Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Centraal Aanspreekpunt Pensioenen

Vervallen V&A 19-004 Inhaal pensioen op basis van een 3%-staffel over diensttijd waarover een 4%-staffel is gehanteerd d.d. 070619

7 juni 2019 11:01

Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 19-004 Inhaal pensioen op basis van een 3%-staffel over diensttijd waarover een 4%-staffel is gehanteerd (versie 1 januari 2020).

Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964

Artikel 18a, derde lid, Wet op de loonbelasting 1964              

Inhaal pensioen op basis van een 3%-staffel over diensttijd waarover een 4%-staffel is gehanteerd (Vraag & Antwoord 19-004 d.d. 070619)

Vraag

Met ingang van 1 januari 2019 is de pensioenregeling van een werkgever gebaseerd op een 3%-staffel uit Bijlage IV van het besluit van 10 december 2018, nr. 2018-28515 (hierna: Staffelbesluit pensioenen). Tot 2019 vond pensioenopbouw plaats op basis van een 4%-staffel zoals opgenomen in Bijlage I van het Staffelbesluit pensioenen.

Is het mogelijk om op basis van de huidige 3%-staffel pensioen in te halen over de dienstjaren bij de huidige werkgever waarin de pensioenopbouw plaatsvond op basis van een 4%-staffel?

Antwoord

Ja, onder voorwaarden is inhaal van pensioen op basis van een 3%-staffel mogelijk, ook over dienstjaren bij de huidige werkgever, waarin eerder pensioenopbouw plaatsvond conform een 4%-staffel. Inhaal van pensioen over het verleden is enkel mogelijk voor zover er inhaalruimte is. Voor het vaststellen van de inhaalruimte kan gebruik gemaakt worden van de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen.

Aandachtspunten
Ten aanzien van een in dit V&A bedoelde inhaal gelden vier aandachtspunten.

1. Eventtoets
Na inhaal van pensioen op basis van een 3%-staffel, zal de eventtoets van voorwaarde e van Bijlage IV van het Staffelbesluit pensioenen moeten plaatsvinden met in achtneming van het pensioen dat eerder is opgebouwd op basis van de 4%-staffel. Hierbij is het niet relevant of er al dan niet een interne waardeoverdracht van het met de 4%-staffel opgebouwde pensioenkapitaal heeft plaatsgevonden naar het deel van de regeling met pensioenopbouw op basis van de 3%-staffel.

2. Interne waardeoverdracht
De vraag of een interne waardeoverdracht heeft plaatsgevonden is wel relevant voor de toepassing van voorwaarde f van Bijlage IV van het Staffelbesluit pensioenen.

a. Wel interne waardeoverdracht
Indien het op basis van de 4%-staffel opgebouwde pensioenkapitaal is overgedragen naar het met de 3%-staffel opgebouwde deel van de regeling, zal voorwaarde f van Bijlage IV van het Staffelbesluit pensioenen eveneens van toepassing worden op het overgedragen pensioenkapitaal. Na aankoop van een fiscaal maximaal geïndexeerd middelloonpensioen, zal een eventueel resterend pensioenkapitaal vervallen aan de verzekeraar dan wel de (ex-)werkgever.

b. Geen interne waardeoverdracht
Heeft geen interne waardeoverdracht plaatsgevonden, dan geldt voorwaarde f niet voor het met de 4%-staffel opgebouwde pensioenkapitaal.

Zoals eerder aangegeven moet de eventtoets plaatsvinden met in achtneming van het pensioen dat eerder is opgebouwd op basis van de 4% staffel. Indien uit de eventtoets blijkt dat een resterend pensioenkapitaal moet vervallen aan de verzekeraar dan wel de (ex-)werkgever, dan komt dit volledig ten laste van het met de 3%-staffel opgebouwde deel van de pensioenregeling. Een resterend pensioenkapitaal is daarmee ook beperkt tot maximaal het met de 3%-staffel opgebouwde pensioenkapitaal (inclusief de inhaal).

Het op basis van de 4%-staffel opgebouwde pensioenkapitaal zal uiterlijk op pensioeningangsdatum volledig aangewend moeten worden voor de aankoop van een recht op pensioenuitkeringen.

3. Inhaal over jaren vóór 2007
Verder wordt opgemerkt dat ook over de jaren vóór 2007 inhaal van pensioen op basis van een 3%-staffel mogelijk is. De 3%-staffel is weliswaar pas per 1 januari 2007 geïntroduceerd, maar inhaal van pensioen vindt altijd plaats op basis van het fiscale regime dat geldt op het moment van inhaal.

4. Inhaal op basis van kostprijs
Het antwoord in dit V&A is van overeenkomstige toepassing voor een inhaal van pensioen op basis van de kostprijs van een fiscaal maximaal middelloonpensioen als bedoeld in onderdeel 6.2 en Bijlage V van het Staffelbesluit pensioenen.

NB
De inhoud van dit V&A is van overeenkomstige toepassing op een vergelijkbare situatie van inkoop.