Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vervallen V&A 08-058 Waardeoverdracht naar een pensioenregeling die is gebaseerd op een eindloonstelsel d.d. 070916

Belangrijk!  Vervallen

Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-058 d.d. 26 oktober 2017.

Vraag

In artikel 18d, eerste lid, onderdeel c, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) is aangegeven dat de maxima van de artikelen 18a, 18b en 18c mogen worden overschreden als gevolg van waardeoverdracht.

Hoe moet deze overschrijding van de maxima ten gevolge van waardeoverdracht naar een pensioenregeling die (ook) is gebaseerd op een eindloonstelsel fiscaal worden behandeld?

Antwoord

Bij een waardeoverdracht naar een pensioenregeling die (ook) is gebaseerd op een eindloonstelsel wordt de overgedragen waarde vertaald in extra dienstjaren in de nieuwe pensioenregeling. In artikel 10a, eerste lid, onderdeel f, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB) is geregeld dat een waardeoverdracht als bedoeld in de artikelen 71, 74, 75, 85 tot en met 88 en 91 van de Pensioenwet (PW) kan leiden tot extra pensioengevende diensttijd in de pensioenregeling van de nieuwe werkgever. Zie ook Vraag & Antwoord 08-011. Artikel 10a, derde lid, UBLB biedt een oplossing voor sommige situaties waarin geen waardeoverdracht als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onderdeel f, UBLB mogelijk is. Het betreft dan situaties waarin geen waardeoverdracht in de zin van de artikelen 71, 74, 75, 85 tot en met 88 en 91 PW mogelijk is omdat het een DGA betreft die niet onder de werking van de PW valt. Artikel 10a, derde lid, UBLB staat inkoop van ontbrekende pensioengevende dienstjaren toe voor zover er door het ontbreken van de mogelijkheid van waardeoverdracht in de zin van de artikelen 71, 74, 75, 85 tot en met 88 en 91 PW sprake is van een pensioentekort. Zie ook Vraag & Antwoord 08-012.

Er zijn 3 situaties te onderscheiden. Hieronder worden deze situaties verder toegelicht.

  1. De oude en de nieuwe pensioenregeling zijn identiek en ook het salaris is niet gewijzigd. In dat geval is het aantal in te kopen dienstjaren gelijk aan de in de vorige dienstbetrekking doorgebrachte dienstjaren. Dit zal in de praktijk zelden het geval zijn. Vaak zullen er verschillen bestaan tussen de pensioenregelingen en/of het pensioengevend loon. In deze situatie leidt de toepassing van artikel 10a, eerste lid, onderdeel f, respectievelijk artikel 10a, derde lid, UBLB tot dezelfde uitkomst.
  2. Het pensioenkapitaal wordt overgedragen naar een ‘betere’ pensioenregeling of het pensioengevend loon in de nieuwe regeling is hoger dan voorheen. Het aantal in te kopen extra (fictieve) dienstjaren zal lager zijn dan de werkelijk bij de vorige werkgever doorgebrachte diensttijd. Bij een waardeoverdracht in de zin van de artikelen 71, 74, 75, 85 tot en met 88 en 91 PW mag het ontbrekende aantal dienstjaren ingevolge artikel 10a, eerste lid, onderdeel f, UBLB worden ingekocht (zie Vraag & Antwoord 08-011).
    In de situatie dat geen waardeoverdracht mogelijk is in de zin van de artikelen 71, 74, 75, 85 tot en met 88 en 91 PW omdat het een pensioenregeling van een DGA betreft, staat artikel 10a, derde lid, UBLB inkoop van ontbrekende dienstjaren toe voor zover er sprake is van een pensioentekort (zie Vraag & Antwoord 08-012).
  3. Het pensioenkapitaal wordt overgedragen naar een ‘mindere’ pensioenregeling of het pensioengevend loon in de nieuwe regeling is lager dan voorheen. Bij een waardeoverdracht in de zin van de artikelen 71, 74, 75, 85 tot en met 88 en 91 PW zal het aantal in te kopen extra dienstjaren hoger zijn dan het aantal werkelijk bij de vorige werkgever doorgebrachte dienstjaren (zie Vraag & Antwoord 08-011). De maxima van de artikelen 18a, 18b en 18c Wet LB kunnen worden overschreden door een dergelijk surplus aan dienstjaren. Artikel 18d, eerste lid, onderdeel c, Wet LB voorkomt dat de nieuwe regeling in dat geval onzuiver wordt.

In de situatie dat geen waardeoverdracht in de zin van de artikelen 71, 74, 75, 85 tot en met 88 en 91 PW mogelijk is omdat het een pensioenregeling van een DGA betreft, staat artikel 10a, derde lid, UBLB inkoop van dienstjaren toe voor zover er sprake is van een pensioentekort. Met het overgedragen pensioenkapitaal kunnen dan alleen de werkelijk bij de vorige werkgever doorgebrachte dienstjaren worden ingekocht (zie Vraag & Antwoord 08-012). Het na de inkoop van dienstjaren nog resterende overgedragen pensioenkapitaal wordt in de pensioenregeling van de nieuwe werkgever behandeld als een bij ontslag verkregen pensioenaanspraak (een zogenaamd slapersrecht). Ook in dit geval voorkomt artikel 18d, eerste lid, onderdeel c, Wet LB dat de nieuwe regeling onzuiver wordt door de waardeoverdracht.

Een Vraag en Antwoord van vergelijkbare strekking was eerder opgenomen in onderdeel 6 van het vervallen besluit CPP2003/1610M (besluit van 10 februari 2004).

Deel deze pagina