Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vervallen V&A 17-021 Prijsgeven van aanspraak ingevolge oudedagsverplichting bij ingang uitkeringen vanwege onderdekking d.d. 110119

Belangrijk!  Vervallen

Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-021 d.d. 1 januari 2020.

Inleiding

Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen in werking getreden (kamerstukken 34 555 en 34 662). Volgens het ingevoerde artikel 38n van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) is het vanaf 1 april 2017 tot en met 31 december 2019 mogelijk om het volledige in eigen beheer verzekerde deel van de opgebouwde pensioenaanspraak af te kopen of om te zetten in een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV). Bij afkoop of omzetting in een ODV kan de in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak worden prijsgegeven voor zover de waarde in het economische verkeer van die aanspraak hoger is dan de fiscale balanswaarde van de tegenover die aanspraak staande verplichting op het moment van prijsgeven.

Vraag

Een dga heeft zijn pensioenaanspraak omgezet in een ODV. Op het tijdstip dat de ODV tot uitkering moet komen zijn de middelen van de vennootschap die de ODV uitvoert, ontoereikend om de ODV (volledig) na te komen (onderdekking).

Kan de dga de ODV vanwege de onderdekking gedeeltelijk prijsgeven bij ingang van de ODV-termijnen met een beroep op artikel 19b, achtste lid, Wet LB (tekst 2016)?

Antwoord

Ja, in bepaalde situaties kan de dga de ODV vanwege de onderdekking bij ingang van de ODV-termijnen onder voorwaarden gedeeltelijk prijsgeven met een beroep op artikel 19b, achtste lid, Wet LB (tekst 2016).

Artikel 38p, vierde lid, Wet LB verklaart onder andere artikel 19b Wet LB, zoals dat artikel luidde op 31 december 2016, van overeenkomstige toepassing voor een ODV. In het achtste lid van artikel 19b Wet LB (tekst 2016) is de mogelijkheid opgenomen om in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken eenmalig te verminderen bij ingang van de pensioenuitkeringen in verband met de vermogenspositie van het eigenbeheerlichaam dat de pensioenaanspraken verzekert. Dit kan echter slechts in die gevallen die door de Minister van Financiën zijn aangewezen.

In het besluit van 18 maart 2013, nr. BLKB 2013/27M heeft de Minister van Financiën onder voorwaarden gevallen aangewezen waarbij sprake is van 'pensioenaanspraken' en 'pensioenverplichtingen' in eigen beheer. In onderdeel 5.5 van het besluit van 11 december 2018, nr. 2018-28514, Staatscourant 2018, nr. 68653 is goedgekeurd dat het besluit van 18 maart 2013, nr. BLKB 2013/27M, van overeenkomstige toepassing is op een ODV in de zin van artikel 38p, eerste lid, Wet LB. Op basis van deze goedkeuring kan ook een ODV bij ingang van de ODV-termijnen eenmalig worden verminderd in verband met de vermogenspositie van het eigenbeheerlichaam. De voorwaarden van het besluit van 18 maart 2013, nr. BLKB 2013/27M zijn hierbij van overeenkomstige toepassing.

Voor de mogelijkheden van de afwikkeling van een ODV in geval van onderdekking wordt verwezen naar Vraag & Antwoord 17-008 en 17-009.

Deel deze pagina