Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Vervallen Besluit Beperkte pensioenopbouw gedurende salarissplitsing (besluit van 16 april 2001, nr. RTB2001/1325M)

Belangrijk!  Vervallen

Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 31 januari 2008 nr. CPP2007/98M.

Beperkte pensioenopbouw gedurende salarissplitsing

Besluit van 16 april 2001,
nr. RTB2001/1325M

De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Inleiding

In artikel 10a, eerste lid, onderdeel b, Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (hierna: UBLB) is bepaald dat als dienstjaren als bedoeld in de artikelen 18a, 18b, 18c, 18e, 18i en 38a van de wet, meetelt de periode gedurende welke een werknemer in dienstbetrekking heeft gestaan tot een met de inhoudingsplichtige verbonden lichaam als bedoeld in artikel 10a, vierde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, dat niet in Nederland is gevestigd (hierna: verbonden lichaam), voorzover hij bij dat verbonden lichaam niet heeft deelgenomen aan een pensioenregeling.

Over de werking van dit artikel is mij de volgende vraag voorgelegd.

Vraag

Een werknemer is in dienstbetrekking bij een Nederlandse inhoudingsplichtige. Daarnaast is hij in dienstbetrekking bij een met de Nederlandse inhoudingsplichtige verbonden buitenlands lichaam als bedoeld in artikel 10a, vierde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Er is sprake van een zogenaamde salary split. Kan de Nederlandse inhoudingsplichtige een vrijgestelde pensioenaanspraak toezeggen over het salaris van zowel de Nederlandse als de buitenlandse dienstbetrekking?

Ik heb hierop het volgende antwoord gegeven.

Antwoord

Nee, dit is niet mogelijk. Artikel 10a, eerste lid, onderdeel b, UBLB komt pas aan de orde als de dienstbetrekking tot het met de inhoudingsplichtige verbonden en niet in Nederland gevestigde lichaam is geëindigd. In het genoemde artikellid is vermeld dat de werknemer in dienstbetrekking moet hebben gestaan tot het verbonden lichaam en dat hij niet moet hebben deelgenomen aan een pensioenregeling. Ook uit diverse fragmenten uit de parlementaire behandeling van de Wet fiscale behandeling pensioenen blijkt dat bedoeld is dat de dienstbetrekking met het buitenlandse lichaam moet zijn geëindigd.

Indien de Nederlandse inhoudingsplichtige over het totale loon pensioenrechten toekent is het pensioen bovenmatig. Van een vrijgestelde aanspraak is slechts sprake indien het pensioengevend loon niet hoger is dan het loon bij de Nederlandse inhoudingsplichtige.

Andere vindplaats vervallen besluit:

Deel deze pagina

Op deze pagina