Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

V&A 23-015  Partnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum uitgedrukt in percentage van de pensioengrondslag

Dit V&A 23-015 behandelt de vraag of de hoogte van het partnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum mag worden uitgedrukt in een percentage van de pensioengrondslag.

Inleiding

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (WTP) inwerking getreden. In artikel 18b van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) zijn de fiscale begrenzingen van het partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum opgenomen. Dit partnerpensioen is diensttijdonafhankelijk, mag niet meer bedragen dan 50% van het laatstgenoten pensioengevend loon en moet op risicobasis worden verzekerd.

Vraag

Mag de hoogte van het partnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum ook worden uitgedrukt in een percentage van de pensioengrondslag (pensioengevend loon verminderd met een AOW-franchise)?

Antwoord

Ja, de hoogte van het partnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum mag ook worden uitgedrukt in een percentage van de pensioengrondslag. Artikel 18b Wet LB geeft de maximale begrenzing aan van het partnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum, namelijk niet meer dan 50% van het laatstgenoten pensioengevend loon. Een lager percentage is toegestaan, evenals het uitsluiten van een deel van het loon als pensioengevend loon. Daarom is het ook mogelijk om de hoogte van het partnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum uit te drukken in een percentage van de pensioengrondslag, zolang de maximale begrenzing van artikel 18b Wet LB niet wordt overschreden.

Hierbij wordt wel nog het volgende opgemerkt. De fiscale wetgever heeft er, conform de adviezen van de Stichting van de Arbeid, expliciet voor gekozen om het partnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum te begrenzen op een percentage van het laatstgenoten pensioengevend loon. Een dergelijke begrenzing is eenvoudiger om te communiceren en sluit beter aan bij het te vervangen inkomen. Verder hebben vooral (partners van) werknemers met lagere inkomens er nadeel van, wanneer met betrekking tot het partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum een franchise wordt gehanteerd. Dit nadeel kan overigens worden gecompenseerd door ook een nabestaandenoverbruggingspensioen toe te zeggen.

Deel deze pagina