Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Vervallen V&A 13-009 Toepassing artikel 19b, negende lid, Wet LB indien sprake is van op 1 januari 2013 al ingegane pensioenuitkeringen d.d. 240913

Belangrijk!  Vervallen

Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2017 vervallen.

Vraag

In het Besluit van 18 maart 2013, BLKB 2013/27M is een regeling getroffen voor gevallen waarin de vermogenspositie van het eigenbeheerlichaam op de pensioeningangsdatum ontoereikend is om de aangegane pensioenverplichtingen na te komen. Het Belastingplan 2013 voorziet in artikel IV voor gevallen waarin de pensioenuitkeringen op 1 januari 2013 al zijn ingegaan tot en met 31 december 2015 in een eenzelfde eenmalige mogelijkheid tot vermindering van de door een eigenbeheerlichaam verzekerde pensioenaanspraken.

Moet er in het geval van reeds ingegane pensioenuitkeringen voor het bepalen van de vermogenspositie van het eigenbeheerlichaam ook worden uitgegaan van de pensioeningangsdatum?

Antwoord

Nee. voor de toepassing van het Besluit van 18 maart 2013, BLKB 2013/27M in gevallen waarin de pensioenuitkeringen op 1 januari 2013 al zijn ingegaan moet worden uitgegaan van het tijdstip waarop de pensioenuitkeringen worden verlaagd en niet van de pensioeningangsdatum van de pensioenuitkeringen.

Dit betekent voor het beoordelen of is voldaan aan de voorwaarden voor vermindering van de pensioenaanspraken het volgende.

Daar waar in het besluit een termijn van zeven kalenderjaren voorafgaande aan de pensioeningangsdatum wordt genoemd moet deze termijn worden gelezen als zeven kalenderjaren voorafgaande aan het tijdstip waarop de pensioenaanspraken worden verminderd.

Voor de waardering van onroerende zaken moet het jaar voorafgaande aan het kalenderjaar waarin de pensioeningangsdatum is gelegen worden gelezen als het jaar voorafgaande aan het kalenderjaar waarin het tijdstip waarop de pensioenaanspraken worden verminderd is gelegen.

Deel deze pagina

Op deze pagina