Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vervallen V&A 08-030 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, Pensioenwet d.d. 261017

Belangrijk!  Vervallen

Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-030 d.d. 14 februari 2024.

Dit V&A 08-030 behandelt de vraag of de voorwaarden van artikel 19a, tweede lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) (tekst 2013) ook gelden voor het bij een eigen beheerlichaam verzekeren van een loonstamrecht.

Vraag

Een eigenbeheerlichaam als bedoeld in artikel 19a, eerste lid, onderdeel d, Wet LB (tekst 2013) kan op grond van artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB (tekst 2013) als verzekeraar optreden. In artikel 19a, tweede lid, Wet LB (tekst 2013) is opgenomen dat deze verzekeraar alleen onder voorwaarden kan optreden als verzekeraar van pensioenen van directeuren-grootaandeelhouders. Geldt deze voorwaarde ook voor lichamen als bedoeld in artikel 19a, eerste lid, onderdeel d, Wet LB (tekst 2013) die willen optreden als verzekeraar van een stamrecht?

Antwoord

Nee, artikel 19a, tweede lid, Wet LB (tekst 2013) is alleen van toepassing als het gaat om het verzekeren van een pensioen.

Let op!  Let op!

Met ingang van 1 januari 2014 kunnen geen nieuwe loonstamrechten meer ontstaan. Onder een loonstamrecht wordt verstaan een aanspraak op periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon als bedoeld in de artikelen 11, eerste lid, onderdeel g, en 37 Wet LB zoals die op 31 december 2013 luidden, en daarmee gelijkgestelde bedragen als bedoeld in artikel 11a, eerste lid, Wet LB zoals dat op 31 december 2013 luidde. Het overgangsrecht voor op 31 december 2013 bestaande loonstamrechten is opgenomen in artikel 39f Wet LB. Artikel 39f, eerste lid, Wet LB bepaalt dat voor op 31 december 2013 bestaande loonstamrechten de artikelen 10, vijfde lid, onderdelen b en c, 11, eerste lid, onderdeel g, en vierde lid, 11a, 19a, 19b, achtste lid, 32bb, zesde en achtste lid, en 37 Wet LB, zoals die op 31 december 2013 luidden, alsmede de daarop gebaseerde bepalingen, van toepassing blijven.

Een Vraag en Antwoord van vergelijkbare strekking was eerder opgenomen in onderdeel 19 van het vervallen besluit CPP2002/896M (besluit van 27 november 2002).

Deel deze pagina