Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Vervallen V&A 08-089 Overkookregeling prepensioen in een beschikbare-premiestelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum d.d. 171115

Belangrijk!  Vervallen

Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-089 d.d. 17 november 2017.

Vraag

Hoe werkt de overkookregeling van artikel 38a, derde lid, tweede volzin, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) (tekst 2004) in geval van uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum indien het prepensioen werd opgebouwd op basis van beschikbare premies?

Antwoord

Vooraf: Zie het antwoord op Vraag en Antwoord 08-087 voor een toelichting op het begrip ‘overkookregeling’.

Voor een op basis van beschikbare premies opgebouwd prepensioen wordt de beoordeling van het maximum uitgesteld tot de datum waarop het prepensioen feitelijk ingaat. Dit volgt uit artikel 38a, zevende lid, Wet LB (tekst 2004) en artikel 18a, negende lid, Wet LB. Omdat na het bereiken van de 65-jarige leeftijd geen sprake meer kan zijn van een prepensioen moet artikel 18a, negende lid, Wet LB uiterlijk op de laatste dag voor de 65ste verjaardag worden toegepast. Het op grond van artikel 38a, zevende lid, Wet LB (tekst 2004) en artikel 18a, negende lid, Wet LB eenmalig in de heffing te betrekken bedrag mag ook worden gebruikt voor de verhoging van het ouderdoms- en/of partnerpensioen (overkook). Voorwaarde voor een fiscaal aanvaardbare overkook is dat het partnerpensioen (incl. AOW) na de omzetting niet hoger is dan 70% van het pensioengevend loon.

De behandeling van de overkook van een prepensioen op beschikbare-premiebasis vertoont gelijkenis met de overkook van een op hetzelfde stelsel gebaseerd overbruggingspensioen. Zie Vraag en Antwoord 08-065.

Let op!  Let op!

Met het invoeren van de Wet VPL is er een einde gekomen aan de mogelijkheden om prepensioen op te bouwen. Op grond van artikel 38b Wet LB blijft artikel 38a Wet LB (tekst 2004) van toepassing voor eerder opgebouwde aanspraken op prepensioen. Bij het invoeren van de Wet VPL is in artikel 38d Wet LB specifiek overgangsrecht opgenomen voor de eerder opgebouwde prepensioenaanspraken. Dit overgangsrecht biedt de mogelijkheid om de opgebouwde prepensioenaanspraken ineens om te zetten in een aanspraak op ouderdomspensioen. Artikel 38d, derde lid, Wet LB bepaalt dat de fiscale maxima voor een ouderdomspensioen overschreden mogen worden voor zover dat het gevolg is van het omzetten van een op 31 december 2005 bestaande prepensioenaanspraak.

Een Vraag en Antwoord van vergelijkbare strekking was eerder opgenomen in onderdeel 9 van het vervallen besluit CPP2004/244M (besluit van 8 juli 2004).

Deel deze pagina

Op deze pagina