Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

V&A 08-080 Inhoud verzoek om beschikking pensioenregeling

Dit V&A 08-080 behandelt de vraag aan welke voorwaarden een verzoek om een beschikking voor een pensioenregeling als bedoeld in artikel 19c van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) moet voldoen.

Vraag

Aan welke voorwaarden moet het verzoek om een beschikking voor een pensioenregeling voldoen?

Antwoord

Een verzoek om een beschikking voor een nieuwe of gewijzigde pensioenregeling dient vergezeld te gaan van de juridische stukken. Slechts in dat geval kan een beschikking als bedoeld in artikel 19c Wet LB worden afgegeven. Voor een juiste beoordeling van een pensioenregeling kan men niet volstaan met een offerte van een pensioenverzekeraar, een startbrief of een omschrijving van de opzet van de regeling. Het verzoek om beoordeling dient te geschieden voordat de regeling wordt ingevoerd (artikel 19c, eerste lid, Wet LB). Bij een pensioenregeling die onder de Pensioenwet (PW) valt, is het moment van invoering gelijk aan het moment waarop de PW van toepassing wordt op de regeling.

Bovenstaand uitgangspunt levert problemen op als de regeling wordt ingevoerd voordat de exacte tekst daarvan bekend is. Daarom kan in dat geval het verzoek beperkt blijven tot een volledige weergave van de tussen de betrokken partijen gemaakte afspraken over de pensioenregeling onder verwijzing naar een nog te ontwerpen definitieve tekst van de regeling. Bij deze werkwijze gelden de volgende voorwaarden:

  • betrokkenen dienen het verzoek met de bedoelde weergave in voordat de regeling wordt ingevoerd of gewijzigd;
  • de volledige, definitieve (voorgenomen) tekst van de regeling wordt binnen zes maanden na het indienen van het verzoek nagezonden.

Als betrokkenen aan deze voorwaarden voldoen, wordt het verzoek geacht tijdig te zijn ingediend in de zin van artikel 19c, eerste lid, Wet LB. De inspecteur zal evenwel pas na ontvangst van de volledige concepttekst overgaan tot een beoordeling. Ook de termijn waarbinnen een beschikking dient te zijn afgegeven gaat eerst in na ontvangst van de definitieve (voorgenomen) tekst van de regeling. Het feit dat het verzoek geacht wordt te voldoen aan het eerste lid van artikel 19c Wet LB opent tevens de mogelijkheid om eventuele onzuiverheden in de regeling op grond van het tweede lid van dat artikel met terugwerkende kracht te herstellen.

Een Vraag en Antwoord van vergelijkbare strekking was eerder opgenomen in onderdeel 15 van het vervallen besluit CPP2003/2794M (besluit van 22 april 2004).

Deel deze pagina