitieperiode. Dit is geregeld in artikel 38q Wet LB respectievelijk artikel 220i PW en artikel 214g Wvb. Tijdens de transitieperiode mag pensioenopbouw blijven plaatsvinden met toepassing van het oude fiscale pensioenkader.

Vraag

De fiscaal maximale pensioenopbouwpercentages zijn in het verleden enkele keren verlaagd. Na het inwerkingtreden van deze verlagingen moesten de bestaande pensioenregelingen telkens worden aangepast. Kunnen in een eindloonregeling salarisverhogingen die plaatsvinden na zo’n aanpassing van de pensioenregeling, leiden tot een backservice op basis van het vóór die aanpassing geldende opbouwpercentage?

Antwoord

Nee, een backservice over de jaren vóór een dergelijke aanpassing van de pensioenregeling op basis van het vóór die aanpassing geldende opbouwpercentage is niet mogelijk. Bepalend voor de hoogte van de backservice is het eindloon op het moment waarop de pensioenregeling wordt aangepast. Salarisverhogingen daarna kunnen slechts tegen het dan geldende maximale opbouwpercentage worden meegenomen en kunnen niet leiden tot een backservice op basis van het in eerdere jaren geldende opbouwpercentage. Dit oordeel sluit aan bij het antwoord van de Staatssecretaris van Financiën op vragen van de Eerste Kamer bij de behandeling van de Wet fiscale behandeling van pensioenen (Kamerstukken I, 26 020, nr. 104b

 

Deel deze pagina