Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Vervallen V&A 08-017 Overgangsrecht financieringsovereenkomsten open geïndexeerde pensioenen d.d. 101108

Belangrijk!  Vervallen

Dit V&A 08-017 is vervallen omdat de overgangstermijn geëindigd is.

Vraag

Wanneer moeten financieringsovereenkomsten inzake open geïndexeerde pensioenaanspraken worden aangepast aan het arrest van de Hoge Raad van 14 april 2006, nr. 41 569 en het besluit van 3 juli 2008, nr. CPP2008/447M?

Antwoord

Algemeen

In het arrest van 14 april 2006 geeft de Hoge Raad aan hoe de overdrachtswaarde van een open geïndexeerd pensioen kan worden berekend: uitgaan van de prijs bij een verzekeringsmaatschappij, waarbij de open indexatie kan worden vervangen door een zodanige vaste indexatie als op zakelijke wijze zou zijn overeengekomen. Het op 3 juli 2008 verschenen besluit inzake de waardering van pensioenen en lijfrenten (CPP2008/447M) keurt onder voorwaarden goed dat de overdrachtswaarde van een open geïndexeerd pensioen ook mag worden berekend met een vaste indexatie van 2% per jaar.

Overgangsrecht

In het besluit is geen overgangsrecht opgenomen. Het gevolg hiervan is dat veel financieringsovereenkomsten nog in 2008 zullen moeten worden aangepast. Dit zorgt voor problemen in de adviespraktijk en is niet conform andere regelgeving. De reden voor het niet opnemen van enig overgangsrecht is het gegeven dat een overdrachtswaarde berekend tegen een gesaldeerde rekenrente van 4%, op dit moment in feite een te lage uitkomst oplevert. Als de waarde in het economisch verkeer moet worden berekend tegen de op het overdrachtsmoment geldende marktrente (bijvoorbeeld 4,25%) met een veronderstelde indexatie van 2% wordt in feite gerekend met een gesaldeerde rekenrente van 2,25%. Deze waarde ligt veel hoger dan een overdrachtswaarde tegen 4% netto. Door als overnemer van de verplichting akkoord te gaan met een koopsom tegen 4% wordt dan fiscaal een onzakelijke overdrachtsprijs geaccepteerd.

Het is gebruikelijk om financieringsovereenkomsten schriftelijk af te sluiten voor een periode van 5 jaren, dan wel voor de looptijd van een CAO. De belastingdienst zal schriftelijk overeengekomen financieringsovereenkomsten waarbij sprake is van een overdrachtswaarde tegen een netto rekenrente van 4% tot uiterlijk ultimo 2010 eerbiedigen. Op deze manier wordt met mogelijk opgewekt vertrouwen rekening gehouden. Als een financieringsovereenkomst voor 1 januari 2011 wordt vervangen door een nieuwe of gewijzigde overeenkomst dan zal deze nieuwe of gewijzigde overeenkomst wel in overeenstemming moeten zijn met het arrest van de Hoge Raad van 14 april 2006, nr. 41 569 en het besluit van 3 juli 2008.

Als de financiering mondeling is overeengekomen dan zal de berekeningswijze van de overdrachtswaarde al in 2008 moeten aansluiten bij het arrest van de Hoge Raad van 14 april 2006 en het besluit van 3 juli 2008.

Deel deze pagina

Op deze pagina