Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vervallen V&A 05-006 Overboeken saldo levensloopregeling naar pensioenregeling d.d. 040418

Belangrijk!  Vervallen

Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 05-006 d.d. 30 april 2021

Dit V&A 05-006 behandelt de vraag of het mogelijk is om (een deel van) het saldo van een levensloopregeling over te boeken naar een pensioenregeling.

Vraag

Is het mogelijk om (een deel van) het saldo van een levensloopregeling over te boeken naar een pensioenregeling?

Antwoord

Ja, op grond van artikel 19g, zevende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) (tekst 2011) is het mogelijk om (een deel van) het saldo van een levensloopregeling om te zetten naar een pensioenregeling. Voorwaarde is dan wel dat het pensioen na de omzetting nog binnen de in of krachtens Hoofdstuk IIB van de Wet LB gestelde grenzen blijft. Dat wil zeggen dat de pensioenaanspraken na de storting vanuit de levensloopregeling blijven binnen de jaarlijkse opbouwgrenzen en de maximale grenzen per pensioensoort. Zowel het saldo van een levenslooprekening als het saldo van een levensloopverzekering kunnen op deze manier worden omgezet naar een pensioenregeling.

Let op!  Let op!

Met ingang van 1 april 2017, dan wel na afloop van de coulancetermijn van het inmiddels vervallen besluit van 22 maart 2017, nr. 2017-7412, is het niet meer mogelijk om het saldo van een levensloopregeling om te zetten in bij een eigenbeheerlichaam verzekerde pensioenaanspraken. Na het invoeren van de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen is een eigenbeheerlichaam nog slechts een toegelaten pensioenverzekeraar voor pensioenaanspraken die op 31 maart 2017, dan wel uiterlijk bij einde van de coulancetermijn reeds in eigen beheer waren verzekerd.

Met ingang van 1 januari 2021 is de tekst van artikel 39d Wet LB aangepast. Op 1 november 2021 wordt de waarde in het economisch verkeer van de dan nog aanwezige levensloopaanspraak, zonder toepassing van de standaardloonheffingskorting, als loon uit tegenwoordige arbeid van de (gewezen) werknemer in de loonheffing betrokken. Indien de betreffende (gewezen) werknemer aan het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 61 jaar heeft bereikt, wordt de aanspraak echter aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking. De uitvoerder van de levensloopregeling wordt ter zake van dat loon als inhoudingsplichtige aangemerkt.

Deel deze pagina