Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Vervallen V&A 17-037 Hoogte afkoopkorting bij afkoop pensioen in eigen beheer na 2017 d.d. 171117

Belangrijk!  Vervallen

Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.  

Inleiding

Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen in werking getreden (kamerstukken 34 555 en 34 662). Volgens het ingevoerde artikel 38n van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) is het vanaf 1 april 2017 tot en met uiterlijk 31 december 2019 mogelijk om het volledige in eigen beheer verzekerde deel van de opgebouwde pensioenaanspraak af te kopen of om te zetten in aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV). Bij volledige afkoop of omzetting in een ODV kan de opgebouwde pensioenaanspraak worden prijsgegeven voor zover de waarde in het economische verkeer van die aanspraak hoger is dan de fiscale balanswaarde van de tegenover die aanspraak staande verplichting op het moment van prijsgeven.

Volgens het eveneens op 1 april 2017 ingevoerde artikel 38o Wet LB kan bij volledige afkoop een korting op de te belasten afkoopwaarde worden toegepast. De omvang van die afkoopkorting is afhankelijk van het moment waarop de afkoop plaatsvindt en de waarde van de pensioenverplichting voor de af te kopen pensioenaanspraak op de fiscale balans van het eigenbeheerlichaam waar het pensioen is verzekerd. Bij afkoop in 2017 is de afkoopkorting 34,5% van de fiscale balanswaarde van de tegenover de af te kopen pensioenaanspraak staande pensioenverplichting op het moment van afkoop. De korting is echter gemaximeerd op 34,5% van de fiscale balanswaarde van de betreffende pensioenverplichting op de eindbalans van het in 2015 geëindigde boekjaar. Bij afkoop in 2018 is de afkoopkorting 25% en bij afkoop in 2019 19,5%.

Vraag

Kan de voor 2017 geldende afkoopkorting van 34,5% ook worden toegepast wanneer de in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak als gevolg van bepaalde omstandigheden pas na 31 december 2017 wordt afgekocht?

Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een op 31 december 2017 nog niet afgerond vooroverleg met de Belastingdienst over de voorgenomen afkoop, nog bestaande onduidelijkheid over de fiscale gevolgen van de pensioenafkoop voor een dga die in het buitenland woont of niet op tijd van de verzekeringsmaatschappij ontvangen informatie over de waarde van het elders verzekerde deel van het pensioen.

Antwoord

Nee, de voor 2017 geldende afkoopkorting van 34,5% kan niet worden toegepast wanneer de in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak pas na 31 december 2017 wordt afgekocht. In alle situaties geldt het percentage van de afkoopkorting zoals dat op het feitelijke moment van de afkoop is opgenomen in artikel 38o, eerste lid, Wet LB. In de wet- en regelgeving met betrekking tot de afkoop van pensioen in eigen beheer is niet voorzien in de mogelijkheid om de afkoopkorting toe te passen die in een eerder jaar gold.

Deel deze pagina

Op deze pagina