Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vervallen Besluit Loonheffingen. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten (besluit van 21 december 2009, nr. CPP2009/1487M)

Belangrijk!  Vervallen

Dit besluit is ingetrokken met ingang van 1 januari 2014 (zie onderdeel 8 van het besluit van 12 februari 2013, nr. BLKB2013/43M).

Loonheffingen. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten

21 december 2009
Nr. CPP2009/1487M
Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten
De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.


Dit besluit is een actualisering van het besluit over beschikbare-premieregelingen van 23 oktober 2007, nr. CPP2007/552M, Stcrt. nr. 212. Hierbij is gebruik gemaakt van de gelegenheid ‘netto-staffels’ te publiceren. In deze netto-staffels zijn geen vaste kostenopslagen meer verwerkt. De publicatie van deze staffels draagt bij aan betere transparantie van kosten in pensioenregelingen. In dit besluit zijn ook enkele aanwijzingen opgenomen van premie- en kapitaalovereenkomsten als pensioenregeling. Deze aanwijzingen zijn nodig gebleken na de invoering van de pensioenwet in 2007 en als reactie hierop de ontwikkeling van nieuwe pensioenvormen. De aanwijzingen gelden ook voor pensioenregelingen die niet onder de Pensioenwet vallen (zoals bijvoorbeeld regelingen voor de directeur-grootaandeelhouder). Indien dit besluit voor het karakter van een pensioenovereenkomst verwijst naar de Pensioenwet, dienen dergelijke regelingen overeen te komen met het karakter van de regelingen die wel onder die wet vallen.

1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen

IAPW:Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet
Intredeleeftijd:leeftijd waarop de pensioenopbouw bij de werkgever begint
OP:ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 18 e.v. van de Wet LB
Pensioengrondslag:pensioengevend loon minus AOW-franchise
PP:partnerpensioen als bedoeld in artikel 18 e.v. van de Wet LB
PW:Pensioenwet
UBLB:Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
Werkgever:inhoudingsplichtige in de zin van de Wet LB
Wet LB:Wet op de loonbelasting 1964
Wet VPL:Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/ prepensioen en introductie levensloopregeling

2.1. Inleiding

De invoering van de PW per 1 januari 2007 leidt in de praktijk tot de ontwikkeling van zowel individuele als collectieve premieovereenkomsten, waarbij de fiscale kwalificatie van de pensioenovereenkomst niet eenduidig is. Deze ontwikkeling geeft aanleiding tot verduidelijking van de fiscale regels rond pensioenregelingen die volgens de PW worden aangemerkt als een premieovereenkomst en tot aanwijzing van sommige soorten daarvan. Dit besluit kwalificeert door middel van aanwijzing verschillende soorten premieovereenkomsten.

De aanwijzingen als pensioenregeling in dit besluit zijn gebaseerd op artikel 19d, onderdeel a, van de Wet LB en vinden plaats in overeenstemming met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Mede in verband met de datum van inwerking treden van de PW per 1 januari 2007 is de datum van het in werking treden van dit besluit daarmee gelijk getrokken.

Onderdeel 2.2 van dit besluit bevat een beschrijving van de soorten premieovereenkomsten die bij de behandeling van de PW aan de orde zijn geweest. De onderdelen 3 tot en met 5 behandelen de fiscale kwalificatie van die soorten premieovereenkomsten, waarbij in onderdeel 4 ook wordt ingegaan op de kapitaalovereenkomst. Voorts wijs ik in onderdeel 6 een tweetal soorten afwijkende premieovereenkomsten aan als pensioenregeling. Onderdeel 8 bevat de inwerkingtreding van dit besluit. De voorwaarden en bijzonderheden die bij de aanwijzingen gelden zijn te vinden in de bijlagen bij dit besluit.

2.2. Premieovereenkomsten

In artikel 10 van de PW is bepaald dat een pensioenovereenkomst kan inhouden:

 • een uitkeringsovereenkomst;
 • een kapitaalovereenkomst of
 • een premieovereenkomst.

Blijkens de Memorie van Toelichting (Kamerstukken II 2005-06, 30 413, nr. 3, p. 32–33) maken partijen bij een premieovereenkomst primair een afspraak over de hoogte van de periodiek ten behoeve van pensioen beschikbaar te stellen premie.

Er zijn in beginsel drie soorten premieovereenkomsten te onderscheiden:

 1. De zuivere premieovereenkomst.
  Hierbij wordt de beschikbaar gestelde premie belegd tot aan de pensioendatum. Daardoor is onzeker tot welk kapitaal deze premies aangroeien. Het beleggingsrisico komt tot aan de pensioendatum voor rekening van de werknemer. Daarnaast kan de gemiddelde levensverwachting tijdens de opbouwfase wijzigen: ook dat risico (langlevenrisico) is voor rekening van de werknemer. Zie hierover onderdeel 3.
 2. De premieovereenkomst waarbij de premie onmiddellijk wordt omgezet in een aanspraak op kapitaal.
  Met de beschikbaar gestelde premie kopen partijen meteen na het beschikbaar stellen een kapitaalverzekering in. De pensioenuitvoerder zet op de pensioendatum het beschikbare verzekerde kapitaal tegen de dan geldende tarieven om in een aanspraak op een periodieke uitkering. Hierbij is het beleggingsrisico overgenomen door de pensioenuitvoerder, maar is het langlevenrisico voor rekening van de werknemer. Zie hierover onderdeel 4.
 3. De premieovereenkomst waarbij de premie onmiddellijk wordt omgezet in een aanspraak op een uitkering.
  Partijen kopen met de premie meteen een verzekering voor een periodieke uitkering in. In dat geval neemt de pensioenuitvoerder zowel het langlevenrisico als het beleggingsrisico over. Zie hierover onderdeel 5.

Voor de fiscale beoordeling van een pensioenregeling is het voor de pensioenopbouw gebruikte pensioenstelsel van belang. De pensioenopbouw moet plaatsvinden volgens een eindloonstelsel, een middelloonstelsel of een beschikbare-premiestelsel. In een aantal gevallen bevatten premieovereenkomsten naast kenmerken van een beschikbare-premiestelsel ook elementen van een eindloon- of middelloonstelsel. In dergelijke regelingen is sprake van samenloop van verschillende pensioenstelsels. Voor de fiscale kwalificatie worden alle elementen van de pensioenregeling tezamen en in onderlinge samenhang bezien. Vervolgens moet worden vastgesteld onder welke van de drie stelsels de regeling valt (artikel 61, eerste lid, Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001). Is een dergelijke kwalificatie niet mogelijk vanwege de kenmerken van de regeling, dan kan de regeling met toepassing van artikel 19d van de Wet LB worden aangewezen als pensioenregeling.

3. De zuivere premieovereenkomst

3.1. Inleiding

De in onderdeel 2.2 onder a genoemde zuivere premieovereenkomst is fiscaal altijd een beschikbare-premieregeling. Deze pensioenregeling moet voldoen aan de fiscale kaders beschreven in artikel 18a, derde lid, van de Wet LB.

Bij werkgevers en werknemers bestaat behoefte aan praktische kaders voor de toepassing van artikel 18a, derde lid, van de Wet LB. Dit besluit geeft die kaders in de vorm van netto-staffels die partijen kunnen hanteren bij de uitvoering van de pensioenovereenkomst. In deze netto-staffels is geen kostenopslag of premie voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid verwerkt. Onderdeel 3.2 geeft de grondslagen voor de vaststelling van de netto-staffels. Onderdeel 3.3 bevat de aanwijzing van regelingen die de staffels hanteren. In bijlage I zijn de staffels zelf opgenomen tezamen met de voorwaarden en aandachtspunten die bij de toepassing van de staffels van belang zijn. Onderdeel 3.4 ten slotte bevat het overgangsrecht dat voortvloeit uit de invoering van de Wet VPL en het overgangsrecht dat voortvloeit uit de invoering van de netto-staffels in dit besluit.

3.2. Grondslagen en uitgangspunten

Artikel 18a, derde lid, van de Wet LB bepaalt dat een op een beschikbare-premiestelsel gebaseerd ouderdomspensioen tijdsevenredig moet worden opgebouwd. Het stelsel moet zijn gericht op een pensioen dat na 35 jaren opbouw niet meer bedraagt dan 70 percent van het loon op dat tijdstip. Het artikel bevat verder voorschriften voor de vaststelling van de premie (vaststelling per leeftijdsklasse, de in beginsel te veronderstellen loopbaanontwikkeling en de te hanteren rekenrente en inflatie). Voor het partnerpensioen op basis van een beschikbare-premiestelsel bepaalt artikel 18b, derde lid, van de Wet LB, dat de uitgangspunten van artikel 18a, derde lid, van de Wet LB van overeenkomstige toepassing zijn.

De bepalende factoren voor een staffel zijn:

 • de intredeleeftijd van de werknemer;
 • de AOW-franchise;
 • de toegezegde pensioensoorten;
 • de verwachte loopbaanontwikkeling.

Als bij het opstellen van staffels met al deze individuele factoren rekening zou moeten worden gehouden, zouden tientallen staffels ontstaan. Dat is voor de praktijk niet werkbaar. Daarom geef ik in bijlage I van dit besluit een beperkt aantal algemeen toepasbare netto-staffels. Deze staffels zijn gericht op een opbouw volgens het middelloonstelsel, waarbij geen rekening is gehouden met een kostenopslag en zonder opslag voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Het voordeel van staffels gericht op een opbouw volgens het middelloonstelsel is dat de staffels niet variëren met de intredeleeftijd. Voorts wordt in dat stelsel op een simpeler manier rekening gehouden met de veronderstelde loopbaanontwikkeling via het opbouwpercentage van 2,25%. De variatie in opbouw als gevolg van de AOW-franchise wordt in de staffels voorkomen door uit te gaan van een percentage van de pensioengrondslag in plaats van een percentage van het pensioengevend loon.

3.3. Aanwijzing

Ik wijs regelingen die gebruik maken van de staffels in bijlage I aan als pensioenregeling in de zin van de Wet LB. Het moet gaan om beschikbare-premieregelingen die in overeenstemming zijn met de in die bijlage genoemde voorwaarden en bijzonderheden. De regelingen moeten overigens verder ook voldoen aan de voorwaarden van hoofdstuk IIB van de Wet LB.

3.4. Overgangsrecht

Het besluit van 23 oktober 2007, nr. CPP2007/552M vervalt per 1 januari 2015. Bestaande beschikbare-premieregelingen dienen voor 1 januari 2015 te worden aangepast waarbij als uitgangspunt gelden de netto-staffels zoals opgenomen in bijlage I. De pensioenuitvoerder mag bovenop de netto-staffels van bijlage I rekening houden met de werkelijke kosten en opslag voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Werknemers voor wie het overgangsrecht geldt van artikel 38d, tweede lid, artikel 38e, tweede lid, of artikel 38f, tweede lid, van de Wet LB, mogen gebruik blijven maken van het besluit van 28 april 2003, nr. CPP2003/308M. Voor de situaties genoemd in deze artikelleden blijft immers de wetgeving van toepassing zoals deze gold op 31 december 2004. Dat wil zeggen dat voor deze situaties nog de in het besluit opgenomen staffels kunnen worden gebruikt die uitgaan van een lagere pensioenleeftijd dan 65 jaar, alsmede de in dat besluit opgenomen prepensioenstaffels. De bijlagen uit het bij besluit van 23 oktober 2007, nr. CPP2007/552M ingetrokken besluit van 28 april 2003, zijn opgenomen in bijlage VI a en b bij dit besluit. In de staffels zoals opgenomen in bijlage VI a en b is rekening gehouden met een kostenopslag van 10% (factor: 1,1) en een opslag voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid van 8% (factor: 1/0,92).

4. De premieovereenkomst waarbij de premie direct wordt omgezet in een aanspraak op kapitaal alsmede de kapitaalovereenkomst

4.1. Inleiding

Dit onderdeel betreft de fiscale behandeling van premieovereenkomsten waarbij de premie direct wordt omgezet in een aanspraak op kapitaal alsmede pensioenovereenkomsten die artikel 10 van de PW aanduidt als kapitaalovereenkomsten. Onderdeel 4.3 bevat de aanwijzing van deze kapitaalovereenkomsten als pensioenregeling. In bijlage II volgen de voorwaarden voor een dergelijke aanwijzing.

4.2. Indeling kapitaalovereenkomsten

In de praktijk kan onduidelijkheid bestaan over de fiscale behandeling van kapitaalovereenkomsten. Hoofdstuk IIB van de Wet LB kent geen pensioenregelingen met kapitaalovereenkomsten, maar alleen uitkeringsovereenkomsten zoals eindloonregelingen, middelloonregelingen enerzijds en beschikbare-premieregelingen anderzijds. Kapitaalovereenkomsten hebben gemeen met beschikbare-premieregelingen dat de te verkrijgen pensioenuitkeringen niet van tevoren vaststaan. Regelingen met kapitaalovereenkomsten voldoen evenwel niet aan de in artikel 18a, derde lid, van de Wet LB genoemde voorwaarden voor berschikbare-premieregelingen. Daarom bestaat er aanleiding deze regelingen aan te wijzen als pensioenregeling.

Ook voor regelingen met een premieovereenkomst waarbij de premie direct wordt omgezet in een aanspraak op kapitaal gelden in beginsel de fiscale kaders voor beschikbare-premieregelingen van artikel 18a, derde lid, van de Wet LB, dan wel bijlage I. Een dergelijke premieovereenkomst vertoont na de omzetting van de premie in een aanspraak op kapitaal evenwel grote overeenkomsten met een kapitaalovereenkomst in de zin van artikel 10 van de PW. Daarom bestaat er aanleiding om ook deze regelingen met een premieovereenkomst aan te wijzen als pensioenregelingen.

4.3. Aanwijzing

Ik wijs regelingen met een premieovereenkomst waarbij de premie direct wordt omgezet in een aanspraak op kapitaal alsmede regelingen met een kapitaalovereenkomst aan als pensioenregeling in de zin van de Wet LB. Het moet gaan om pensioenregelingen die in overeenstemming zijn met de in bijlage II opgenomen voorwaarden en bijzonderheden. De regelingen moeten overigens verder ook voldoen aan de voorwaarden van hoofdstuk IIB van de Wet LB.

5. De premieovereenkomst waarbij de premie direct wordt omgezet in een aanspraak op een uitkering

Een regeling met een premieovereenkomst waarbij de premie direct wordt omgezet in een aanspraak op een uitkering moet eveneens primair worden getoetst aan de fiscale kaders voor beschikbare-premieregelingen van artikel 18a, derde lid, van de Wet LB, dan wel bijlage I. Na de omzetting van de premie in een recht op uitkering ontstaat evenwel een regeling die vergelijkbaar is met een middelloonregeling. De aan te kopen middelloonaanspraken dienen te blijven binnen de kaders van hoofdstuk IIB van de Wet LB. maken Premieovereenkomsten waarbij de premie direct wordt omgezet in een aanspraak op een uitkering, maken gebruik van elementen van zowel het middelloon als het beschikbare-premiestelsel. Dit in tegenstelling tot echte uitkeringsovereenkomsten, zoals eindloon en middelloonregelingen, die kunnen worden getoetst aan de kaders van hoofdstuk IIB van de Wet LB. Om de fiscale aanvaardbaarheid buiten twijfel te stellen wijs ik deze regelingen voor zover dat nodig is hierna aan als pensioenregeling.

5.1. Aanwijzing

Ik wijs, voor zover nodig, regelingen met een premieovereenkomst waarbij de premie direct wordt omgezet in een aanspraak op een uitkering aan als pensioenregeling in de zin van de Wet LB. Hierbij gelden de voorwaarden en bijzonderheden van bijlage III bij dit besluit. De regelingen moeten overigens verder ook voldoen aan de voorwaarden van hoofdstuk IIB van de Wet LB.

6. Afwijkende premieovereenkomsten

In de praktijk ontwikkelen pensioenuitvoerders, van zowel individuele als collectieve pensioenproducten, premieovereenkomsten die niet binnen de huidige kaders van artikel 18a, derde lid, van de Wet LB blijven. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan premieovereenkomsten waarbij de beschikbare premie in afwijking van de grondslagen genoemd in artikel 18a, derde lid van de Wet LB wordt berekend tegen een rekenrente van 3%. Men wil de premies in combinatie met de belegging afstemmen op de opbouw van een binnen de maximale fiscale grenzen vallend middelloonpensioen. Hiertoe worden de premies belegd in een verzekering met een gegarandeerd rendement.

Een variatie op de hierboven vermelde afwijkende premieovereenkomst is de premieovereenkomst waarbij de beschikbaar gestelde premie wordt gebaseerd op de kostprijs van een middelloonpensioen, eventueel bepaald op basis van een doorsneepremie. Ook hier streeft men een middelloonstelsel na dat binnen de fiscaal maximale grenzen valt. Hiertoe wordt jaarlijks de premie vastgesteld die overeenkomt met maximaal de kostprijs van een fiscaal aanvaardbaar middelloonpensioen. De gehanteerde rekenrente voor de berekening van de premie is echter soms lager dan 4%.

In beide gevallen is de minimale rekenrente van 4% van artikel 18a, derde lid, van de Wet LB, in de praktijk meestal onvoldoende om een pensioen op te bouwen dat vergelijkbaar is met een middelloonpensioen. Dit gegeven vormt voor mij aanleiding om de twee beschreven varianten van de premieovereenkomst hierna aan te wijzen als pensioenregeling.

6.1. Aanwijzing van regelingen met een premieovereenkomst maximaal gericht op een fiscaal middelloonpensioen

Ik wijs regelingen met een premieovereenkomst die maximaal kunnen leiden tot een middelloonpensioen binnen de kaders van Hoofdstuk IIB van de Wet LB aan als pensioenregeling in de zin van de Wet LB. Hierbij gelden de voorwaarden en bijzonderheden van bijlage IV bij dit besluit. De regelingen moeten overigens verder ook voldoen aan de voorwaarden van hoofdstuk IIB van de Wet LB.

6.2. Aanwijzing van regelingen met een premieovereenkomst op basis van ten hoogste de kostprijs van een fiscaal maximaal middelloonpensioen

Ik wijs regelingen met een premieovereenkomst waarbij de premie ten hoogste gelijk is aan de kostprijs van een middelloonpensioen binnen de kaders van Hoofdstuk IIB van de Wet LB aan als pensioenregeling in de zin van de Wet LB. Hierbij gelden de voorwaarden en bijzonderheden van bijlage V bij dit besluit. De regelingen moeten overigens verder ook voldoen aan de voorwaarden van hoofdstuk IIB van de Wet LB.

7. Pensioenregelingen met uitkeringen in beleggingseenheden

7.1. Inleiding

In het bij besluit van 23 oktober 2007 (CPP2007/552M) ingetrokken besluit van 1 maart 2004, nr. CPP2003/2813M, heb ik aangegeven dat pensioenregelingen met uitkeringen in beleggingseenheden niet voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk IIB van de Wet LB. Bij de fiscale beoordeling van een pensioenregeling dienen de rechten uitgedrukt in euro’s het uitgangspunt te zijn. De pensioenuitkeringen moeten ook na de pensioeningangsdatum aan de grenzen van artikel 18a tot en met artikel 18h van de Wet LB worden getoetst. Daarbij zijn andere overschrijdingen dan die zijn genoemd in artikel 18d van de Wet LB niet toegestaan.

In het besluit CPP 2003/2813M heb ik de genoemde regelingen tijdelijk aangewezen als pensioenregeling in de zin van de Wet LB. Ik heb daarbij meegedeeld dat ik mijn beleid zou bezien bij de invoering van de PW. Artikel 11 van de PW bepaalt dat de uitkering in het kader van een pensioenovereenkomst wordt vastgesteld in een wettig Nederlands betaalmiddel. Het beleid is daarom bij besluit CPP2007/552M herzien en de aanwijzing uit CPP2003/2813M is daarbij ingetrokken.

Deze beleidsherziening geldt ook voor pensioenregelingen met uitkeringen in beleggingseenheden die niet onder de PW vallen. Reden hiervoor is de hierboven vermelde strijdigheid van deze regelingen met de wettelijke bepalingen in de loonbelasting. Daarnaast is een gelijke fiscale behandeling gewenst van alle pensioenregelingen met uitkeringen in beleggingseenheden.

7.2. Overgangsrecht

Artikel 12, eerste lid, van de IAPW, bepaalt dat artikel 11 van de PW slechts geldt voor pensioenaanspraken die worden verworven na de inwerkingtreding van laatstgenoemd artikel. Artikel 11 van de PW is in werking getreden op 1 januari 2008. De in het besluit van 1 maart 2004, nr. CPP2003/2813M gegeven tijdelijke aanwijzing, blijft daarom van kracht op pensioenaanspraken die tot 1 januari 2008 zijn verworven. Uitkeringen die berusten op aanspraken die zijn verworven vóór 2008 kunnen worden gedaan in beleggingseenheden. Voor zover van toepassing blijven voor deze aanspraken en uitkeringen de voorwaarden gelden van besluit CPP2003/2813M, ook na 1 januari 2008. Deze voorwaarden zijn opgenomen in bijlage VII. Alle uitkeringen die berusten op aanspraken die op of na 1 januari 2008 worden verworven, moeten worden gedaan in euro’s. De aanspraken zijn anders niet vrijgesteld op basis van Hoofdstuk IIB van de Wet LB.

Partijen kunnen er voor kiezen om op of na 1 januari 2008 de vóór die datum verworven aanspraken in beleggingseenheden geheel of gedeeltelijk om te zetten in aanspraken op uitkeringen in euro’s. Deze keuze is onherroepelijk. Het omzetten van aanspraken op uitkeringen in euro’s in aanspraken op uitkeringen in beleggingseenheden is naar mijn oordeel met ingang van 1 januari 2008 in strijd met artikel 11 van de PW. Voorts zal een dergelijke omzetting leiden tot toepassing van artikel 19b, eerste lid, onderdeel a, van de Wet LB. De gehele pensioenaanspraak wordt belast omdat het pensioen niet meer voldoet aan de voorwaarden van hoofdstuk IIB van de Wet LB. Zie ook onderdeel 7.1, eerste alinea.

8. Ingetrokken regelingen

Het besluit van 23 oktober 2007, nr. CPP2007/552M wordt, mede in verband met het overgangsrecht als omschreven in 3.4, ingetrokken met ingang van 1 januari 2015.

9. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt (mede in verband met de invoering van de Pensioenwet) met terugwerkende kracht in werking tot en met 1 januari 2007.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De staatssecretaris van Financiën,
J.C. de Jager

Bijlage I. Aanwijzing als bedoeld in onderdeel 3.3

Staffels met uitgangspunten, toelichting, voorwaarden en bijzonderheden

1. Staffels

Tabel 1
Leeftijds-klassen tot 65 jaar Percentage van de pensioengrondslag (opbouw gericht op 2,25% per dienstjaar bij middelloonstelsel)

 

OP OP en uitgesteld opgebouwd PP OP en direct ingaand opgebouwd PP OP en direct ingaand bereikbaar PP
15 tot en met 194,35,26,06,4
20 tot en met 24

5,0

6,0

6,9

7,5
25 tot en met 296,1

7,3

8,3

9,1

30 tot en met 347,4

8,9

10,0

10,7

35 tot en met 399,0 10,9 12,1 12,7
40 tot en met 44 11,0 13,3 14,6 15,3
45 tot en met 49 13,4

16,3

17,7 18,5
50 tot en met 54 16,5 20,0 21,4 22,3
55 tot en met 59 20,4 24,8 26,0 26,8
60 tot en met 64 25,5 31,1 31,7 32,0
Tabel 2
Leeftijds-klassen tot 65 jaar Percentage van de pensioengrondslag (opbouw gericht op 2,05% per dienstjaar bij middelloonstelsel)

 

OP OP en uitgesteld opgebouwd PP OP en direct ingaand opgebouwd PP OP en direct ingaand bereikbaar PP
15 tot en met 19

4,0

4,8

5,5

5,8
20 tot en met 24 4,55,56,36,9
25 tot en met 29 5,56,77,68,3
30 tot en met 34 6,7 8,2 9,19,7
35 tot en met 39 8,29,911,011,6
40 tot en met 44 10,012,113,314,0
45 tot en met 49

12,3

14,9

16,1

16,9

50 tot en met 54 15,1 18,3

19,5

20,3
55 tot en met 59 18,6 22,6 23,6 24,4
60 tot en met 64 23,3 28,428,9 29,2
Tabel 3
Leeftijds-klassen tot 65 jaar Percentage van de pensioengrondslag (opbouw gericht op 2,15% per dienstjaar bij middelloonstelsel)

 

OP OP en uitgesteld opgebouwd PP OP en direct ingaand opgebouwd PP OP en direct ingaand bereikbaar PP
15 tot en met 19

4,1

5,05,86,1
20 tot en met 244,85,86,67,2
25 tot en met 295,87,07,98,7
30 tot en met 347,18,59,610,2
35 tot en met 398,610,411,612,2
40 tot en met 4410,512,714,014,6
45 tot en met 49 12,815,616,917,7
50 tot en met 54 15,819,220,421,3
55 tot en met 5919,523,724,825,6
60 tot en met 64 24,429,830,330,6

2. Uitgangspunten

Bij de staffels gelden de volgende uitgangspunten:

 1. De staffels gelden voor beschikbare premies voor de opbouw van aanspraken op ouderdomspensioen en eventueel PP (circa 70% van het OP).
 2. De staffels zijn gebaseerd op een maximale opbouw van ouderdomspensioen volgens het middelloonstelsel. De staffels van tabel 1 zijn dan ook gericht op de voor een middelloonregeling geldende maximale opbouw van 2,25% per dienstjaar. Deze staffels zijn daarmee gericht op een opbouw gedurende 35 jaar die leidt tot een pensioen dat vergelijkbaar is met een pensioen op basis van het eindloonstelsel. Laatstgenoemd pensioen bedraagt na 35 jaar opbouw maximaal 70% van het eindloon.
 3. De tabellen 2 en 3 zijn van toepassing als partijen gebruik maken van artikel 10aa van het UBLB. Tabel 2 geldt bij een opbouw op basis van 2,05% middelloon en tabel 3 bij een opbouw op basis van 2,15% middelloon. Beide opbouwpercentages zijn gebaseerd op artikel 10aa van het UBLB.
 4. De bij tabel 1 te hanteren pensioengrondslag is gelijk aan het pensioengevend loon minus ten minste de minimale franchise van 10/7 x de AOW-uitkering voor een gehuwde. Voor de tabellen 2 en 3 is de te hanteren grondslag gelijk aan het pensioengevend loon verminderd met ten minste de franchisebedragen genoemd in artikel 10aa van het UBLB. Bij de vaststelling van de premies in de drie laatste kolommen van de staffels is rekening gehouden met de omstandigheid dat voor partnerpensioen een lagere franchise geldt dan voor ouderdomspensioen. Dit vloeit voort uit het feit dat het partnerpensioen is uitgedrukt in een percentage van 70% van het ouderdomspensioen.
 5. De premies zijn uitgedrukt in percentages van de pensioengrondslag.
 6. De staffels gaan uit van een mannelijke werknemer met een vrouwelijke partner die 3 jaar jonger is.
 7. De gehanteerde overlevingstafel is: GBM/GBV 2000/2005. De leeftijdscorrecties zijn: werknemer -5 en partner -6.
 8. De rekenrente is 4%.
 9. De intredeleeftijd is bij toepassing van de staffels niet van belang.
 10. De premies voor de klasse van 15 tot en met 19 jaar zijn gebaseerd op een leeftijd van 18 jaar, dit in afwijking van het wettelijk uitgangspunt van artikel 18a, derde lid, onderdeel a, van de Wet LB. Dat voorschrift gaat uit van de gemiddelde leeftijd in elke klasse. De afwijking vloeit voort uit het feit dat een toetredingsleeftijd tot een pensioenregeling in de praktijk veelal minimaal 18 jaar is.

3. Toelichting op het gebruik van de staffels

 1. De eerste kolom met premiepercentages (kolom: OP) geldt als de werkgever aan de werknemer uitsluitend een ouderdomspensioen heeft toegezegd.
 2. De tweede kolom met premiepercentages (kolom: OP en uitgesteld opgebouwd PP) geldt als de werkgever aan de werknemer een ouderdomspensioen heeft toegezegd tezamen met een uitgesteld, tijdsevenredig opgebouwd partnerpensioen. Het partnerpensioen bedraagt 70% van het tijdsevenredig opgebouwde ouderdomspensioen. ‘Uitgesteld’ betekent in dit verband dat de uitkeringen van het partnerpensioen ingaan na het overlijden van de werknemer op of na de pensioendatum.
 3. De derde kolom met premiepercentages (kolom: OP en direct ingaand opgebouwd PP) geldt als de werkgever aan de werknemer een ouderdomspensioen heeft toegezegd tezamen met een direct ingaand, tijdsevenredig opgebouwd partnerpensioen ter grootte van 70% van dat ouderdomspensioen. ‘Direct ingaand’ betekent in dit verband dat de uitkeringen van het partnerpensioen ingaan na het overlijden van de werknemer, ongeacht op welk moment dat plaatsvindt.
 4. De laatste kolom met premiepercentages (kolom: OP en direct ingaand bereikbaar PP) geldt als de werkgever aan de werknemer een ouderdomspensioen heeft toegezegd tezamen met een direct ingaand, op de pensioendatum bereikbaar partnerpensioen. In dit geval zal een deel van het partnerpensioen op risicobasis verzekerd moeten zijn voor het geval dat de werknemer overlijdt vóór de pensioendatum. Partijen kunnen deze staffel niet gebruiken bij werknemers voor wie geen partnerpensioen op risicobasis is verzekerd.

4. Voorwaarden en bijzonderheden

 1. Collectief en individueel
  De staffels zijn collectief en individueel toepasbaar.
 2. Incidentele beloning
  Als de AOW-franchise geheel is verwerkt bij de berekening van de pensioengrondslag uit het structurele loon, kunnen partijen de premiepercentages rechtstreeks toepassen op incidentele beloningen. Bij een gedeeltelijke verwerking van de franchise dient men het nog niet in aanmerking genomen deel hiervan te verrekenen bij de pensioenopbouw over het incidentele loon.
 3. Op risicobasis verzekerd partnerpensioen
  Partijen kunnen de beschikbare premies uit kolom 4 (OP en direct ingaand bereikbaar PP) alleen hanteren als de pensioenverzekeraar de premies voor de risicoverzekering daadwerkelijk onttrekt aan de ontvangen premie of aan de beleggingswaarde van de pensioenverzekering. Op deze wijze wordt voorkomen dat deze premies ten onrechte worden gebruikt voor opbouw van het ouderdomspensioen. Immers, alleen een opgebouwd partnerpensioen is beschikbaar voor een eventuele ruil voor ouderdomspensioen.
 4. Opslag voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
  In de premies uit de staffels is geen opslag verwerkt voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Partijen kunnen de premies uit de staffel verhogen met de werkelijke premie voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Deze risicopremies kunnen partijen niet aanwenden voor hogere aanspraken op ouderdoms- of partnerpensioen.
 5. Arbeidsongeschiktheids- en nabestaandenoverbruggingspensioen
  Partijen kunnen de premies uit de staffels verhogen met premies voor een arbeidsongeschiktheidspensioen of een nabestaandenoverbruggingspensioen. Uiteraard moeten zij deze risico’s dan ook daadwerkelijk voor die premies verzekeren. Ook deze risicopremies kunnen partijen niet aanwenden voor hogere aanspraken op ouderdoms- of partnerpensioen.
 6. Kostenopslag
  In de staffels is geen kostenopslag verwerkt of premie voor de verzekering van de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Partijen kunnen de werkelijke kosten of premie afzonderlijk in rekening brengen. De vergoeding voor kosten of premie kunnen partijen niet aanwenden voor hogere aanspraken op ouderdoms- of partnerpensioen.
 7. Gelijkblijvende premie(percentage)s
  Bij een beschikbare-premieregeling mag de premie voor alle werknemers worden uitgedrukt in een vast bedrag of een vast percentage van de pensioengrondslag. Hierbij mogen partijen voor de beoordeling van het vaste bedrag of het vaste percentage uitgaan van de premie voor de leeftijdsklasse 20- tot en met 24-jarigen. Als de jongste werknemer 25 jaar of ouder is, is de premie ten hoogste gelijk aan de premie voor de leeftijdsklasse waartoe de jongste werknemer behoort.
 8. Overlevingstafels
  De berekening van de staffels is gebaseerd op de recent gepubliceerde overlevingstafels GBM/GBV 2000/2005 met leeftijdsverlagingen van 5 jaar voor mannen en 6 jaar voor vrouwen. Partijen mogen deze staffels hanteren als de pensioenverzekeraar een levensverzekeringsmaatschappij is die binnen de pensioenverzekering uitgaat van individuele tarieven. Met individueel tarief wordt hier bedoeld: het tarief dat de verzekeraar in individuele gevallen hanteert. Als de pensioenverzekeraar en de werkgever na onderhandelingen een collectief tarief zijn overeengekomen waarbij men uitgaat van lichteresterftegrondslagen, moet de werkgever de beschikbare-premiepercentages dienovereenkomstig verlagen.
 9. Leeftijd
  Pensioen wordt tijdsevenredig opgebouwd. Partijen mogen voor de opbouw in een maand en voor de premie over (een deel van) die maand uitgaan van de leeftijd van de werknemer aan het einde van de maand.
 10. Inhaal van niet-gebruikte premieruimte
  Een pensioenregeling kan de mogelijkheid bieden om de in een jaar niet gebruikte beschikbare-premieruimte in een later jaar in te halen. De niet gebruikte premieruimte moet dan in euro's worden vastgesteld. Werkgever en werknemer mogen die premie in enig later jaar alsnog storten. De werknemer mist dan het rendement over de inhaalpremie dat in de tussenliggende jaren had kunnen worden behaald. Daarom mogen partijen de inhaalpremie vermenigvuldigen met een samengestelde intrestfactor van 1,04 voor elk jaar gelegen tussen het einde van het in te halen jaar en de aanvang van het jaar waarin de inhaal plaatsvindt. De Belastingdienst heeft voor de inhaal van niet-gebruikte premieruimte een handreiking op zijn site gepubliceerd.
  Zie www.belastingdienstpensioensite.nl.
 11. Eigen beheer
  De staffels zijn niet of niet zonder meer toepasbaar als het pensioen geheel of gedeeltelijk is verzekerd bij een lichaam als bedoeld in artikel 19a, eerste lid, onderdeel d, van de Wet LB (eigen beheer). In dat geval geldt immers artikel 10c van het UBLB. Dat artikel geeft bijzondere regels voor onder meer het partnerpensioen.
 12. Lager ambitieniveau
  Als partijen in de pensioenregeling lagere ambitieniveaus zijn overeengekomen dan de fiscale maxima die gelden voor middelloonregelingen moeten zij de premiepercentages uit de staffels evenredig daarmee verlagen.

Bijlage II. Aanwijzing als bedoeld in onderdeel 4.3

Kapitaalovereenkomsten alsmede premieovereenkomsten waarbij de premie direct wordt omgezet in een aanspraak op kapitaal

Voorwaarden en bijzonderheden

a. Pensioenwet
De pensioenregeling is een kapitaalovereenkomst dan wel een premieovereenkomst in de zin van artikel 10 van de PW. De regeling kent daartoe een bepaling waaruit blijkt dat het te verzekeren kapitaal de pensioentoezegging is. De pensioenpremie wordt bepaald door het verzekerde kapitaal. Ingeval sprake is van een premieovereenkomst, dan wordt de premie direct omgezet in een aanspraak op kapitaal. Op de pensioendatum koopt de pensioengerechtigde met het kapitaal pensioenuitkeringen aan.

b. Te verzekeren pensioenkapitaal

 1. Het verzekerde pensioenkapitaal op de pensioendatum is ten hoogste gebaseerd op een kapitaal dat nodig is voor een in 35 jaar op te bouwen ouderdomspensioen van 70% van het eindloon (inclusief inbouw van de AOW). Bij de berekening van het pensioenkapitaal gaan partijen ten hoogste uit van een pensioen op basis van het pensioengevend loon van het desbetreffende jaar. Als het kapitaal wordt verhoogd als gevolg van salarisverhogingen komt dit tot uiting in toekomstige premies. In afwijking van de uitgangspunten van 18a, derde lid, van de Wet LB sluit de opbouw derhalve aan bij de feitelijke loopbaanontwikkeling. Als in de financiering van de tijdsevenredige rechten een in de PW niet toegestane achterstand ontstaat, kan voor de geconstateerde achterstand op dat moment een koopsom worden gestort. Na storting van de koopsom zal de premie met inachtneming van de overige voorwaarden van dit besluit opnieuw vastgesteld moeten worden.
 2. Partijen gaan voor de berekening van het benodigde kapitaal uit van niet geïndexeerde pensioenuitkeringen.
 3. Partijen rekenen met een tarief op basis van een nettorendement na pensioeningangsdatum van ten minste 4%.
 4. Partijen houden rekening met de bijgeschreven winstdeling. Het inbouwen van het winstrecht kan ertoe leiden dat een premieverlaging nodig is. De premie kan daarbij dalen tot nihil.
 5. Een premieverlaging kan achterwege blijven als partijen voldoen aan de volgende twee voorwaarden:
  • In de regeling heeft men de bepaling opgenomen dat partijen de overwaarde op de pensioeningangsdatum zo veel mogelijk zullen aanwenden voor indexatie van het uit te keren pensioen.
  • Het verzekerde kapitaal is inclusief de reeds bijgeschreven winstdeling niet hoger dan het kapitaal dat nodig is voor een fiscaal maximaal geïndexeerd pensioen. Hiertoe zullen partijen het kapitaal jaarlijks moeten toetsen. Uitgangspunt voor deze toetsing zijn de tarieven van de verzekeraar op de beoordelingsdatum. Om grote schommelingen bij deze toetsing te voorkomen mogen partijen hierbij een marktrente hanteren van maximaal 6% en een indexatie van maximaal 3%. Als uit de jaarlijkse berekening blijkt dat het kapitaal inclusief de reeds bijgeschreven winstdeling hoger is dan overeenstemt met de berekende koopsom, moeten partijen het verzekerde kapitaal verlagen. Dit kan betekenen dat men in dat geval ook de premie moet verlagen. De Belastingdienst heeft op zijn site een voorbeeld gepubliceerd van deze toetsing voor een aantal opeenvolgende jaren. Zie www.belastingdienstpensioensite.nl.

c. Als op de pensioendatum ondanks de indexatie en/of de verlaging van de premies een overwaarde in de verzekering aanwezig is, wordt het meerdere uitgekeerd in een uitkering ineens op de voet van artikel 18a, negende lid, van de Wet LB.

d. Gelijkblijvende premies

 1. Partijen mogen afwijken van het wettelijke uitgangspunt van artikel 18a, derde lid, van de Wet LB dat sprake moet zijn van leeftijdsafhankelijke premies. Er mogen gelijkblijvende premies worden overeengekomen.
 2. Partijen mogen voor de berekening van de gelijkblijvende premie in de opbouwfase uitgaan van het geldende tarief voor kapitaalverzekeringen.

e. Partnerpensioen op opbouwbasis
Partijen kunnen naast de opbouw van een ouderdomspensioen ook de opbouw van een partnerpensioen zijn overeengekomen. Zij kunnen in dat geval het beoogde pensioenkapitaal op de pensioeningangsdatum mede baseren op een in 35 jaar op te bouwen partnerpensioen van 49% van het eindloon (inclusief inbouw van de AOW).

f. Partnerpensioen op risicobasis
Bij de berekening van het kapitaal dat nodig is voor het partnerpensioen bij overlijden van de werknemer vóór de pensioendatum mogen partijen afwijken van de in onderdeel b opgenomen voorschriften. Zij mogen dan het te verzekeren kapitaal bij overlijden vóór de pensioendatum berekenen op basis van de markttarieven voor een direct ingaand, levenslang, vast nageïndexeerd partnerpensioen.

Bijlage III. Aanwijzing als bedoeld in onderdeel 5.1

Regelingen met een premieovereenkomst waarbij de premie direct wordt omgezet in een aanspraak op een uitkering

Voorwaarden en bijzonderheden bij de aanwijzing:

 1. De regeling behelst een premieovereenkomst in de zin van artikel 10 van de PW waarbij de premie direct wordt omgezet in een aanspraak op een uitkering.
 2. De beschikbare premie wordt actuarieel vastgesteld per leeftijdsklasse van ten hoogste vijf jaren en wordt afgestemd op de gemiddelde leeftijd in de klasse.
 3. De beschikbare premie is ten hoogste gelijk aan de premie die bij de verzekeraar of het pensioenfonds gestort moet worden voor de opbouw van een middelloonpensioen binnen de kaders van Hoofdstuk IIB van de Wet LB.
 4. Een met de pensioenverzekering behaald overrendement kan alleen worden aangewend voor een fiscaal maximaal toegestane indexatie van het pensioen.
 5. In de pensioenregeling wordt bepaald dat het pensioen inclusief de toegekende indexatie zowel per jaar als in totaal niet uit gaat boven een fiscaal maximaal geïndexeerd middelloonpensioen binnen de kaders van hoofdstuk IIB van de Wet LB.
 6. Een na het eventueel toekennen van de indexatie in de verzekering aanwezige overwaarde vervalt aan de pensioenuitvoerder.
 7. In afwijking van voorwaarden b en c kan de premie ook worden bepaald op basis van een gelijkblijvende premie dan wel een door de pensioenuitvoerder gehanteerde doorsneepremie. In dat geval moeten partijen de pensioenaanspraken van de werknemer bij beëindiging van de deelneming in de pensioenregeling bepalen op basis van het ingekochte middelloonrecht en niet op basis van de beschikbaar gestelde premie.

Bijlage IV. Aanwijzing als bedoeld in onderdeel 6.1

Regelingen met een premieovereenkomst gericht op een fiscaal maximaal middelloonpensioen

Voorwaarden en bijzonderheden bij de aanwijzing:

 1. De regeling behelst een premieovereenkomst in de zin van artikel 10 van de PW gericht op een fiscaal maximaal middelloonpensioen.
 2. De beschikbare premie wordt actuarieel vastgesteld per leeftijdsklasse van ten hoogste vijf jaren en wordt afgestemd op de gemiddelde leeftijd in de klasse.
 3. De regeling is maximaal gericht op een middelloonpensioen binnen de kaders van hoofdstuk IIB van de Wet LB.
 4. De beschikbare premie wordt berekend met een rekenrente van minimaal 3% en de te verwachten inflatie wordt op nihil gesteld.
 5. Een met de ingelegde premies behaald overrendement kan alleen worden aangewend voor een fiscaal maximaal toegestane indexatie van het pensioen.
 6. In de pensioenregeling is bepaald dat het pensioen inclusief de toegekende indexatie zowel per jaar als in totaal niet uitgaat boven een middelloonpensioen binnen de kaders van hoofdstuk IIB van de Wet LB.
 7. Restuitkeringen, in welke vorm dan ook, zijn niet mogelijk. Een na het vaststellen van het fiscaal maximale, geïndexeerde middelloonpensioen nog resterend kapitaal vervalt aan de pensioenuitvoerder. Uitkeringen als bedoeld in artikel 18a, negende lid, van de Wet LB zijn dus niet toegestaan.

De voorwaarden a tot en met d zijn uitgewerkt in navolgende staffels:

Leeftijds-klassen tot 65 jaarPercentage van de pensioengrondslag (opbouw gericht op 2,25% per dienstjaar bij middelloonstelsel)
 OPOP en uitgesteld opgebouwd PPOP en direct ingaand opgebouwd PPOP en direct ingaand bereikbaar PP
15 tot en met 197,49,210,410,8
20 tot en met 248,310,211,512,3
25 tot en met 299,611,813,214,2
30 tot en met 3411,113,815,316,1
35 tot en met 3912,916,017,618,4
40 tot en met 4415,118,620,321,1
45 tot en met 4917,521,723,424,4
50 tot en met 5420,525,527,128,1
55 tot en met 5924,230,131,432,3
60 tot en met 6428,935,936,636,9

De berekeningsgrondslagen van deze staffels zijn, afgezien van de rekenrente, gelijk aan de berekeningsgrondslagen en voorwaarden van de staffels zoals opgenomen in bijlage I. Deze staffels houden geen rekening met een opslag voor kosten en voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Er is sprake van netto staffels, waarbij een rekenrente is gehanteerd van 3%.

In de staffels is geen kostenopslag verwerkt of premie voor de verzekering van de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Partijen kunnen de werkelijke kosten of premie afzonderlijk in rekening brengen. De vergoeding voor kosten of premie kunnen partijen niet aanwenden voor hogere aanspraken op ouderdoms- of partnerpensioen.

Bijlage V. Aanwijzing als bedoeld in onderdeel 6.2

Regelingen met een premieovereenkomst op basis van de kostprijs van een fiscaal maximaal middelloonpensioen

Voorwaarden en bijzonderheden bij de aanwijzing:

 1. De regeling behelst een premieovereenkomst in de zin van de artikel 10 van de PW op basis van de kostprijs van een fiscaal maximaal middelloon.
 2. De jaarlijks in te leggen beschikbare premie is ten hoogste gelijk aan de op basis van de berekeningsgrondslagen van de pensioenverzekeraar of het pensioenfonds vast te stellen kostprijs van een middelloonpensioen binnen de kaders van Hoofdstuk IIB van de Wet op de loonbelasting 1964.
 3. Een met de ingelegde premies behaald overrendement kan alleen worden aangewend voor een fiscaal maximaal toegestane indexatie van het pensioen.
 4. In de pensioenregeling is opgenomen dat het pensioen inclusief de toegekende indexatie zowel per jaar als in totaal niet uitgaat boven een middelloonpensioen binnen de kaders van Hoofdstuk IIB van de Wet op de loonbelasting 1964.
 5. Restuitkeringen, in welke vorm dan ook, zijn niet mogelijk. Een na de vaststelling van het fiscaal maximale, geïndexeerde middelloonpensioen nog resterend kapitaal vervalt aan de pensioenuitvoerder. Uitkeringen als bedoeld in artikel 18a, negende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 zijn niet toegestaan.

Bijlage VIA en B

Staffels als bedoeld in onderdeel 3.4 voor werknemers voor wie het overgangsrecht geldt van artikel 38d, tweede lid, artikel 38e, tweede lid, of artikel 38f, tweede lid, van de Wet LB, en die gebruik mogen blijven maken van het vervallen besluit van 28 april 2003, nr. CPP2003/308M.

Bijlage VI A. Beschikbare-premiestaffels op basis van opgebouwd ouderdomspensioen al of niet in combinatie met verschillende varianten van nabestaandenpensioen

In de hierna opgenomen staffels is aangegeven van welke percentages ten hoogste mag worden uitgegaan, indien een beschikbare-premiestelsel wordt gebaseerd op de opbouw van:

 • uitsluitend een ouderdomspensioen ter grootte van 2,25% van de pensioengrondslag op basis van middelloon (kolom: OP);
 • en ouderdomspensioen als hiervoor en een uitgesteld (na pensioeningangsdatum ingaand) opgebouwd nabestaandenpensioen ter grootte van 70% van dat ouderdomspensioen (kolom: OP en uitgesteld opgebouwd NP);
 • een ouderdomspensioen als hiervoor en een direct ingaand tijdsevenredig opgebouwd nabestaandenpensioen ter grootte van 70% van dat ouderdomspensioen (kolom: OP en direct ingaand opgebouwd NP);
 • een ouderdomspensioen als hiervoor en een direct ingaand op pensioeningangsdatum bereikbaar nabestaandenpensioen, ter grootte van een bedrag als bedoeld in artikel 18b, vijfde lid, van de Wet LB (kolom: OP en direct ingaand bereikbaar NP).

Voor de loonbestanddelen waarover op basis van artikel 10b, tweede lid, van het UBLB pensioen kan worden opgebouwd op basis van een eindloonstelsel geldt als premiegrondslag: het regelmatig genoten loon verminderd met een franchise ter zake van de op grond van artikel 18a, achtste lid, van de Wet LB minimaal voorgeschreven AOW-inbouw.

De percentages in de laatste kolom zijn alleen van toepassing als het bij vooroverlijden direct ingaand bereikbare nabestaandenpensioen daadwerkelijk is verzekerd en de premie voor dat risico aan de reserve van de beleggingsverzekering wordt onttrokken. In de staffels is rekening gehouden met een kostenopslag van 10% (factor: 1,1) en een opslag voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid van 8% (factor: 1/0,92).

Leeftijds-klassen tot 65 jaarPercentage van de premiegrondslag
 OPOP en Uitgesteld opgebouwd NPOP en direct ingaand opgebouwd NPOP en direct ingaand bereikbaar NP
15 tot en met 194,86,07,17,6
20 tot en met 245,56,98,19,0
25 tot en met 296,78,49,810,8
30 tot en met 348,210,211,712,8
35 tot en met 3910,012,514,215,2
40 tot en met 4412,215,217,118,2
45 tot en met 4915,018,720,621,8
50 tot en met 5418,523,024,926,2
55 tot en met 5922,928,630,231,3
60 tot en met 6428,836,136,937,3
Leeftijds-klassen tot 64 jaarPercentage van de premiegrondslag
 OPOP en Uitgesteld opgebouwd NPOP en direct ingaand opgebouwd NPOP en direct ingaand bereikbaar NP
15 tot en met 195,26,47,58,0
20 tot en met 246,07,48,69,5
25 tot en met 297,39,010,311,3
30 tot en met 348,911,012,413,4
35 tot en met 3910,813,415,016,0
40 tot en met 4413,216,418,119,1
45 tot en met 4916,220,121,923,0
50 tot en met 5420,024,726,427,6
55 tot en met 5924,830,732,133,0
60 tot en met 6330,437,838,538,8
Leeftijds-klassen tot 63 jaarPercentage van de premiegrondslag
 OPOP en uitgesteld opgebouwd NPOP en direct ingaand opgebouwd NPOP en direct ingaand bereikbaar NP
15 tot en met 195,66,97,98,4
20 tot en met 246,57,99,19,9
25 tot en met 297,99,610,911,9
30 tot en met 349,611,713,114,1
35 tot en met 3911,714,315,916,8
40 tot en met 4414,317,519,220,2
45 tot en met 4917,521,523,224,2
50 tot en met 5421,626,528,029,1
55 tot en met 5926,833,034,134,9
60 tot en met 6232,139,540,040,3
Leeftijds-klassen tot 62 jaarPercentage van de premiegrondslag
 OPOP en uitgesteld opgebouwd NPOP en direct ingaand opgebouwd NPOP en direct ingaand bereikbaar NP
15 tot en met 196,17,38,48,8
20 tot en met 247,08,49,610,4
25 tot en met 298,510,311,512,5
30 tot en met 3410,312,613,914,8
35 tot en met 3912,615,416,817,7
40 tot en met 4415,418,820,321,2
45 tot en met 4918,923,024,525,5
50 tot en met 5423,328,429,730,7
55 tot en met 5928,935,336,236,8
60 tot en met 6133,741,341,641,8
Leeftijds-klassen tot 61 jaarPercentage van de premiegrondslag
 OPOP en uitgesteld opgebouwd NPOP en direct ingaand opgebouwd NPOP en direct ingaand bereikbaar NP
15 tot en met 196,57,88,89,3
20 tot en met 247,59,010,110,9
25 tot en met 299,111,012,213,1
30 tot en met 3411,113,414,715,5
35 tot en met 3913,616,417,718,6
40 tot en met 4416,620,121,422,4
45 tot en met 4920,324,626,026,9
50 tot en met 5425,030,331,532,4
55 tot en met 5931,137,738,438,8
60 tot en met 6035,543,043,343,3
Leeftijds-klassen tot 60 jaarPercentage van de premiegrondslag
 OPOP en uitgesteld opgebouwd NPOP en direct ingaand opgebouwd NPOP en direct ingaand bereikbaar NP
15 tot en met 197,08,49,39,7
20 tot en met 248,09,610,611,4
25 tot en met 299,811,712,813,7
30 tot en met 3411,914,315,516,3
35 tot en met 3914,617,518,719,5
40 tot en met 4417,821,422,723,5
45 tot en met 4921,826,227,528,3
50 tot en met 5426,932,333,434,1
55 tot en met 5933,440,240,741,0

Bijlage VI b. Beschikbare-premiestaffels prepensioen

In de hierna opgenomen staffels is aangegeven van welke percentages ten hoogste mag worden uitgegaan, indien een beschikbare-premiestaffel wordt gebaseerd op:

 • de opbouw van een prepensioen van 91,5% op basis van het middelloonstelsel.
  In de staffels voor het prepensioen is rekening gehouden met een kostenopslag van 10% (factor: 1,1). Gezien de aard van het prepensioen, een tijdelijke uitkering tot 65 jaar en het bestaan van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die veelal een uitkering geven tot 65 jaar, is in onderstaande tabellen geen opslag voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid verwerkt. Als een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid verplicht is meeverzekerd, mogen de percentages uit de staffels worden vermenigvuldigd met de factor 1/0,92.Als het prepensioen in de regeling op een andere leeftijd aanvangt dan hieronder is vermeld kan het percentage voor die tussenliggende aanvangsleeftijd via lineaire interpolatie worden afgeleid uit de staffels voor de dichtstbij gelegen aanvangsleeftijden.
Opbouw vanaf
15 jaar
Percentage van het pensioengevend loon
Opbouw per jaar: 91,5% / (prepensioenleeftijd -/- 15)
Leeftijds-klassenPrepen-sioen
60–65 jaar
Prepen-sioen
61–65 jaar
Prepen-sioen
62–65 jaar
Prepen-sioen
63–65 jaar
Prepen-sioen
64–65 jaar
15 tot en met 192,01,51,10,70,3
20 tot en met 242,31,81,30,80,4
25 tot en met 292,82,11,51,00,5
30 tot en met 343,42,61,91,20,6
35 tot en met 394,13,22,31,50,7
40 tot en met 445,03,82,81,80,9
45 tot en met 496,24,73,42,21,1
50 tot en met 547,65,84,12,71,3
55 tot en met 599,47,25,13,31,6
60 tot en met 64p.m.8,26,03,91,9
Opbouw vanaf
20 jaar
Percentage van het pensioengevend loon
Opbouw per jaar: 91,5% / (prepensioenleeftijd -/- 20)
Leeftijds-klassenPrepen-sioen
60–65 jaar
Prepen-sioen
61– 65 jaar
Prepensioen
62–65 jaar
Prepen-sioen
63–65 jaar
Prepen-sioen
64–65 jaar
20 tot en met 242,41,81,30,90,4
25 tot en met 292,92,21,61,00,5
30 tot en met 343,62,72,01,30,6
35 tot en met 394,33,32,41,50,8
40 tot en met 445,34,02,91,90,9
45 tot en met 496,54,93,52,31,1
50 tot en met 548,06,14,32,81,3
55 tot en met 599,97,55,43,41,7
60 tot en met 64p.m.8,66,34,12,0
Opbouw vanaf 25 jaarPercentage van het pensioengevend loon
Opbouw per jaar: 91,5% / (prepensioenleeftijd -/- 25)
Leeftijds-klassenPrepen-sioen
60–65 jaar
Prepen-sioen
61–65 jaar
Prepen-sioen
62–65 jaar
Prepen-sioen
63–65 jaar
Prepen-sioen
64–65 jaar
25 tot en met 293,32,51,81,20,6
30 tot en met 344,13,12,21,40,7
35 tot en met 394,93,82,71,70,8
40 tot en met 446,04,63,32,11,0
45 tot en met 497,45,64,02,61,2
50 tot en met 549,16,94,93,11,5
55 tot en met 5911,38,66,13,91,9
60 tot en met 64p.m.9,87,14,62,3
Opbouw vanaf 30 jaarPercentage van het pensioengevend loon
Opbouw per jaar: 91,5% / (prepensioenleeftijd -/- 30)
Leeftijds-klassenPrepen-sioen
60–65 jaar
Prepen-sioen
61–65 jaar
Prepen-sioen
62–65 jaar
Prepen-sioen
63–65 jaar
Prepen-sioen
64–65 jaar
30 tot en met 344,73,62,51,60,8
35 tot en met 395,84,43,12,01,0
40 tot en met 447,05,33,82,41,2
45 tot en met 498,66,54,62,91,4
50 tot en met 5410,68,05,73,61,7
55 tot en met 5913,19,97,14,52,1
60 tot en met 64p.m.11,38,25,32,6
Opbouw vanaf 35 jaarPercentage van het pensioengevend loon
Opbouw per jaar: 91,5% / (prepensioenleeftijd -/- 35)
Leeftijds-klassenPrepen-sioen
60– 65 jaar
Prepen-sioen
61– 65 jaar
Prepen-sioen
62– 65 jaar
Prepen-sioen
63–65 jaar
Prepen-sioen
64– 65 jaar
35 tot en met 396,95,23,72,31,1
40 tot en met 448,46,34,52,81,4
45 tot en met 4910,37,85,53,51,7
50 tot en met 5412,79,56,74,22,0
55 tot en met 5915,711,88,35,32,5
0 tot en met 64p.m.13,59,76,33,1
Opbouw vanaf 40 jaarPercentage van het pensioengevend loon
Opbouw per jaar: 91,5% / (prepensioenleeftijd -/- 40)
Leeftijds-klassenPrepen-sioen
60–65 jaar
Prepen-sioen
61–65 jaar
Prepen-sioen
62–65 jaar
Prepen-sioen
63 -65 jaar
Prepen-sioen
64–65 jaar
40 tot en met 4410,57,85,53,41,6
45 tot en met 4912,99,66,74,22,0
50 tot en met 5415,911,88,35,12,4
55 tot en met 5919,714,610,26,43,0
60 tot en met 64p.m.16,712,07,63,7
Opbouw vanaf 45 jaarPercentage van het pensioengevend loon
Opbouw per jaar: 91,5% / (prepensioenleeftijd -/- 45)
Leeftijds-klassenPrepen-sioen
60–65 jaar
Prepen-sioen
61–65 jaar
Prepen-sioen
62–65 jaar
Prepen-sioen
63–65 jaar
Prepen-sioen
64–65 jaar
45 tot en met 4917,212,68,75,32,5
50 tot en met 5421,115,510,76,63,1
55 tot en met 5926,219,213,28,13,8
60 tot en met 64p.m.21,915,59,74,6
Opbouw vanaf 50 jaarPercentage van het pensioengevend loon
Opbouw per jaar: 91,5% / (prepensioenleeftijd -/- 50)
Leeftijds-klassenPrepen-sioen
60–65 jaar
Prepen-sioen
61–65 jaar
Prepen-sioen
62–65 jaar
Prepen-sioen
63–65 jaar
Prepen-sioen
64–65 jaar
50 tot en met 5431,722,515,19,14,1
55 tot en met 5939,327,918,711,35,1
60 tot en met 64p.m.31,821,913,56,3

Voor regelingen waarbij de opbouw geschiedt in de laatste tien jaren voorafgaande aan de in de regeling opgenomen ingangsdatum voor het prepensioen kan de volgende tabel worden gebruikt:

Opbouw vanaf
10 jaar voor de ingangsleeftijd
van het prepensioen
Percentage van het pensioengevend loon
Opbouw per jaar: 91,5% / (prepensioenleeftijd -/- 50)
LeeftijdsklassenPrepen-sioen
60–65 jaar
Prepen-sioen
61–65 jaar
Prepen-sioen
62–65 jaar
Prepen-sioen
63–65 jaar
Prepen-sioen
64–65 jaar
Eerste vijf jaar31,725,819,713,46,8
Tweede vijf jaar39,332,124,616,78,6

Bijlage VII. Voorwaarden voor tijdelijke aanwijzing als bedoeld in onderdeel 7.2 voor pensioenregelingen met uitkeringen in beleggingseenheden, welke zijn aangewezen in het vervallen besluit CPP2003/2813M

Voorwaarden voor aanwijzing

1. Algemene voorwaarden

 • De uitkeringen van het ouderdomspensioen, het overbruggingspensioen en het prepensioen worden op de respectievelijke ingangsdata per pensioensoort uitgedrukt in een aantal beleggingseenheden (units).
 • Als aan het ouderdomspensioen een recht op nabestaandenpensioen is verbonden, dient dit pensioen op de ingangsdatum van het ouderdomspensioen eveneens in een vastgesteld aantal beleggingseenheden te worden uitgedrukt.
 • De administratie van de contante waarde van de uitkeringen in beleggingseenheden wordt actuarieel bijgehouden overeenkomstig een soortgelijke administratie voor pensioenuitkeringen in geld.

2. Tariefgrondslagen bij het berekenen van het aantal beleggingseenheden op de ingangsdatum van het pensioen

 • De pensioenverzekeraar dient uit te gaan van de sterftegrondslagen die hij op de ingangsdatum hanteert voor soortgelijke uitkeringsverplichtingen in geld.
 • De pensioenverzekeraar kan uitgaan van een rekenrente die ten minste gelijk is aan 3% en die ten hoogste gelijk is aan het bij aanvang van de uitkeringen geldende u- of t-rendement of aan de netto marktrente die de verzekeraar op de ingangsdatum hanteert voor soortgelijke uitkeringsverplichtingen in geld. De bij aanvang van de uitkeringen gekozen rekenrente dient gedurende het verdere verloop van de overeenkomst gehandhaafd te blijven.
 • Er mag in de hoogte van de uitkeringen geen inflatie-element worden verdisconteerd.

3. Gevolgen van het overlijden van gerechtigden

 • Bij overlijden van een van de uitkeringsgerechtigden wordt zowel de contante waarde van de beleggingseenheden als de totale beleggingswaarde herrekend. Het overlijden mag daarbij geen invloed hebben op de waarde per beleggingseenheid.
 • De bij overlijden te constateren vrijval van de beleggingswaarde komt, overeenkomstig de handelwijze bij pensioenuitkeringen in euro’s ten goede aan de pensioenverzekeraar in verband met het door deze gelopen langlevenrisico.

4. Jaarlijkse actuariële verwerking van de rekenrente en de sterfte

 • De verzekeraar verwerkt jaarlijks, overeenkomstig de handelwijze bij uitkeringen in geld, de actuariële gevolgen van de op de ingangsdatum veronderstelde tariefgrondslagen in de administratie van de contante waarde van de uitkeringen in beleggingseenheden en in de administratie van de beleggingswaarde zelf.

Toegelaten afwijkingen

1. Peildatum uitkering

Bij de berekening van de per vervallen termijn verschuldigde uitkering in geld mag worden uitgegaan van de waarde van een beleggingseenheid op een vaste peildatum in de maand van betaling respectievelijk in de voorafgaande maand.

2. Vaste uitkeringen gedurende het verzekeringsjaar

Ook is het toegestaan de uitkeringen in geld bij aanvang van een verzekeringsjaar vast te stellen en deze uitkering gedurende dat jaar als een vaste uitkering te hanteren. Hierbij dient de hoogte van de uitkering in geld te worden bepaald op basis van de werkelijke waarde van een beleggingseenheid per een vaste peildatum in een van de laatste twee maanden voorafgaand aan het verzekeringsjaar. De afwijkingen tussen de voor de uitkering te onttrekken beleggingseenheden en de overeengekomen uitkering in beleggingseenheden worden alsdan rechtgetrokken bij de herrekening van de waarde van een beleggingseenheid voor het op het betreffende verzekeringsjaar volgende verzekeringsjaar.

Overgangsregeling: aanwijzing oude regelingen

Het bovenstaande geldt niet voor uitkeringen die vóór 1 juni 2004 zijn ingegaan en die berusten op een regeling met uitkeringen in beleggingseenheden waarop de wetgeving van toepassing is zoals die luidde vóór 1 juni 1999. Deze reeds ingegane regelingen behoeven niet te worden aangepast aan de voorwaarden van dit besluit. Voorzover nodig zijn deze regelingen, in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het besluit van 1 maart 2004, nr. CPP2003/2813M zonder voorwaarden aangewezen als zuivere pensioenregelingen met toepassing van artikel 11, vijfde lid, van de Wet LB (tekst per 1 januari 1999).

Andere vindplaatsen vervallen besluit:

Deel deze pagina