Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vervallen V&A 16-003 Voorlopige bedragen 2017 AOW-franchises, AOW-bedragen artikel 10aa UBLB en maximum pensioengevend loon d.d. 091216

Belangrijk!  Vervallen

Dit Vraag & Antwoord is d.d. 01 januari 2017 vervallen.

De vanaf 1 januari 2017 geldende bedragen van de AOW-franchises voor de toepassing van artikel 18a, achtste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) (vanaf 1 januari 2017 omgenummerd naar artikel 18a, zevende lid, Wet LB), de AOW-bedragen van artikel 10aa van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB) en het maximum pensioengevend loon van artikel 18ga Wet LB zijn op basis van de nu bekende gegevens voorlopig vastgesteld. Voor alle bedragen geldt uitdrukkelijk het voorbehoud van de definitieve vaststelling van de bedragen in of op basis van wet- en regelgeving.

Voorlopige AOW-franchises per 1 januari 2017 (bedragen in euro’s)

Enkelvoudig
gehuwd
Gehuwd
met
maximale
toeslag
Ongehuwd
Middel
loon
Eind
loon
Middel
loon
Eind
loon
Middel
loon
Eind
loon
1-1-2017 13.123 14.850 26.246 29.699 19.191 21.716

De voorlopige bedragen van de AOW-franchises voor 2017 zijn berekend op basis van de AOW-uitkeringen zoals opgenomen in bijlage II.1 bij de door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 23 november 2016 gepubliceerde Rekenregels 1 januari 2017.

Voorlopige AOW-bedragen artikel 10aa UBLB per 1 januari 2017 (bedragen in euro’s)

Middelloon Eindloon
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast vanwordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 75% vanIndien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast vanwordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 66,28% van
meer danmaar
niet
meer
dan
 meer danmaar
niet
meer
dan
 
- 1,701% 10.479 -1,483%11.858
1,701%1,788%11.8291,483%1,570% 13.385

De voorlopige AOW-bedragen van artikel 10aa UBLB voor 2017 zijn berekend op basis van de AOW-uitkeringen zoals opgenomen in bijlage II.1 bij de door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 23 november 2016 gepubliceerde Rekenregels 1 januari 2017. Voor de AOW-bedragen voor 2017 geldt nog wel het voorbehoud van de definitieve vaststelling van de bedragen in artikel 10aa van het UBLB.

Voorlopig bedrag maximum pensioengevend loon artikel 18ga Wet LB per 1 januari 2017

Het maximum pensioengevend loon van artikel 18ga Wet LB per 1 januari 2017 is voorlopig vastgesteld op € 103.317. Dit bedrag is bepaald door het voor 2016 geldende maximum pensioengevend loon te vermenigvuldigen met de contractloonontwikkelingsfactor van artikel 10.2b, derde lid, van de Wet IB 2001. Voor de omvang van het in 2017 geldende maximum pensioengevend loon van artikel 18ga Wet LB geldt nog wel het voorbehoud van het bij ministeriële regeling definitief vast te stellen geldende maximum pensioengevend loon.

Deel deze pagina