Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vervallen V&A 08-027 Stamrechtovereenkomst - Slotbegunstiging d.d. 171117

Belangrijk!  Vervallen

Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-027 d.d. 14 februari 2024.

Dit V&A 08-027 behandelt de vraag of in een loonstamrechtovereenkomst de erfgenamen van de (gewezen) werknemer als slotbegunstigden kunnen worden opgenomen.

Vraag

Is het toegestaan om naast de in artikel 11, eerste lid, onderdeel g, ten eerste, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) (tekst 2013) genoemde begunstigden de erfgenamen van de (gewezen) werknemer als slotbegunstigden op te nemen?

Antwoord

Nee. Een recht waarbij uitkeringen kunnen toekomen aan personen buiten de in artikel 11, eerste lid, onderdeel g, ten eerste, Wet LB (tekst 2013) genoemde kring van begunstigden, valt niet onder de stamrechtvrijstelling van artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB (tekst 2013).

Let op!  Let op!

Met ingang van 1 januari 2014 kunnen geen nieuwe loonstamrechten meer ontstaan. Onder een loonstamrecht wordt verstaan een aanspraak op periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon als bedoeld in de artikelen 11, eerste lid, onderdeel g, en 37, Wet LB zoals die op 31 december 2013 luidden, en daarmee gelijkgestelde bedragen als bedoeld in artikel 11a, eerste lid, Wet LB zoals dat op 31 december 2013 luidde. Het overgangsrecht voor op 31 december 2013 bestaande loonstamrechten is opgenomen in artikel 39f Wet LB. Artikel 39f, eerste lid, Wet LB bepaalt dat voor op 31 december 2013 bestaande loonstamrechten de artikelen 10, vijfde lid, onderdelen b en c, 11, eerste lid, onderdeel g, en vierde lid, 11a, 19a, 19b, achtste lid, 32bb, zesde en achtste lid, en 37, zoals die op 31 december 2013 luidden, alsmede de daarop gebaseerde bepalingen, van toepassing blijven.

Een Vraag en Antwoord van vergelijkbare strekking was eerder opgenomen in onderdeel 15 van het vervallen besluit CPP2002/896M (besluit van 27 november 2002).

Deel deze pagina