Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vervallen V&A 08-079 Geheel of gedeeltelijk prijsgeven van pensioenaanspraak; belastbaar feit en belastbaar bedrag d.d. 160915

Belangrijk!  Vervallen

Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-079 d.d. 10 november 2017.

Vraag

In artikel 19b, eerste lid, onderdeel c, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) is bepaald dat het prijsgeven van een in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak tot gevolg heeft dat de waarde van de pensioenaanspraak direct volledig tot het loon uit een vroegere dienstbetrekking dient te worden gerekend en in de belastingheffing betrokken. Indien en voor zover sprake is van prijsgeven van een niet voor verwezenlijking vatbare aanspraak in de zin van artikel 19b, eerste lid, onderdeel c, Wet LB leidt het prijsgeven niet tot directe belastingheffing over de waarde van de aanspraak. In V&A 08-078 wordt beschreven wanneer sprake is van een niet voor verwezenlijking vatbare aanspraak in de zin van artikel 19b, eerste lid, onderdeel c, Wet LB.

Wat zijn de gevolgen voor de heffing van loonbelasting indien een DGA een in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak prijsgeeft die gedeeltelijk wel en gedeeltelijk niet voor verwezenlijking vatbaar is in de zin van artikel 19b, eerste lid, onderdeel c, Wet LB?

Antwoord

In de situatie dat een DGA een in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak prijsgeeft die gedeeltelijk wel en gedeeltelijk niet voor verwezenlijking vatbaar is in de zin van artikel 19b, eerste lid, onderdeel c, Wet LB wordt slechts de waarde van de wel voor verwezenlijking vatbare aanspraak tot het loon gerekend.

Voorbeeld (bedragen in €)

 • De waarde van de totale pensioenaanspraak bedraagt 250.000.
 • Na een schuldsanering bij de vennootschap is de pensioenaanspraak slechts voor 100.000 voor verwezenlijking vatbaar.
 • Alternatieven:
  1. Er wordt voor 150.000 of minder afgezien van de pensioenaanspraak.
   Uitwerking: Er is geen belastbaar feit. Geen heffing.
  2. Er wordt voor 155.000 afgezien van de pensioenaanspraak.
   Uitwerking: In deze situatie wordt 100.000 belast op grond van artikel 19b, eerste lid, onderdeel c, en slot, van de Wet LB.
  3. Er wordt afgezien van de volledige pensioenaanspraak.
   Uitwerking: Ook in dit geval heffing over 100.000.

De bovenstaande interpretatie is in overeenstemming met een redelijke wetsuitleg en de bedoeling van de wetgever. De Memorie van toelichting bij onderdeel c van artikel 19b, eerste lid, van de Wet LB spreekt slechts over de onbelastbaarheid van het (volledige) prijsgeven van een (volledig) niet voor verwezenlijking vatbare aanspraak. Uit onderdeel c in samenhang met het slot van het eerste lid kan echter worden afgeleid dat er slechts sprake is van een belastbaar feit voor zover een voor verwezenlijking vatbare aanspraak wordt prijsgegeven. Anders gezegd: Er is geen belastbaar feit als alleen maar niet voor verwezenlijking vatbare rechten worden prijsgegeven.

Daarmee is nog niets gezegd over het bedrag dat in de heffing moet worden betrokken als het belastbare feit zich voordoet. Volgens de letterlijke tekst van het slot van het eerste lid van artikel 19b zou dan de gehele waarde van de aanspraak (inclusief het niet voor verwezenlijking vatbare deel) moeten worden belast. Dit zou echter tot de onredelijke uitkomst leiden dat indien er € 1 van de voor verwezenlijking vatbare rechten zou worden prijsgegeven de waarde van de gehele aanspraak in de heffing zou worden betrokken. De bedoeling van de wetgever is in dit geval echter – zie de Memorie van toelichting – juist niet te heffen over niet voor verwezenlijking vatbare aanspraken.

Een redelijke wetsuitleg voert derhalve tot de volgende oordelen:

 1. Er is pas sprake van een belastbaar feit als een voor verwezenlijking vatbaar deel van de aanspraak geheel of gedeeltelijk wordt prijsgegeven.
 2. In die situatie is er slechts een belastbaar bedrag ter grootte van de waarde van het voor verwezenlijking vatbare deel.

Een Vraag en Antwoord van vergelijkbare strekking was eerder opgenomen in onderdeel 14 van het vervallen besluit CPP2003/2794M (besluit van 22 april 2004).

Deel deze pagina