Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vervallen Besluit Overdracht pensioenkapitaal naar een buitenlandse verzekeraar (besluit van 2 december 1996, nr DB96/113M)

Belangrijk!  Vervallen

Dit besluit is vervangen door het besluit van 16 juli 2002, nr. CPP2002/192M.

Overdracht pensioenkapitaal naar een buitenlandse verzekeraar

Besluit van 2 december 1996, nr DB96/113M

De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

1. Inleiding

Met de inwerkingtreding van Brede Herwaardering II is in artikel 11c, tweede lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB) opgenomen in welke gevallen pensioenkapitaal binnen Nederland belastingvrij kan worden overgedragen. Daarnaast bepaalt artikel 11c, vierde lid, van de Wet LB dat Onze Minister, zo nodig onder het stellen van voorwaarden, toestemming kan verlenen pensioenkapitaal belastingvrij naar een niet in Nederland gevestigd pensioenfonds of lichaam dat het verzekeringsbedrijf uitoefent over te dragen, indien daarmee in het kader van de aanvaarding van een dienstbetrekking buiten Nederland pensioenaanspraken worden verworven.

Inmiddels zijn diverse verzoeken om overdracht van pensioenkapitaal naar het buitenland binnengekomen. Op basis hiervan heb ik voor de gevallen waarin de belanghebbende Nederland heeft verlaten wegens het aanvaarden van een nieuwe dienstbetrekking in het buitenland mijn beleid vastgesteld (zie punt 2).

Voor de volledigheid zij vermeld dat dit beleid uiteraard toepassing van verdragen die een verdergaande regeling inzake de overdracht van pensioenkapitaal hebben, onverlet laat (zie bijvoorbeeld artikel 19, derde lid, van de Overeenkomst tussen Nederland en de Verenigde Staten van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting van 1992 (boekwerk Internationale Fiscale Zaken nr. 50.00.00)).

Tevens heb ik besloten de afhandeling van verzoeken om een belastingvrije overdracht van pensioenkapitaal naar het buitenland over te dragen aan de inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland Heerlen. Ik machtig hierbij deze inspecteur namens mij een belastingvrije overdracht van pensioenkapitaal naar een buitenlandse verzekeraar toe te staan mits wordt voldaan aan onderstaande voorwaarden.

2. Voorwaarden voor belastingvrije overdracht ingeval de belanghebbende Nederland metterwoon heeft verlaten wegens het aanvaarden van een dienstbetrekking in het buitenland

 1. de bevoegde inspecteur is akkoord met de hoogte van het over te dragen kapitaal;
 2. het pensioenkapitaal wordt rechtstreeks en in zijn geheel overgedragen naar het pensioenfonds van de nieuwe werkgever of de professionele verzekeraar in het nieuwe woonland ter verwerving van pensioenaanspraken;
 3. de Verzekeringskamer heeft voor de overdracht ontheffing verleend;
 4. Nederland heeft met het nieuwe woonland een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting naar het inkomen gesloten dat bepalingen moet bevatten omtrent het uitwisselen van inlichtingen als nodig om uitvoering te geven aan de bepalingen van dat verdrag en aan de nationale wetgevingen van de verdragsluitende Staten, dan wel het nieuwe woonland is een EU-land waarop de richtlijn 77/799/EEG inzake de wederzijdse bijstand (PB EG 1977 L 336, blz. 15) van toepassing is;
 5. in het desbetreffende land is een substantiële dienstbetrekking aanvaard. Hierbij merk ik op dat de dienstbetrekking in ieder geval substantieel wordt geacht indien deze voor een termijn van vijf jaar is aanvaard;
 6. de volgende bescheiden worden overgelegd:
  1. een verklaring van de bevoegde buitenlandse belastingautoriteit waaruit blijkt dat:
   1. de nieuwe pensioenregeling een in het desbetreffende land gebruikelijke pensioenregeling is;
   2. de te zijner tijd te verrichten uitkeringen, in welke vorm dan ook, betrokken zullen worden in een in het desbetreffende land van kracht zijnde heffing naar het inkomen. Een en ander met inbegrip van het deel van de uitkeringen dat gerelateerd kan worden aan het in Nederland opgebouwde pensioenkapitaal.
  2. de oude pensioenbrief en/of pensioenreglement;
  3. de nieuwe pensioenregeling;
  4. gegevens waaruit de nieuwe woonplaats blijkt;
  5. een verklaring van de onder punt b genoemde verzekeraar waarin wordt aangetoond dat er sprake zal zijn van een substantieel pen-sioentekort voor het geval het Nederlandse pensioenkapitaal niet wordt overgedragen;
  6. gegevens waaruit blijkt dat aan de voorwaarde van punt e is voldaan.
 7. ter zake van de overdracht wordt geen enkele aftrek op het inkomen van belanghebbende en/of van zijn echtgenote/partner toegepast.

3. Overige verzoeken

Overige verzoeken om belastingvrije overdracht van pensioenkapitaal dienen tot mij te worden gericht.

Deel deze pagina