Go directly to content
Naar de homepage

V&A 05-040 Levensloopverlofkorting en omzetting levensloopvoorziening in een pensioenaanspraak d.d. 171117

17 november 2017 15:23

Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 22ca Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011)

Artikel 22ca, eerste lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011)

Levensloopverlofkorting en omzetting levensloopvoorziening in een pensioenaanspraak (Vraag & Antwoord 05-040 d.d. 171117)

Vraag
Heeft de werknemer bij het omzetten van een aanspraak ingevolge een levensloopregeling in een aanspraak op pensioen recht op de levensloopverlofkorting?

Antwoord
Nee. Ingevolge de bij de wetsbehandeling gegeven toelichting is de levensloopverlofkorting alleen van toepassing indien en voor zover sprake is van levensloopverlof of een eenmalige beschikking over het levenslooploon bij het bereiken van de AOW-leeftijd of de eerdere ingangsdatum van het volledige ouderdomspensioen. Het opgebouwde recht op levensloopverlofkorting blijft gehandhaafd en kan zo mogelijk op een later moment alsnog worden gebruikt.