Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Vervallen V&A 17-005 Afkopen of omzetten in oudedagsverplichting van in eigen beheer verzekerde aanspraak op ingegaan partnerpensioen en wezenpensioen d.d. 010417

Belangrijk!  Vervallen

Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.  

Inleiding

Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen in werking getreden (kamerstukken 34 555 en 34 662). Volgens het ingevoerde artikel 38n van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) is het vanaf 1 april 2017 tot en met 31 december 2019 mogelijk om het volledige in eigen beheer verzekerde deel van de opgebouwde pensioenaanspraak af te kopen of om te zetten in een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV). Op het moment van de afkoop of omzetting mag de in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak fiscaal geruisloos worden prijsgegeven voor zover de waarde in het economische verkeer van die aanspraak hoger is dan de fiscale balanswaarde van de tegenover die aanspraak staande pensioenverplichting. Ingeval van volledige afkoop van de in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak, kan er volgens het eveneens op 1 april 2017 ingevoerde artikel 38o Wet LB een korting op de te belasten afkoopwaarde worden toegepast. De omvang van die afkoopkorting is onder meer afhankelijk van het moment waarop de afkoop plaatsvindt.

Vraag

Na het overlijden van een dga zijn de uitkeringen van het partnerpensioen voor de partner en het wezenpensioen voor de kinderen jonger dan 30 jaar ingegaan. Het partnerpensioen en het wezenpensioen zijn volledig in eigen beheer verzekerd.

Kunnen de aanspraakgerechtigden van het partnerpensioen en het wezenpensioen individueel beslissen of gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om de pensioenaanspraak af te kopen of om te zetten in ODV?

Antwoord

Ja, de aanspraakgerechtigden van het partnerpensioen en het wezenpensioen kunnen ieder voor zich beslissen of gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om de pensioenaanspraak af te kopen of om te zetten in een ODV.

Na het ingaan van de uitkeringen van het partnerpensioen en het wezenpensioen is voor elk van de gerechtigden tot die uitkeringen sprake van een aanspraak ingevolge een pensioenregeling als bedoeld in artikel 38n, eerste lid, Wet LB. Artikel 38n, tweede lid, Wet LB biedt de mogelijkheid om een dergelijke pensioenaanspraak prijs te geven voor zover de waarde in het economische verkeer van die aanspraak hoger is dan de fiscale balanswaarde van de tegenover die aanspraak staande verplichting op het moment van prijsgeven mits die aanspraak tegelijkertijd volledig wordt afgekocht of omgezet in een ODV.

Let op!  Let op!

Aan het wijzigen van de aanspraak op wezenpensioenuitkeringen van een minderjarige zijn wellicht specifieke civielrechtelijke aspecten verbonden. Dit Vraag & Antwoord gaat uitdrukkelijk niet in op deze problematiek.

Deel deze pagina

Op deze pagina