Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vervallen V&A 17-030 Pensioen in eigen beheer op vervroegde pensioeningangsdatum gedeeltelijk prijsgeven in verband met onderdekking d.d. 040418

Belangrijk!  Vervallen

Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-030 d.d. 11 januari 2019.

Vraag

Op grond van artikel 19b, achtste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) (tekst 2016) mag in door de Minister van Financiën aangewezen gevallen een in eigen beheer verzekerd pensioen op pensioeningangsdatum gedeeltelijk worden prijsgegeven als de vermogenspositie van het eigenbeheerlichaam ontoereikend is om de pensioenverplichtingen na te komen. Deze door de Minister van Financiën aangewezen gevallen zijn opgenomen in het besluit van 18 maart 2013, nr. BLKB 2013/27M (het besluit).

Wanneer de pensioeningangsdatum met toepassing van artikel 18a, zesde lid, Wet LB wordt vervroegd, kan dan op de vervroegde pensioeningangsdatum gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid tot prijsgeven van artikel 19b, achtste lid, Wet LB (tekst 2016), indien voor het overige sprake is van een aangewezen geval, zoals opgenomen in het besluit?

Antwoord

Ja, ook wanneer de pensioeningangsdatum met toepassing van artikel 18a, zesde lid, Wet LB wordt vervroegd, kan gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid tot gedeeltelijk prijsgeven van artikel 19b, achtste lid, Wet LB (tekst 2016), mits voor het overige sprake is van een aangewezen geval, zoals opgenomen in het besluit.

Noch de wettekst noch de tekst van het besluit verzet zich tegen toepassing van het achtste lid van artikel 19b Wet LB (tekst 2016) indien de pensioeningangsdatum wordt vervroegd.

Let op!  Let op!

Op grond van artikel 38n, tweede lid, onderdeel b, Wet LB kan vanaf 1 april 2017 tot en met 31 december 2019 het volledige in eigen beheer verzekerde deel van de opgebouwde pensioenaanspraak worden afgekocht of omgezet in een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV). Bij afkoop of omzetting in een ODV wordt de in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak prijsgegeven voor zover de waarde in het economische verkeer van die aanspraak hoger is dan de fiscale balanswaarde van de tegenover die aanspraak staande verplichting op het moment van prijsgeven.

Bovenbedoelde afkoop of omzetting in een ODV kan ook plaatsvinden nadat het pensioen eerst met toepassing van artikel 19b, achtste lid, Wet LB (tekst 2016) op de (vervroegde) pensioeningangsdatum gedeeltelijk is prijsgegeven in verband met de vermogenspositie van het eigenbeheerlichaam.

In onderdeel 5.5 van het besluit van 24 november 2017, nr. 2017-126948 is goedgekeurd dat het besluit van 18 maart 2013, nr. BLKB 2013/27M, van overeenkomstige toepassing is op een ODV in de zin van artikel 38p, eerste lid, Wet LB. Op basis van deze goedkeuring kan ook een ODV bij ingang van de termijnen eenmalig worden verminderd in verband met de vermogenspositie van het eigenbeheerlichaam. De voorwaarden van het besluit van 18 maart 2013, nr. BLKB 2013/27M zijn hierbij van overeenkomstige toepassing. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar Vraag & Antwoord 17-021.

Deel deze pagina