Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

V&A 23-012 Inhaal en inkoop onder het overgangsrecht van artikel 38q Wet LB

Dit V&A 23-012 behandelt de vraag voor welke pensioengevende dienstjaren inhaal en/of inkoop nog mogelijk is op basis van het fiscale pensioenkader zoals dat gold vóór inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen.

Inleiding

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (WTP) in werking getreden. Voor pensioenregelingen die op 30 juni 2023 al bestonden, geldt op grond van artikel 38q van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) een transitieperiode. Tijdens die transitieperiode blijven op deze pensioenregelingen de artikelen 18 tot en met 18ga en 19f Wet LB en de daarop gebaseerde bepalingen van toepassing, zoals die luidden op de dag voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van de WTP (het oude fiscale pensioenkader).

In het nieuwe fiscale pensioenkader is op een andere wijze invulling gegeven aan de manier waarop fiscale pensioenruimte die in eerdere dienstjaren niet is benut, later alsnog kan worden gebruikt. In plaats van inhaal en inkoop kent het nieuwe fiscale pensioenkader een reserveringsruimte voor de in een eerder jaar niet benutte fiscale premieruimte (artikel 18a, tiende lid en artikel 38r, vierde lid, Wet LB). Op grond van artikel 38t, eerste lid, Wet LB geldt deze reserveringsruimte alleen voor dienstjaren, waarin pensioenopbouw heeft plaatsgevonden met toepassing van het nieuwe fiscale pensioenkader.

Vraag

Kan in de transitieperiode, waarin nog pensioen wordt opgebouwd met toepassing van het oude fiscale pensioenkader, inhaal en inkoop plaatsvinden volgens de systematiek van dat oude fiscale pensioenkader?

Antwoord

Ja, het blijft mogelijk om gedurende de transitieperiode waarin nog pensioen wordt opgebouwd met toepassing van het oude fiscale pensioenkader inhaal of inkoop toe te passen op basis van de systematiek van dat oude fiscale pensioenkader. Dit geldt ook voor dienstjaren van vóór het inwerkingtreden van de WTP (zie ook de Memorie van Toelichting bij de WTP (kamerstuk 36067, nr. 3, p. 442) en de Nota naar aanleiding van het nader Verslag (kamerstuk 36067, nr. 11, p. 127)). Voor een nadere toelichting op een inhaal of inkoop van pensioen onder de werking van het oude fiscale pensioenkader wordt verwezen naar de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen.

Nadat een pensioenregeling is aangepast aan het nieuwe fiscale pensioenkader is inhaal en inkoop van onbenutte fiscale ruimte niet meer mogelijk met betrekking tot dienstjaren waarin pensioen is opgebouwd met toepassing van het oude fiscale pensioenkader. Dit betreft dus dienstjaren vóór het inwerkingtreden van de WTP en dienstjaren waarin gebruik is gemaakt van het overgangsrecht van artikel 38q Wet LB.

Deel deze pagina

Op deze pagina