Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Vervallen V&A 08-061 Berekening van het maximale overbruggingspensioen bij pensioenopbouw die niet in eigen beheer plaatsvindt d.d. 110209

Belangrijk!  Vervallen

Dit Vraag & Antwoord is d.d. 6 januari 2016 vervallen.

Vraag

Wat is het maximale overbruggingspensioen bij een niet (ook niet gedeeltelijk) in eigen beheer gehouden pensioen?

Antwoord

Een maximaal overbruggingspensioen bestaat uit de som van:

  1. de dubbele AOW-uitkering voor gehuwden (AOW-compensatie) en
  2. het verschil tussen de over het ouderdomspensioen verschuldigde premie volksverzekeringen vóór en na de 65-jarige leeftijd (premiecompensatie).

Het is alleen mogelijk een maximaal overbruggingspensioen op te bouwen indien de tijdsevenredige opbouw plaatsvindt in ten minste 10 jaar, direct voorafgaand aan de in de regeling vastgestelde pensioendatum. Het maximale opbouwpercentage bedraagt 10% per opbouwjaar.

AOW-compensatie: dubbele AOW-uitkering

Het feit dat in – afwijking van de wettekst – de dubbele AOW-uitkering voor gehuwden mag worden genomen in plaats van de enkele volgt uit de Memorie van toelichting op artikel 18e (tekst 2004) van de Wet LB. (Wet fiscale behandeling van pensioenen (Wet van 29 april 1999, Stb. 211), Kamerstukken II, 26 020, nr. 3, blz. 14).De brutering van de premiecompensatie kent daarom de volgende beperkingen:

Premiecompensatie

In de Memorie van toelichting is bij artikel 18, tweede lid, onderdeel b, van de Wet LB opgemerkt dat men de premiecompensatie zodanig mag bepalen dat ook compensatie plaatsvindt van de over die compensatie verschuldigde belasting en premie volksverzekeringen (brutering) (Wet fiscale behandeling van pensioenen (Wet van 29 april 1999, Stb. 211), Kamerstukken II, 26 020, nr. 3, blz. 20-21). Brutering is slechts toegestaan voorzover nodig om het netto inkomen uit het ouderdomspensioen en het overbruggingspensioen vóór 65 jaar op hetzelfde niveau te houden als het netto inkomen uit het ouderdomspensioen en de AOW-uitkering na 65 jaar. Het netto pensioeninkomen vóór 65 jaar kan door de brutering dus niet hoger worden dan het netto pensioeninkomen na 65. Dit geldt ook voor de brutering van de in het nabestaandenoverbruggingspensioen opgenomen premiecompensatie (zie Vraag & Antwoord 08-068).

De brutering van de premiecompensatie kent daarom de volgende beperkingen:

  • De brutering is maximaal gelijk aan de over de premiecompensatie en de brutering verschuldigde belasting en premie volksverzekeringen.
  • Het netto pensioeninkomen vóór 65 jaar kan door de brutering niet hoger worden dan het netto pensioeninkomen na 65

Doorgaans geen brutering van de premiecompensatie bij gehuwden

Omdat het netto pensioeninkomen vóór 65 jaar door de brutering niet hoger kan worden dan het netto pensioeninkomen na 65 jaar, kan er bij gehuwden doorgaans geen brutering plaatsvinden. De oorzaak hiervan is het feit dat het inkomen na 65 jaar de enkelvoudige AOW-uitkering voor gehuwden omvat terwijl het overbruggingspensioen vóór 65 jaar mag uitgaan van de dubbele AOW-uitkering. Dit inkomensverhogend effect van het overbruggingspensioen is groter dan het inkomensverlagend effect van de over het hogere fiscale inkomen meer verschuldigde belasting en premie volksverzekeringen. Het hierna opgenomen voorbeeld laat dat zien.

Voorbeeld (cijfers per 1 januari 2009, bedragen in €)

Gehuwde pensioengerechtigde
met 50 opbouwjaren
voor de AOW
Inkomen vóór
65 jaar
Inkomen na 65 jaar
Ouderdomspensioen 33.000 33.000
AOW-compensatie resp. AOW-uitkeringBij:17.451Bij:8.725
Premiecompensatie over ouderdomspensioen (in dit geval het maximum van 17,9% van 32.127, ongebruteerd)Bij:5.750 n.v.t.
Totaal pensioeninkomenTotaal:56.201Totaal:41.725
Inkomensheffing zonder kortingAf:22.226Af:10.253
HeffingskortingBij:2.007Bij:935
NettoTotaal:35.982Totaal:32.407

Conclusie: Nu het netto inkomen na 65 jaar lager is dan het netto-inkomen vóór 65 is het niet toegestaan bij de opbouw van het overbruggingspensioen uit te gaan van een gebruteerde premiecompensatie.

Voor ongehuwden kan dit anders zijn. Zij ontvangen immers na hun 65e verjaardag een hogere AOW-uitkering (per 1 januari 2009: € 12.701). Ook ongehuwden komen echter slechts in uitzonderingsgevallen in aanmerking voor een maximaal overbruggingspensioen van de dubbele AOW-uitkering voor gehuwden plus de gebruteerde premiecompensatie.

Let op!  Let op!

Met het invoeren van de Wet VPL is er een einde gekomen aan de mogelijkheden om een overbruggingspensioen op te bouwen. Op grond van artikel 38b Wet LB blijft artikel 18e (tekst 2004) Wet LB van toepassing voor eerder opgebouwde aanspraken op overbruggingspensioen. Artikel 38f, tweede lid, Wet LB bevat overgangsrecht voor oudere werknemers. Voor werknemers die zijn geboren vóór 1 januari 1950 blijven de artikelen 18, 18e en 18g van de Wet LB, zoals deze luidden op 31 december 2004, onder voorwaarden van toepassing. Alleen deze oudere werknemers die voldoen aan de voorwaarden van het overgangsrecht kunnen na het invoeren van de Wet VPL nog overbruggingspensioen opbouwen.

De inhoud van dit Vraag en Antwoord was eerder opgenomen in onderdeel 9 van het vervallen besluit CPP2003/1610M (besluit van 10 februari 2004).

Deel deze pagina

Op deze pagina