Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vervallen V&A 17-034 Afkoop pensioen eigen beheer en uitgestelde uitbetaling (netto) afkoopsom d.d. 131017

Belangrijk!  Vervallen

Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.  

Inleiding

Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen in werking getreden (kamerstukken 34 555 en 34 662). Volgens het ingevoerde artikel 38n van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) is het vanaf 1 april 2017 tot en met 31 december 2019 mogelijk om het in eigen beheer verzekerde deel van de opgebouwde pensioenaanspraak volledig af te kopen of om te zetten in een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV). Bij volledige afkoop of omzetting in een ODV kan de opgebouwde pensioenaanspraak worden prijsgegeven voor zover de waarde in het economische verkeer van die aanspraak hoger is dan de fiscale balanswaarde van de tegenover die aanspraak staande pensioenverplichting op het moment van prijsgeven.

Vraag

Een BV heeft aan de dga een pensioen toegezegd. Het pensioen is volledig in eigen beheer verzekerd. De dga koopt het pensioen met toepassing van artikel 38n, tweede lid, Wet LB en artikel 38o Wet LB af. De BV en de dga hebben afgesproken dat de netto afkoopsom van het pensioen pas over twee jaar aan de dga zal worden uitbetaald.

Heeft de afspraak inzake de uitgestelde betaling van de netto afkoopsom tot gevolg dat de BV de ter zake van de afkoop verschuldigde loonheffing pas bij uitbetaling moet inhouden en afdragen?

Antwoord

Nee, de afspraak inzake de uitgestelde betaling van de netto afkoopwaarde heeft geen gevolgen voor het moment waarop de BV de ter zake van de afkoop verschuldigde loonheffing moet inhouden en afdragen. Het genietingsmoment wordt ingeval van afkoop namelijk niet bepaald door artikel 13a Wet LB, maar door artikel 19b (tekst 2016) van die wet.

Indien een in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak wordt prijsgegeven of afgekocht, wordt de pensioenaanspraak op grond van artikel 19b, eerste lid, Wet LB (tekst 2016) op het onmiddellijk daaraan voorafgaande tijdstip aangemerkt als loon uit een vroegere dienstbetrekking van de dga. Ook in het geval de afkoop plaatsvindt met toepassing van de artikelen 38n en 38o Wet LB, is dit het geval (zie Memorie van toelichting Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen, kamerstukken 34 555, nr. 3, p. 35/36). Artikel 38o Wet LB sluit toepassing van artikel 19b Wet LB (tekst 2016) niet uit, maar maakt enkel een uitzondering voor de omvang van de grondslag voor de belastingheffing. Ook ingeval van een afkoop als bedoeld in de artikelen 38n en 38o Wet LB wordt de (afwijkende) afkoopwaarde van de pensioenaanspraak op grond van artikel 19b, eerste lid, Wet LB (tekst 2016) op het onmiddellijk aan het prijsgeven/afkopen voorafgaande tijdstip aangemerkt als loon uit een vroegere dienstbetrekking van de dga.

De BV zal de ter zake van de afkoop verschuldigde loonheffing dus moeten opnemen in de aangifte loonheffing over het loontijdvak waarin het prijsgeven/afkopen plaatsvindt. Ook zal de dga het ingevulde en ondertekende informatieformulier binnen een maand na het prijsgeven/afkopen moeten toesturen aan de Belastingdienst (zie artikel 38n, vijfde lid, Wet LB juncto artikel 12c van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965).

Deel deze pagina