Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

V&A 17-030 Pensioen in eigen beheer op vervroegde pensioeningangsdatum gedeeltelijk prijsgeven in verband met onderdekking

Dit V&A 17-030 behandelt de vraag of het mogelijk is om een in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak bij onderdekking gedeeltelijk prijs te geven bij vervroeging van de pensioeningangsdatum.

Vraag

Op grond van artikel 38n van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) blijven voor een in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak de artikelen 18h, 19a, 19b, 19c, 19d en 38j, alsmede de daarop gebaseerde bepalingen, zoals die artikelen en bepalingen luidden op 31 december 2016, van toepassing. Volgens artikel 19b, achtste lid, Wet LB (tekst 2016) mag in door de Minister van Financiën aangewezen gevallen een in eigen beheer verzekerd pensioen op pensioeningangsdatum gedeeltelijk worden prijsgegeven als de vermogenspositie van het eigenbeheerlichaam ontoereikend is om de pensioenverplichtingen na te komen. Deze door de Minister van Financiën aangewezen gevallen zijn opgenomen in het besluit van 18 maart 2013, nr. BLKB 2013/27M (het besluit).

Wanneer de pensioeningangsdatum met toepassing van artikel 18a, zesde lid, Wet LB wordt vervroegd, kan dan op de vervroegde pensioeningangsdatum gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid tot prijsgeven van artikel 19b, achtste lid, Wet LB (tekst 2016), indien voor het overige sprake is van een aangewezen geval, zoals opgenomen in het besluit?

Antwoord

Ja, ook wanneer de pensioeningangsdatum met toepassing van artikel 18a, zesde lid, Wet LB (tekst 30 juni 2023) wordt vervroegd, kan gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid tot gedeeltelijk prijsgeven van artikel 19b, achtste lid, Wet LB (tekst 2016), mits voor het overige sprake is van een aangewezen geval, zoals opgenomen in het besluit.

Noch de wettekst noch de tekst van het besluit verzet zich tegen toepassing van het achtste lid van artikel 19b Wet LB (tekst 2016) indien de pensioeningangsdatum wordt vervroegd.

Let op!  Let op!

In onderdeel 2.5 van het Verzamelbesluit pensioenen van 27 juni 2023, nr. 2023-13641 is goedgekeurd dat het besluit van 18 maart 2013, nr. BLKB 2013/27M van overeenkomstige toepassing is op een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV) in de zin van artikel 38p, eerste lid, Wet LB. Op basis van deze goedkeuring kan ook een ODV bij ingang van de termijnen eenmalig worden verminderd in verband met de vermogenspositie van het eigenbeheerlichaam. De voorwaarden van het besluit van 18 maart 2013, nr. BLKB 2013/27M zijn hierbij van overeenkomstige toepassing. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar V&A 17-021.

Deel deze pagina