Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

V&A 09-005 Compenseren tegenvallende rendementen beschikbare-premieregeling

Dit V&A 09-005 behandelt de vraag of het mogelijk is om in een beschikbare-premieregeling extra bedragen te storten om een tegenvallend rendement te compenseren.

Let op!  Let op!

De inhoud van dit V&A is van toepassing op pensioenaanspraken en pensioenregelingen die vallen onder het overgangsrecht van artikel 38b, eerste lid, respectievelijk van artikel 38q van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB). De inhoud van dit V&A is niet van toepassing op aanspraken ingevolge een pensioenregeling die voldoet aan het nieuwe fiscale pensioenkader van de Wet toekomst pensioenen (WTP).

Per 1 juli 2023 is de WTP in werking getreden. Het fiscale pensioenkader, zoals dat gold tot 1 juli 2023 (oude fiscale pensioenkader), blijft van toepassing op pensioenaanspraken die zijn opgebouwd tot aan het moment dat een pensioenregeling wordt aangepast aan de WTP, mits deze aanspraken niet zijn omgezet in aanspraken ingevolge een premieovereenkomst als bedoeld in artikel 10 van de Pensioenwet (PW) of artikel 28 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb). Dit volgt uit artikel 38b, eerste en tweede lid, Wet LB.

Voor de aanpassing van een pensioenregeling aan het nieuwe fiscale en civiele pensioenkader geldt een transitieperiode. Dit is geregeld in artikel 38q Wet LB respectievelijk artikel 220i PW en artikel 214g Wvb. Tijdens de transitieperiode mag pensioenopbouw blijven plaatsvinden met toepassing van het oude fiscale pensioenkader.

Vraag

Een werknemer heeft een beschikbare-premieregeling. Het met de ingelegde premies behaalde rendement valt tegen. Hierdoor is het uiteindelijk aan te kopen pensioen lager dan verwacht. Is het mogelijk om extra bedragen te storten in de beschikbare-premieregeling om het tegenvallende rendement te compenseren?

Antwoord

Nee, het is niet mogelijk om tegenvallende rendementen in een beschikbare-premieregeling te compenseren met een extra storting. In een beschikbare-premieregeling wordt de beschikbaar gestelde premie tot aan pensioendatum belegd. Hierdoor is de waardeontwikkeling van de ingelegde premies onzeker. Dit beleggingsrisico tot aan pensioendatum is volledig voor rekening van de werknemer. De werknemer kan dit risico verminderen door een product met gegarandeerd rendement te kiezen.

Indien in het verleden niet de fiscaal maximale beschikbare premies zijn ingelegd, is het nog wel mogelijk om de niet gebruikte fiscale ruimte alsnog te benutten. Ook dan geldt echter dat een eventueel met de eerder ingelegde premies behaald onderrendement niet gecompenseerd mag worden. In de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen zijn de mogelijkheden om de nog niet benutte fiscale ruimte voor pensioenopbouw alsnog te benutten nader uitgewerkt.

In een brief aan het Verbond van Verzekeraars, VNO/NCW en MKB-Nederland is aandacht gevraagd voor de fiscale aspecten die zijn verbonden aan het compenseren van tegenvallende rendementen in een beschikbare-premieregeling.

Deel deze pagina

Op deze pagina