Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Vervallen V&A 08-041 Samenloop van een WAO- of WIA-uitkering met een vóór de AOW-gerechtigde leeftijd ingaand ouderdomspensioen, overbruggingspensioen of prepensioen d.d. 210616

Belangrijk!  Vervallen

Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-041 d.d. 10 november 2017.

Vraag

Indien een pensioenregeling voorziet in een ouderdomspensioen of overbruggingspensioen dat ingaat vóór de AOW-gerechtigde leeftijd, kan samenloop ontstaan met WAO- of WIA-uitkeringen. Hetzelfde kan zich voordoen bij prepensioenuitkeringen. Moeten dergelijke pensioenregelingen een voorziening bevatten die rekening houdt met die samenloop?

Antwoord

Nee, artikel 18a van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB), artikel 18e Wet LB (tekst 2004) en artikel 38a Wet LB (tekst 2004) bevatten geen verbod op samenloop of een verplichting tot inbouw van de WAO- of WIA-uitkering.

De bedoelde verzekeringen en pensioenregelingen voorzien in vervangende inkomsten wegens arbeidsongeschiktheid, respectievelijk ouderdom. Op het moment dat de arbeidsongeschikte werknemer de pensioendatum bereikt, treedt het ouderdomspensioen, overbruggingspensioen of het prepensioen als inkomensvervangende uitkering in werking en vervalt het belang van de WAO- of de WIA-voorziening. De WAO- en WIA-uitkeringen eindigen echter pas op de AOW-gerechtigde leeftijd. In de WAO- en de WIA is evenmin als in de fiscale pensioenwetgeving een anticumulatiebepaling opgenomen voor de samenloop met een ouderdomspensioen, overbruggingspensioen of prepensioen vóór de AOW-gerechtigde leeftijd.

Terzijde zij het volgende opgemerkt. In de praktijk blijkt bij samenloop van een WAO- of WIA-uitkering met ouderdomspensioen, overbruggingspensioen of prepensioen soms de behoefte te bestaan om de ingangsdatum van het pensioen uit te stellen. Dit is evenwel niet toegestaan op grond van artikel 18a, vierde lid, 1º en 2º, Wet LB, artikel 18e, eerste lid, onderdeel a, Wet LB (tekst 2004) dan wel artikel 38a, tweede lid, onderdeel b, 2º, Wet LB (tekst 2004). Zie ook Vraag en Antwoord 08-045.

Een Vraag en Antwoord van vergelijkbare strekking was eerder opgenomen in onderdeel 6 van het vervallen besluit CPP2003/530M (besluit van 29 augustus 2003)

Deel deze pagina

Op deze pagina