Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vervallen V&A 05-006 Overboeken saldo levensloopregeling naar pensioenregeling d.d. 011121

Belangrijk!  Vervallen

Dit V&A is vervallen omdat het overgangsrecht voor levensloopregelingen per 1 januari 2022 is geƫindigd.

Dit V&A 05-006 behandelt de vraag of het mogelijk is om (een deel van) het saldo van een levensloopregeling over te boeken naar een pensioenregeling.

Vraag

Is het mogelijk om (een deel van) het saldo van een levensloopregeling over te boeken naar een pensioenregeling?

Antwoord

Ja, op grond van artikel 19g, zevende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) (tekst 2011) is het mogelijk om (een deel van) het saldo van een levensloopregeling om te zetten naar een pensioenregeling. Voorwaarde is dan wel dat het pensioen na de omzetting nog binnen de in of krachtens Hoofdstuk IIB van de Wet LB gestelde grenzen blijft. Dat wil zeggen dat de pensioenaanspraken na de storting vanuit de levensloopregeling blijven binnen de jaarlijkse opbouwgrenzen en de maximale grenzen per pensioensoort.

Met behulp van de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen kan worden bepaald of en in hoeverre er fiscale ruimte bestaat om het saldo van een levensloopregeling om te zetten naar een pensioenregeling.

Verder gelden nog twee aandachtspunten:

  • De pensioenregeling moet voorzien in de mogelijkheid van inhaal of inkoop  van pensioen (zie ook V&A 05-034);
  • Het is fiscaal niet toegestaan om het saldo zonder inhouding van loonheffingen eerst over te maken naar de werknemer, die het saldo vervolgens doorstort naar de pensioenuitvoerder.
Let op!  Let op!

Volgens het per 1 januari 2021 aangepaste overgangsrecht voor levensloopregelingen is op 1 november 2021 de waarde in het economisch verkeer van de nog aanwezige levensloopaanspraak, zonder toepassing van de standaardloonheffingskorting, aangemerkt als loon uit tegenwoordige arbeid van de (gewezen) werknemer. Indien de (gewezen) werknemer op 1 januari 2021 61 jaar of ouder was, is de aanspraak echter aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking. De uitvoerder van de levensloopregeling is ter zake van dat loon aangewezen als inhoudingsplichtige.

Nu levensloopaanspraken conform het bovenstaande zijn aangemerkt als loon, is het overgangsrecht van artikel 39d Wet LB, en daarmee de inhoud van dit V&A, feitelijk niet meer relevant. Formeel vervalt artikel 39d Wet LB per 1 januari 2022 (zie artikel VIIb van het Belastingplan 2012). Per die datum zal dit V&A ook vervallen.

Deel deze pagina