Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Vervallen V&A 17-036 Aftrek geactiveerde indexatielasten bij afkoop of omzetten in ODV van pensioen in eigen beheer; verzoek om toepassing goedkeuring besluit 22 maart 2017, nr. 2017-22793 d.d. 171117

Belangrijk!  Vervallen

Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-036 d.d. 18 juli 2018.

Inleiding

Op grond van artikel 38n van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) is het vanaf 1 april 2017 tot en met 31 december 2019 mogelijk het volledige in eigen beheer verzekerde deel van de opgebouwde pensioenaanspraak af te kopen of om te zetten in een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV). Op het moment van de afkoop of omzetting mag de in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak fiscaal geruisloos worden prijsgegeven voor zover de waarde in het economische verkeer van die aanspraak hoger is dan de fiscale balanswaarde van de tegenover die aanspraak staande pensioenverplichting.

Vraag

Op 31 december 2015 is de verplichting voor de in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak van een dga overgedragen naar een ander eigenbeheerlichaam. De betreffende vennootschappen zijn niet met elkaar gevoegd in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. De overdragende vennootschap heeft de kosten en lasten die verband houden met toekomstige loon- of prijswijzigingen ter zake van het pensioen (indexatielasten) als transitorische actiefpost opgenomen op de fiscale balans. Een en ander conform het bepaalde in artikel 8 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet VpB) (tekst 2016) juncto de artikelen 3.26, 3.27 en 3.28 van de Wet IB 2001.

Op 1 juli 2017 heeft de overdragende vennootschap de aangifte vennootschapsbelasting 2015 ingediend, waarin voornoemde transitorische actiefpost (voor het eerst) is opgenomen. Op 1 januari 2019 zet de dga zijn in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak met toepassing van artikel 38n, tweede lid, onderdeel b, Wet LB om in een ODV.
De overdragende vennootschap wenst de actiefpost inzake de indexatielasten conform artikel 34e, vierde lid, onderdeel b, Wet VpB tot aan de 87-jarige leeftijd van de dga in gelijke jaarlijkse delen bij de bepaling van de winst in aanmerking te nemen. Op moment van omzetting dient de vennootschap hiertoe bij de inspecteur een verzoek in met een beroep op de goedkeuring van het besluit van 22 maart 2017, nr. 2017-22793 (het besluit).

Kan de inspecteur aan dit verzoek tegemoetkomen?

Antwoord

Nee, de inspecteur kan niet tegemoetkomen aan het verzoek met een beroep op de goedkeuring van het besluit. Het verzoek is volgens de in het besluit gestelde voorwaarden te laat ingediend. In het besluit is een aantal voorwaarden met betrekking tot de goedkeuring opgenomen. De eerste voorwaarde luidt, dat een verzoek met een beroep op de goedkeuring moet worden ingediend bij de inspecteur, uiterlijk bij het doen van de aangifte vennootschapsbelasting waarin de actiefpost inzake de indexatielasten (voor het eerst) is opgenomen. Uitgangspunt voor de goedkeuring is namelijk dat bewezen wordt dat de in de aangifte vennootschapsbelasting opgenomen transitorische actiefpost vóór 20 september 2016 daadwerkelijk bestond, ondanks dat die aangifte vennootschapsbelasting nog niet was ingediend op genoemde datum. Dit blijkt enerzijds uit het tijdstip waarop het verzoek uiterlijk moet worden ingediend en anderzijds uit de bijlagen die als bewijs bij dat verzoek moeten worden aangeleverd.
In casu is de aangifte op 1 juli 2017 gedaan, terwijl het verzoek met een beroep op de goedkeuring van het besluit pas op 1 januari 2019 bij de inspecteur is ingediend.

Deel deze pagina

Op deze pagina