Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

V&A 21-007 RVU-drempelvrijstelling bij samenloop RVU-uitkering en (tijdelijk verhoogde) pensioenuitkering

Dit V&A 21-007 behandelt de vraag of de tijdelijke RVU-drempelvrijstelling van artikel 32ba, zevende lid, Wet LB wordt beperkt indien de RVU-gerechtigde gelijktijdig een (tijdelijk verhoogde) pensioenuitkering ontvangt.

Vraag

Een werkgever verstrekt een RVU-uitkering aan een werknemer die binnen een periode van 3 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd zal bereiken. Deze uitkering blijft onder het voor de RVU-drempelvrijstelling geldende maximum bedrag zoals dat is genoemd in artikel 32ba, zevende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) en voldoet ook aan de overige voorwaarden van de RVU-drempelvrijstelling.

Kan een dergelijke RVU-uitkering met behoud van de RVU-drempelvrijstelling samenlopen met een pensioenuitkering?

Zo ja, mag er dan voor de pensioenuitkering gebruik worden gemaakt van een AOW-compensatie als genoemd in artikel 18d, tweede lid, Wet LB en/of een hoog-laag pensioen als genoemd in artikel 18d, eerste lid, Wet LB?

Antwoord

Ja, het is toegestaan om een RVU-uitkering met behoud van de RVU-drempelvrijstelling te combineren met een (tijdelijk verhoogde) pensioenuitkering. De RVU-drempelvrijstelling van artikel 32ba, zevende lid, Wet LB is namelijk alleen van toepassing op uitkeringen of verstrekkingen in de zin van artikel 32ba, zesde lid, Wet LB.

Staat vast dat er sprake is van een RVU-uitkering dan is de volgende stap of, en zo ja, in hoeverre de RVU-drempelvrijstelling van artikel 32ba, zevende lid, Wet LB van toepassing is.

In artikel 32ba, zesde lid, Wet LB is bepaald dat een regeling niet als een RVU wordt aangemerkt voor zover die regeling inhoudt een pensioenregeling als bedoeld in de Pensioenwet of een pensioenregeling als bedoeld in hoofdstuk IIB of hoofdstuk VIII Wet LB. Uitkeringen uit dergelijke pensioenregelingen kunnen dus geen onderdeel zijn van een RVU. Hieruit volgt ook dat pensioenuitkeringen, die over eenzelfde periode worden ontvangen als een RVU-uitkering, geen invloed hebben op de toepassing van de RVU-drempelvrijstelling.

Het is, zonder dat de RVU-drempelvrijstelling wordt aangetast, dus mogelijk om naast de RVU-uitkering in dezelfde periode een pensioenuitkering te ontvangen. Daarbij is het niet relevant of voor de pensioenuitkeringen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van bijvoorbeeld een AOW-compensatie als genoemd in artikel 18d, tweede lid, Wet LB en/of een hoog-laag pensioen als genoemd in artikel 18d, eerste lid, Wet LB.

Deel deze pagina