Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

V&A 23-014 Maximering compensatiepremie en compensatiebedrag

Dit V&A 23-014 behandelt de vraag hoeveel compensatiepremie fiscaal maximaal mag worden ingelegd en hoeveel compensatie een individuele werknemer fiscaal maximaal in zijn pensioenregeling mag ontvangen.

Vraag

Met de Wet toekomst pensioenen is een vlakke premie geïntroduceerd. Omdat deze premie leeftijdsonafhankelijk is, kunnen sommige deelnemers na overgang naar het nieuwe pensioenstelsel minder pensioen opbouwen. Hiervoor kunnen zij binnen de pensioenregeling gecompenseerd worden. Hoeveel compensatiepremie mag fiscaal maximaal worden ingelegd? En wat is het maximale bedrag aan compensatie dat een individuele deelnemer in zijn pensioenregeling mag ontvangen?

Antwoord

Fiscaal maximale compensatiepremie

De fiscaal maximale hoogte van de compensatiepremie is gelijk aan de fiscaal maximale premie van artikel 18a, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB), vermeerderd met 3 procent als bedoeld in artikel 38s, eerste lid, Wet LB en verminderd met de premie die daadwerkelijk op grond van de pensioenregeling is ingelegd ten behoeve van het ouderdomspensioen en het partnerpensioen bij overlijden op of na pensioendatum.

De fiscaal maximale premie van artikel 18a, eerste lid, Wet LB bedraagt op dit moment 30% van de pensioengrondslag. Indien de pensioenregeling voorziet in een compensatie, dan mag dit maximum met 3 procent worden verhoogd tot 33%. Stel dat op grond van het pensioenreglement de ingelegde premie voor ouderdomspensioen en partnerpensioen bij overlijden op of na pensioendatum 25% bedraagt. In dat geval mag de compensatiepremie maximaal 8% bedragen van de pensioengrondslag (33% minus 25%).

Fiscaal maximaal compensatiebedrag

Er geldt geen fiscaal maximum voor het bedrag dat een individuele deelnemer aan compensatie kan ontvangen binnen zijn pensioenregeling. De compensatie die een individuele deelnemer ontvangt is geen pensioenpremie in de zin van artikel 18a, Wet LB.
Het is aan sociale partners om de compensatie gericht in te zetten, zodat in verschillende situaties zo optimaal mogelijk kan worden gecompenseerd. Dit biedt de mogelijkheid om maatwerkafspraken te maken. Hierdoor kan het zo zijn dat een individuele deelnemer vanwege de combinatie van een premie voor ouderdomspensioen en partnerpensioen bij overlijden op of na de pensioendatum samen met het bedrag aan ontvangen compensatie per saldo meer dan 33% van de pensioengrondslag krijgt toebedeeld in zijn individuele pensioenpot.  

Deel deze pagina