Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Vervallen V&A 05-033 Tijdstip omzetten aanspraak ingevolge een levensloopregeling in een aanspraak op pensioen d.d. 111213

Belangrijk!  Vervallen

Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 05-033 d.d. 1 november 2021.

Dit V&A 05-033 behandelt de vraag of een aanspraak ingevolge een levensloopregeling op elk gewenst moment mag worden omgezet in een aanspraak ingevolge een pensioenregeling.

Vraag

Mag een aanspraak ingevolge een levensloopregeling op elk gewenst moment worden omgezet in een aanspraak ingevolge een pensioenregeling?

Antwoord

Ja. De aanspraak ingevolge een levensloopregeling moet echter wel uiterlijk op de dag voorafgaand aan de AOW-gerechtigde leeftijd dan wel de eerdere ingangsdatum van het ouderdomspensioen worden omgezet in een aanspraak ingevolge een pensioenregeling en uiterlijk op 31 december 2021.De aanspraak op pensioen dient na de omzetting binnen de in of krachtens hoofdstuk IIB van de Wet op de loonbelasting 1964 gestelde grenzen te blijven. Dat wil zeggen dat zowel binnen de jaarlijkse opbouwgrenzen wordt gebleven als ook binnen de maximale grenzen per pensioensoort.

Let op!  Let op!

Met ingang van 1 januari 2021 is de tekst van artikel 39d Wet LB aangepast. Op 1 november 2021 wordt de waarde in het economisch verkeer van de dan nog aanwezige levensloopaanspraak, zonder toepassing van de standaardloonheffingskorting, als loon uit tegenwoordige arbeid van de (gewezen) werknemer in de loonheffing betrokken. Indien de betreffende (gewezen) werknemer aan het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 61 jaar heeft bereikt, wordt de aanspraak echter aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking. De uitvoerder van de levensloopregeling wordt ter zake van dat loon als inhoudingsplichtige aangemerkt.

Deel deze pagina

Op deze pagina