Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vervallen V&A 17-035 Afkoop pensioen eigen beheer onder schuldigerkenning (netto) afkoopsom d.d. 131017

Belangrijk!  Vervallen

Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.  

Inleiding

Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen in werking getreden (kamerstukken 34 555 en 34 662). Volgens het ingevoerde artikel 38n van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) is het vanaf 1 april 2017 tot en met 31 december 2019 mogelijk om het in eigen beheer verzekerde deel van de opgebouwde pensioenaanspraak volledig af te kopen of om te zetten in een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV). Bij volledige afkoop of omzetting in een ODV kan de opgebouwde pensioenaanspraak worden prijsgegeven voor zover de waarde in het economische verkeer van die aanspraak hoger is dan de fiscale balanswaarde van de tegenover die aanspraak staande pensioenverplichting op het moment van prijsgeven.

Vraag

Een BV heeft aan de dga een pensioen toegezegd. Het pensioen is volledig in eigen beheer verzekerd. De dga koopt het pensioen af met toepassing van artikel 38n, tweede lid, Wet LB en artikel 38o Wet LB. De BV en de dga hebben afgesproken dat de BV de netto afkoopsom van het pensioen niet zal uitbetalen maar schuldig zal blijven aan de dga. De waarde van de vordering die de dga ter zake van de afkoop krijgt, is gezien de beperkte financiële middelen van de BV lager dan de nominale waarde van de (netto) afkoopsom van het pensioen.

Heeft de lagere waarde van de vordering die de dga krijgt invloed op het ter zake van de afkoop van het pensioen tot het loon uit vroegere dienstbetrekking te rekenen bedrag?

Antwoord

Nee, de lagere waarde van de vordering die de dga krijgt, heeft geen invloed op het ter zake van de afkoop van het pensioen tot het loon uit vroegere dienstbetrekking te rekenen bedrag. Artikel 38o, eerste lid, Wet LB bepaalt dat de waarde van de tot het loon uit vroegere dienstbetrekking te rekenen pensioenaanspraak gelijk is aan de in het tweede lid van dat artikel omschreven afkoopwaarde minus de afkoopkorting. Artikel 38o Wet LB laat geen ruimte om voor het tot het loon uit vroegere dienstbetrekking te rekenen bedrag rekening te houden met de beperkte financiële middelen van de BV.

Deel deze pagina