Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

V&A 08-041 Samenloop van een WAO- of WIA-uitkering met een vóór de AOW-gerechtigde leeftijd ingaand ouderdomspensioen, overbruggingspensioen of prepensioen

Dit V&A 08-041 behandelt de vraag of een pensioenregeling die voorziet in een ouderdomspensioen, overbruggingspensioen of prepensioen dat ingaat vóór de AOW-gerechtigde leeftijd, een voorziening moet bevatten die rekening houdt met de mogelijke samenloop van de pensioenuitkeringen met WAO- of WIA-uitkeringen.

Let op!  Let op!

De inhoud van dit V&A is van toepassing op pensioenaanspraken en pensioenregelingen die vallen onder het overgangsrecht van artikel 38b, eerste lid, respectievelijk van artikel 38q van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB). De inhoud van dit V&A is niet van toepassing op aanspraken ingevolge een pensioenregeling die voldoet aan het nieuwe fiscale pensioenkader van de Wet toekomst pensioenen (WTP).

Per 1 juli 2023 is de WTP in werking getreden. Het fiscale pensioenkader, zoals dat gold tot 1 juli 2023 (oude fiscale pensioenkader), blijft van toepassing op pensioenaanspraken die zijn opgebouwd tot aan het moment dat een pensioenregeling wordt aangepast aan de WTP, mits deze aanspraken niet zijn omgezet in aanspraken ingevolge een premieovereenkomst als bedoeld in artikel 10 van de Pensioenwet (PW) of artikel 28 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb). Dit volgt uit artikel 38b, eerste en tweede lid, Wet LB.

Voor de aanpassing van een pensioenregeling aan het nieuwe fiscale en civiele pensioenkader geldt een transitieperiode. Dit is geregeld in artikel 38q Wet LB respectievelijk artikel 220i PW en artikel 214g Wvb. Tijdens de transitieperiode mag pensioenopbouw blijven plaatsvinden met toepassing van het oude fiscale pensioenkader.

Vraag

Indien een pensioenregeling voorziet in een ouderdomspensioen of overbruggingspensioen dat ingaat vóór de AOW-gerechtigde leeftijd, kan samenloop ontstaan met WAO- of WIA-uitkeringen. Hetzelfde kan zich voordoen bij prepensioenuitkeringen. Moeten dergelijke pensioenregelingen een voorziening bevatten die rekening houdt met die samenloop?

Antwoord

Nee, artikel 18a Wet LB (tekst 30 juni 2023), artikel 18e Wet LB (tekst 2004) en artikel 38a Wet LB (tekst 2004) bevatten geen verbod op samenloop of een verplichting tot inbouw van de WAO- of WIA-uitkering.

De bedoelde verzekeringen en pensioenregelingen voorzien in vervangende inkomsten wegens arbeidsongeschiktheid, respectievelijk ouderdom. Op het moment dat de arbeidsongeschikte werknemer de pensioendatum bereikt, treedt het ouderdomspensioen, overbruggingspensioen of het prepensioen als inkomensvervangende uitkering in werking en vervalt het belang van de WAO- of de WIA-voorziening. De WAO- en WIA-uitkeringen eindigen echter pas op de AOW-gerechtigde leeftijd. In de WAO- en de WIA is evenmin als in de fiscale pensioenwetgeving een anticumulatiebepaling opgenomen voor de samenloop met een ouderdomspensioen, overbruggingspensioen of prepensioen vóór de AOW-gerechtigde leeftijd.

Terzijde zij het volgende opgemerkt. In de praktijk blijkt bij samenloop van een WAO- of WIA-uitkering met ouderdomspensioen, overbruggingspensioen of prepensioen soms de behoefte te bestaan om de ingangsdatum van het pensioen uit te stellen. Dit is evenwel niet toegestaan voor het prepensioen op grond van artikel 38a, tweede lid, onderdeel b, 2º, Wet LB (tekst 2004). Voor het prepensioen is het zogenoemde ‘doorwerkvereiste’ van toepassing gebleven. De ingangsdatum van de prepensioenuitkeringen kan alleen worden uitgesteld indien en voor zover wordt doorgewerkt in een dienstbetrekking. In onderdeel 4.5 van het Verzamelbesluit pensioenen van 27 juni 2023, nr. 2023-13641 is onder voorwaarden goedgekeurd dat de ingangsdatum van de prepensioenuitkeringen ook kan worden uitgesteld indien en voor zover wordt doorgewerkt als ondernemer of als resultaatgenieter.

Een Vraag en Antwoord van vergelijkbare strekking was eerder opgenomen in onderdeel 6 van het vervallen besluit CPP2003/530M (besluit van 29 augustus 2003).

Deel deze pagina

Op deze pagina