Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

V&A 19-004 Inhaal pensioen op basis van een 3%-staffel over diensttijd waarover een 4%-staffel is gehanteerd

Dit V&A 19-004 behandelt de vraag of het mogelijk is om op basis van de huidige 3%-staffel pensioen in te halen over de dienstjaren bij de huidige werkgever waarin de pensioenopbouw plaatsvond op basis van een 4%-staffel.

Vraag

Met ingang van 1 januari 2020 is de pensioenregeling van een werkgever gebaseerd op een 3%-staffel uit Bijlage IV van het Staffelbesluit pensioenen (besluit van 20 december 2019, nr. 2019-21333). Tot 2020 vond pensioenopbouw plaats op basis van een 4%-staffel zoals opgenomen in Bijlage I van het Staffelbesluit pensioenen.

Is het mogelijk om op basis van de huidige 3%-staffel pensioen in te halen over de dienstjaren bij de huidige werkgever waarin de pensioenopbouw plaatsvond op basis van een 4%-staffel?

Antwoord

Ja, onder voorwaarden is inhaal van pensioen op basis van een 3%-staffel mogelijk, ook over dienstjaren bij de huidige werkgever, waarin eerder pensioenopbouw plaatsvond conform een 4%-staffel. Inhaal van pensioen over het verleden is enkel mogelijk voor zover er inhaalruimte is. Voor het vaststellen van de inhaalruimte kan gebruik gemaakt worden van de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen.

Aandachtspunten

Ten aanzien van een in dit V&A bedoelde inhaal gelden vier aandachtspunten.

1. Eventtoets

Na inhaal van pensioen op basis van een 3%-staffel, zal de eventtoets van voorwaarde e van Bijlage IV van het Staffelbesluit pensioenen moeten plaatsvinden met in achtneming van het pensioen dat eerder is opgebouwd op basis van de 4%-staffel. Hierbij is het niet relevant of er al dan niet een interne waardeoverdracht van het met de 4%-staffel opgebouwde pensioenkapitaal heeft plaatsgevonden naar het deel van de regeling met pensioenopbouw op basis van de 3%-staffel.

2. Interne waardeoverdracht

De vraag of een interne waardeoverdracht heeft plaatsgevonden is wel relevant voor de toepassing van voorwaarde f van Bijlage IV van het Staffelbesluit pensioenen.

a. Wel interne waardeoverdracht

Indien het op basis van de 4%-staffel opgebouwde pensioenkapitaal is overgedragen naar het met de 3%-staffel opgebouwde deel van de regeling, zal voorwaarde f van Bijlage IV van het Staffelbesluit pensioenen eveneens van toepassing worden op het overgedragen pensioenkapitaal. Na aankoop van een fiscaal maximaal geïndexeerd middelloonpensioen, zal een eventueel resterend pensioenkapitaal vervallen aan de verzekeraar dan wel de (ex-)werkgever.

b. Geen interne waardeoverdracht

Heeft geen interne waardeoverdracht plaatsgevonden, dan geldt voorwaarde f niet voor het met de 4%-staffel opgebouwde pensioenkapitaal.

Zoals eerder aangegeven moet de eventtoets plaatsvinden met in achtneming van het pensioen dat eerder is opgebouwd op basis van de 4% staffel. Indien uit de eventtoets blijkt dat een resterend pensioenkapitaal moet vervallen aan de verzekeraar dan wel de (ex-)werkgever, dan komt dit volledig ten laste van het met de 3%-staffel opgebouwde deel van de pensioenregeling. Een resterend pensioenkapitaal is daarmee ook beperkt tot maximaal het met de 3%-staffel opgebouwde pensioenkapitaal (inclusief de inhaal).

Het op basis van de 4%-staffel opgebouwde pensioenkapitaal zal uiterlijk op pensioeningangsdatum volledig aangewend moeten worden voor de aankoop van een recht op pensioenuitkeringen.

3. Inhaal over jaren vóór 2007

Verder wordt opgemerkt dat ook over de jaren vóór 2007 inhaal van pensioen op basis van een 3%-staffel mogelijk is. De 3%-staffel is weliswaar pas per 1 januari 2007 geïntroduceerd, maar inhaal van pensioen vindt altijd plaats op basis van het fiscale regime dat geldt op het moment van inhaal.

4. Inhaal op basis van kostprijs

Het antwoord in dit V&A is van overeenkomstige toepassing voor een inhaal van pensioen op basis van de kostprijs van een fiscaal maximaal middelloonpensioen als bedoeld in onderdeel 6.2 en Bijlage V van het Staffelbesluit pensioenen.

NB

De inhoud van dit V&A is van overeenkomstige toepassing op een vergelijkbare situatie van inkoop.

Deel deze pagina

Op deze pagina