Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vervallen V&A 05-040 Levensloopverlofkorting en omzetting levensloopvoorziening in een pensioenaanspraak d.d. 171117

Belangrijk!  Vervallen

Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 05-040 d.d. 1 november 2021.

Dit V&A 05-040 behandelt de vraag of een werknemer bij het omzetten van een aanspraak ingevolge een levensloopregeling in een aanspraak op pensioen recht heeft op de levensloopverlofkorting.

Vraag

Heeft de werknemer bij het omzetten van een aanspraak ingevolge een levensloopregeling in een aanspraak op pensioen recht op de levensloopverlofkorting?

Antwoord

Nee. Ingevolge de bij de wetsbehandeling gegeven toelichting is de levensloopverlofkorting alleen van toepassing indien en voor zover sprake is van levensloopverlof of een eenmalige beschikking over het levenslooploon bij het bereiken van de AOW-leeftijd of de eerdere ingangsdatum van het volledige ouderdomspensioen. Het opgebouwde recht op levensloopverlofkorting blijft gehandhaafd en kan zo mogelijk op een later moment alsnog worden gebruikt.

Let op!  Let op!

Met ingang van 1 januari 2021 is de tekst van artikel 39d Wet LB aangepast. Op 1 november 2021 wordt de waarde in het economisch verkeer van de dan nog aanwezige levensloopaanspraak, zonder toepassing van de standaardloonheffingskorting, als loon uit tegenwoordige arbeid van de (gewezen) werknemer in de loonheffing betrokken. Indien de betreffende (gewezen) werknemer aan het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 61 jaar heeft bereikt, wordt de aanspraak echter aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking. De uitvoerder van de levensloopregeling wordt ter zake van dat loon als inhoudingsplichtige aangemerkt.

Deel deze pagina