Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Vervallen Besluit Overdracht van pensioenkapitaal aan EU/ECB bij indiensttreding (besluit van 20 december 2000, nr. CPP2000/3178M)

Belangrijk!  Vervallen

Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 31 januari 2008 nr. CPP2007/98M.

Overdracht van pensioenkapitaal aan EU/ECB bij indiensttreding

Besluit van 20 december 2000,
nr. CPP2000/3178M

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Dit besluit betreft een aanpassing van het besluit 1 augustus 1988, nr. DB87/3254, in verband met de Wet IB 2001 en de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001.

1. Inleiding

Ingevolge het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de EG zijn de salarissen, lonen en emolumenten die personeelsleden van de EG ontvangen onderworpen aan een interne belasting ten bate van de EG en vrijgesteld van nationale belasting in de Lid-Staten. De interne belasting is bij Verordening van 29 februari 1968, nr. 260/68, van toepassing verklaard op pensioenen. Het Protocol alsmede de Verordening zijn van overeenkomstige toepassing op de Europese Centrale Bank (ECB) en haar personeelsleden.

Ingevolge art. 11, tweede lid, bijlage VIII van het Statuut Europese ambtenaren, kunnen degenen die in dienst treden van de EG, na de dienst bij een overheidsorgaan, een nationale of internationale organisatie of een onderneming te hebben beëindigd, bij hun aanstelling in vaste dienst van de EG de tegenwaarde van de gedurende hun vorige dienstbetrekking(en) opgebouwde pensioenrechten aanwenden als inkoopsom in de pensioenregeling van de EG. De ECB biedt een vergelijkbare mogelijkheid tot pensioeninkoop.

2. Goedkeuring

Mede gelet op het arrest van het Hof van Justitie van de EG van 20-03-1986, zaak 72/85 (gepubliceerd in Jurisprudentie van het Hof van Justitie, 1986-3, blz. 1219 e.v.), heb ik aanleiding gevonden goed te keuren dat indien gebruik wordt gemaakt van de hierboven vermelde mogelijkheden tot pensioeninkoop, de hieruit voortvloeiende overdracht van pensioenkapitaal fiscaal geruisloos kan geschieden zonder tussenkomst van de Belastingdienst of van mij.

3. Voorbehoud

De met ingang van 1 januari 2001 geldende wettelijke bepalingen betreffende de zogenoemde conserverende aanslagen worden door het voorgaande niet opzijgezet. De goedkeuring laat dan ook onverlet dat de (toekomstige) EU-ambtenaar bij het einde van zijn binnenlandse belastingplicht in de inkomstenbelasting kan worden betrokken op grond van artikel 3.83, eerste lid, van de Wet IB 2001. Hetzelfde geldt terzake van de overdracht van het pensioenkapitaal indien de verplichtingen, waarop de pensioenaanspraken berusten, geheel of gedeeltelijk zijn ondergebracht bij een ander lichaam dan bedoeld in artikel 19a, eerste lid, onderdelen a, b, d, e en f, van de Wet op de loonbelasting 1964. Zie de artikelen 3.83, tweede lid, en 7.2, achtste lid, van de Wet IB 2001. Wellicht ten overvloede merk ik nog op dat geen conserverende aanslag wordt opgelegd indien de buitenlandse pensioenverzekeraar (i.c. de EG of de ECB) voldoet aan de voorwaarden voor aanwijzing als toegelaten verzekeraar en de ambtenaar niet emigreert.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2001. Tot dat moment blijft het besluit van 1 augustus 1988, nr. DB87/3254, van kracht.

Andere vindplaats vervallen besluit:

Deel deze pagina

Op deze pagina