Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vervallen Besluit Beoordeling van nieuwe, moderne pensioenregelingen (besluit van 8 april 1994, nr. DB94/871M)

Belangrijk!  Vervallen

Dit besluit is vervallen met ingang van 1 juni 2004 (Besluit Intrekking diverse besluiten, besluit van 14 mei 2004, nr. CPP2004/1013M).

Beoordeling van nieuwe, moderne pensioenregelingen

Besluit van 8 april 1994, nr. DB94/871M

De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Flexibilisering van pensioenregelingen houdt in dat deelnemers aan een pensioenregeling binnen een collectieve regeling een op hun eigen wensen en situatie afgestemd pakket kunnen kiezen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de keuze van de pensioenleeftijd of aan een keuze met of zonder nabestaandenpensioen. De Regering acht flexibilisering van pensioenregelingen een welkome ontwikkeling. Ook op andere terreinen vinden nieuwe elementen in pensioenregelingen meer en meer ingang.

Voor de heffing van loonbelasting is van belang of een pensioenregeling een pensioen inhoudt dat niet uitgaat boven hetgeen naar maatschappelijke opvattingen redelijk is, mede in verband met diensttijd en genoten beloning. De maatschappelijke opvattingen op het terrein van pensioen ontwikkelen zich snel. Om deze ontwikkelingen goed te kunnen volgen, vind ik het nuttig informatie hieromtrent zoveel mogelijk op een centrale plaats binnen de Belastingdienst samen te brengen. De door het Landelijk Technisch overleg Loonbelasting ingestelde werkgroep pensioenen en verzekeringsprodukten LB zal deze functie vervullen. Deze werkgroep participeert in de voorbereiding van de vergaderingen van het Overlegplatform Brede Herwaardering inzake actuariële en pensioenaspecten, waarin de Belastingdienst met de Raad van de Centrale Ondernemersorganisaties RCO overlegt. Ik verzoek inspecteurs de werkgroep te informeren over nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot pensioenen.

Daarnaast adviseert de werkgroep inspecteurs bij de toepassing van de definitie van pensioenregeling in artikel 11, derde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964. Ik vind het gewenst dat inspecteurs bij twijfel over de aanvaardbaarheid van een pensioenregeling gebruik maken van de mogelijkheid de werkgroep om advies te vragen, in het bijzonder wanneer het gaat om flexibilisering van pensioenregelingen of van nieuwe aspecten daarin.

De Belastingdienst kan de werkgroep schriftelijk bereiken via het secretariaat, Belastingdienst/Grote Ondernemingen Amsterdam, afdeling verzekeringen, Postbus 22941, 1100 DK Amsterdam Z-O.

De werkgroep zal aan de hand van uitgebrachte adviezen algemene criteria voor de beoordeling van pensioenregelingen ontwikkelen en voorstellen deze tot landelijk beleid te maken. Dit beleid zal vervolgens worden gepubliceerd. Op vorenstaande wijze wordt bevorderd dat het beleid van de Belastingdienst eenduidig wordt uitgevoerd.

Deel deze pagina