Ga direct naar de inhoud

Vervallen Besluit Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Vaststelling marktrente (besluit van 5 december 2012, nr. BLKB2012/1865M)

Publicatiedatum 05-12-2012
Belangrijk!  Vervallen

Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 28 november 2013, nr. BLKB2013/2197M.

Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Vaststelling marktrente

5 december 2012
nr. BLKB2012/1865M
Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio’s, Brieven en beleidsbesluiten
De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit vervangt het besluit van 9 december 2011, nr. BLKB2011/2437M. De bijlage bij het besluit is aangevuld met de gegevens inzake de marktrente voor het jaar 2012. Overigens zijn geen inhoudelijke wijzigingen opgenomen.

1. Inleiding

Dit besluit beoogt een praktisch handvat te geven voor het bepalen van de te hanteren rekenrente bij het berekenen van de contante waarde van renteloze verplichtingen. Met renteloze verplichtingen worden bedoeld verplichtingen waarin tariefafspraken geen rol spelen, bijvoorbeeld omdat in het verleden geen koopsom of premies zijn ontvangen. De goedkeuring in dit besluit is gebaseerd op artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

2. Marktrente voor langlopende renteloze verplichtingen

Volgens de jurisprudentie dienen langlopende renteloze verplichtingen te worden gewaardeerd met inachtneming van de op de balansdatum geldende marktrente voor langlopende leningen.

Goedkeuring 

Gelet op de vele in de praktijk voorkomende voorwaarden waaronder leningen worden aangegaan en de vele uiteenlopende looptijden, bestaat ‘de’ marktrente voor (al of niet langlopende) leningen echter niet. Daarom keur ik goed dat de in de bijlage van het besluit in de kolom ‘marktrente’ opgenomen percentages worden gebruikt voor alle situaties waarin aan het einde van een boekjaar de contante waarde van renteloze verplichtingen moet worden bepaald.

3. Formule

De rente die in de bijlage onder het kopje ‘marktrente’ is opgenomen wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende regels.

De ‘marktrente’ voor maanden vanaf 1 januari 2004 wordt gebaseerd op het U-rendement zoals dat maandelijks wordt gepubliceerd door het Verbond van Verzekeraars, Centrum voor Verzekeringsstatistiek.

De ‘marktrente’ wordt per kalendermaand vastgesteld op het laagste van het maandelijkse U-rendement van de desbetreffende maand en van de acht voorafgaande kalendermaanden, naar beneden afgerond op één cijfer achter de komma, waarbij het in enige maand toe te passen percentage niet meer dan één punt hoger zal zijn dan het percentage van diezelfde maand in het daaraan voorafgaande jaar. Voor de waardering kan worden uitgegaan van de ‘marktrente’ van de maand waarin het boekjaar eindigt.

4. Jaarlijkse aanvulling gegevens

Het ligt in mijn bedoeling jaarlijks door middel van een besluit de gegevens in de bij dit besluit behorende bijlage aan te vullen.

5. Ingetrokken regeling

Het besluit van 9 december 2011, nr. BLKB2011/2437M, is ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit.

6. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met de dagtekening van het besluit.

Dit besluit zal met de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 december 2012

De staatssecretaris van Financiën,
F.H.H. Weekers.

Bijlage Overzicht U-rendementen en marktrenten

jaarmaandU-
rendement
markt-
rente
jaarmaandU-
rendement
markt-
rente
2004januari4,063,32005januari3,593,5
 februari4,063,3 februari3,473,4
 maart3,993,6 maart3,373,3
 april3,833,8 april3,383,3
 mei3,773,7 mei3,373,3
 juni3,803,7 juni3,303,3
 juli3,933,7 juli3,153,1
 augustus4,013,7 augustus3,023,0
 september4,003,7 september2,992,9
 oktober3,933,7 oktober2,982,9
 november3,853,7 november3,032,9
 december3,733,7 december3,122,9
2006januari3,222,92007januari3,743,5
 februari3,262,9 februari3,833,7
 maart3,282,9 maart3,933,7
 april3,352,9 april4,003,7
 mei3,552,9 mei4,053,7
 juni3,722,9 juni4,123,7
 juli3,843,0 juli4,323,7
 augustus3,893,1 augustus4,473,7
 september3,883,2 september4,513,7
 oktober3,853,2 oktober4,413,8
 november3,793,2 november4,343,9
 december3,743,3 december4,284,0
2008januari4,274,02009januari3,933,9
 februari4,194,1 februari3,623,6
 maart4,104,1 maart3,493,4
 april3,953,9 april3,443,4
 mei3,903,9 mei3,453,4
 juni4,023,9 juni3,383,3
 juli4,313,9 juli3,433,3
 augustus4,543,9 augustus3,443,3
 september4,593,9 september3,433,3
 oktober4,473,9 oktober3,333,3
 november4,323,9 november3,303,3
 december4,163,9 december3,283,2
2010januari3,233,22011januari2,492,2
 februari3,203,2 februari2,682,2
 maart3,123,1 maart2,892,2
 april3,063,0 april2,992,2
 mei2,962,9 mei3,152,2
 juni2,832,8 juni3,152,2
 juli2,652,6 juli3,112,2
 augustus2,462,4 augustus2,952,2
 september2,382,3 september2,732,4
 oktober2,302,3 oktober2,502,5
 november2,282,2 november2,282,2
 december2,292,2 december2,182,1
2012januari2,162,1    
 februari2,052,0    
 maart1,961,9    
 april1,871,8    
 mei1,861,8    
 juni1,801,8    
 juli1,641,6    
 augustus1,511,5    
 september1,411,4    
 oktober1,421,4    
 november1,401,4    
 december1,381,3    
Andere vindplaatsen vervallen besluit:

Deel deze pagina

Op deze pagina