Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vervallen V&A 17-043 Afkoopkorting bij afkoop van in eigen beheer verzekerd ingegaan pensioen d.d. 191217

Belangrijk!  Vervallen

Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.  

Inleiding

Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen in werking getreden (kamerstukken 34 555 en 34 662). Volgens het ingevoerde artikel 38n van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) is het van 1 april 2017 tot en met uiterlijk 31 december 2019 mogelijk om het volledige in eigen beheer verzekerde deel van de opgebouwde pensioenaanspraak af te kopen of om te zetten in aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV). Bij volledige afkoop of omzetting in een ODV kan de opgebouwde pensioenaanspraak worden prijsgegeven voor zover de waarde in het economische verkeer van die aanspraak hoger is dan de fiscale balanswaarde van de tegenover die aanspraak staande verplichting op het moment van prijsgeven.

Volgens het eveneens op 1 april 2017 ingevoerde artikel 38o Wet LB kan bij volledige afkoop een korting op de te belasten afkoopwaarde worden toegepast. De omvang van die afkoopkorting is afhankelijk van het moment waarop de afkoop plaatsvindt en de waarde van de pensioenverplichting voor de af te kopen pensioenaanspraak op de fiscale balans van het eigenbeheerlichaam waar het pensioen is verzekerd. Bij afkoop in 2017 is de afkoopkorting 34,5% van de fiscale balanswaarde van de tegenover de af te kopen pensioenaanspraak staande pensioenverplichting op het moment van afkoop. De korting is echter maximaal 34,5% van de fiscale balanswaarde van de betreffende pensioenverplichting op de eindbalans van het in 2015 geëindigde boekjaar. Bij afkoop in 2018 is de afkoopkorting 25% en bij afkoop in 2019 19,5%.

Vraag

De uitkeringen van een in eigen beheer verzekerd pensioen zijn ingegaan. De pensioengerechtigde wil dit pensioen afkopen met toepassing van artikel 38n Wet LB. Op het moment van afkoop geeft de pensioengerechtigde de pensioenaanspraak prijs voor zover de waarde in het economische verkeer van die aanspraak hoger is dan de fiscale balanswaarde van de tegenover die aanspraak staande pensioenverplichting. De afkoopwaarde van de pensioenaanspraak is gelijk aan de fiscale balanswaarde van de tegenover die aanspraak staande pensioenverplichting op het moment van prijsgeven en de afkoop. Op grond van artikel 38o, eerste lid, Wet LB wordt de afkoopwaarde van de af te kopen pensioenaanspraak verminderd met een afkoopkorting. De afkoopkorting is een percentage van de fiscale balanswaarde van de tegenover de af te kopen pensioenaanspraak staande pensioenverplichting.

Over welke fiscale balanswaarde van de pensioenverplichting wordt de afkoopkorting berekend bij afkoop van een ingegaan pensioen?

Antwoord

Volgens artikel 38o Wet LB wordt de afkoopkorting berekend over de laagste van:

  • de fiscale balanswaarde van de pensioenverplichting voor de af te kopen pensioenaanspraak op het moment van afkoop;
  • de fiscale balanswaarde van de pensioenverplichting voor de af te kopen pensioenaanspraak op de eindbalans van het in 2015 geëindigde boekjaar.

Het moment van de afkoop bepaalt vervolgens het toe te passen kortingspercentage. Bij afkoop in 2017 is het percentage van de afkoopkorting 34,5%, bij afkoop in 2018 25% en bij afkoop in 2019 19,5% van de afkoopwaarde.

Voorbeeld 1

Op 1 juli 2018 koopt een dga zijn/haar in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak af. De uitkeringen van dit pensioen zijn in 2017 ingegaan. Op het moment van afkoop is de fiscale balanswaarde van de tegenover de af te kopen pensioenaanspraak staande pensioenverplichting (= afkoopwaarde) € 224.124. Op de eindbalans van het in 2015 geëindigde boekjaar was de fiscale balanswaarde van de pensioenverplichting € 213.390.

In dit voorbeeld is de fiscale balanswaarde van de pensioenverplichting voor de pensioenaanspraak op de eindbalans van het in 2015 geëindigde boekjaar lager dan de fiscale balanswaarde op het moment van afkoop. De afkoopkorting wordt dan berekend over de lagere fiscale balanswaarde van de pensioenverplichting op de eindbalans van het in 2015 geëindigde boekjaar. De afkoop vindt plaats in 2018. Het percentage van de afkoopkorting in 2018 is 25%. De afkoopkorting in dit voorbeeld is dan € 53.347,50 (25% van € 213.390).

Voorbeeld 2

Op 1 juli 2018 koopt een dga jaar zijn/haar in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak af. De uitkeringen van dit pensioen zijn in 2012 ingegaan. Op het moment van afkoop is de fiscale balanswaarde van de tegenover de af te kopen pensioenaanspraak staande pensioenverplichting (= afkoopwaarde) € 200.536. Op de eindbalans van het in 2015 geëindigde boekjaar was de fiscale balanswaarde van de pensioenverplichting € 213.814.

In dit voorbeeld is de fiscale balanswaarde van de pensioenverplichting voor de pensioenaanspraak op het moment van afkoop lager dan de fiscale balanswaarde van de pensioenverplichting op de eindbalans van het in 2015 geëindigde boekjaar. De afkoopkorting wordt dan berekend over de lagere fiscale balanswaarde van de pensioenverplichting op het moment van afkoop. De afkoop vindt plaats in 2018. Het percentage van de afkoopkorting in 2018 is 25%. De afkoopkorting in dit voorbeeld is dan € 50.134 (25% van € 200.536).

De situaties waarin de (reken)grondslag voor de afkoopkorting is gewijzigd door overlijden van de partner of de dga zijn toegelicht in Vraag & Antwoord 17-015 en Vraag & Antwoord 17-016.

Deel deze pagina