Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Vervallen V&A 17-006 Afkoop van pensioenaanspraak in eigen beheer en elders verzekerd pensioen d.d. 010417

Belangrijk!  Vervallen

Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.  

Inleiding

Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen in werking getreden (kamerstukken 34 555 en 34 662). Volgens het ingevoerde artikel 38n van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) is het vanaf 1 april 2017 tot en met 31 december 2019 mogelijk om het volledige in eigen beheer verzekerde deel van de opgebouwde pensioenaanspraak af te kopen of om te zetten in een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting. Op het moment van de afkoop of omzetting mag de in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak fiscaal geruisloos worden prijsgegeven voor zover de waarde in het economische verkeer van die aanspraak hoger is dan de fiscale balanswaarde van de tegenover die aanspraak staande pensioenverplichting. Ingeval van volledige afkoop van de in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak, kan er volgens het eveneens op 1 april 2017 ingevoerde artikel 38o Wet LB een korting op de te belasten afkoopwaarde worden toegepast. De omvang van die afkoopkorting is onder meer afhankelijk van het moment waarop de afkoop plaatsvindt.

Vraag

Een BV heeft de dga een pensioen toegezegd. De door de dga in een eindloonregeling opgebouwde pensioenaanspraak is gedeeltelijk verzekerd op een pensioenpolis van de dga bij een professionele verzekeraar. Op de pensioenpolis van de dga is een pensioenkapitaal verzekerd. In de pensioenbrief van de dga is bepaald dat het van de verzekeringsmaatschappij te ontvangen pensioen met het in eigen beheer gehouden deel wordt aangevuld tot het bedrag van het opgebouwde pensioen. Pas op het moment dat het bij de professionele verzekeringsmaatschappij opgebouwde pensioenkapitaal wordt omgezet in een recht op een pensioenuitkering komt de omvang van het bij de professionele verzekeringsmaatschappij ondergebrachte deel van het pensioen vast te staan. Daarmee is de opgebouwde pensioenaanspraak voor een onbepaald deel elders verzekerd.

De dga heeft aangegeven dat hij het volledige in eigen beheer verzekerde deel van de opgebouwde pensioenaanspraak met toepassing van de artikelen 38n en 38o Wet LB wil afkopen. Hoe loopt het extern verzekerde deel van de opgebouwde pensioenaanspraak mee in de afkoop?

Antwoord

Artikel 38n Wet LB biedt de mogelijkheid van afkoop alleen voor pensioenaanspraken die zijn verzekerd bij een eigenbeheerlichaam als bedoeld in artikel 19a, eerste lid, onderdelen d of e, Wet LB (tekst 2016). Afkoop is dan ook alleen mogelijk voor het op het moment van afkoop in eigen beheer verzekerde deel van de opgebouwde pensioenaanspraak.

Indien de dga het bij de professionele verzekeringsmaatschappij verzekerde deel van de opgebouwde pensioenaanspraak ook wil afkopen, zal dit elders verzekerde pensioen eerst overgedragen moeten worden naar de BV. Deze overdracht van elders verzekerd naar eigen beheer zal moeten plaatsvinden binnen de coulanceperiode van het besluit van 22 maart 2017, nr. 2017-7412, Staatscourant 2017, nr. 18118. In V&A 17-007 wordt nader ingegaan op de overdracht van elders verzekerde pensioenaanspraken naar een eigenbeheerlichaam.

Deel deze pagina

Op deze pagina