Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Centraal Aanspreekpunt Pensioenen

Vervallen V&A 08-076 Gebruikelijk loon en pensioengevend loon d.d. 110118

11 januari 2018 15:23

Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-076 d.d. 4 januari 2019.

Artikel 18g en artikel 19 Wet op de loonbelasting 1964

Artikel 18g, eerste en tweede lid, en artikel 19 Wet op de loonbelasting 1964

Gebruikelijk loon en pensioengevend loon (Vraag & Antwoord 08-076 d.d. 110118)

Vraag

Biedt artikel 19 van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) de mogelijkheid om pensioen op te bouwen over een bedrag dat hoger is dan het pensioengevend loon van artikel 10b van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB)?

Antwoord

Nee. In artikel 10b, eerste lid, UBLB is het begrip pensioengevend loon ingevuld. Dat artikel biedt in beginsel geen mogelijkheden om pensioen op te bouwen over niet genoten loonbestanddelen. Ook artikel 19 Wet LB biedt die mogelijkheid niet. Artikel 19 Wet LB verhindert of beperkt de pensioenopbouw over de diensttijd waarin het loon nihil is of aanzienlijk lager is dan het gebruikelijke loon. Dit artikel richt zich dus op de pensioengevende diensttijd. Het laat zich niet uit over de mogelijkheid om pensioen op te bouwen over een hoger pensioengevend loon dan het genoten loon. Artikel 18g, tweede lid, Wet LB en artikel 10b, eerste lid, UBLB sluiten tezamen die mogelijkheid in de regel uit.

Het vorenstaande laat uiteraard onverlet dat bij uitzondering wel pensioenopbouw over niet genoten pensioengevend loon mogelijk is in de gevallen waarin de regelgeving hierin voorziet. Voorbeelden:

  • pensioengevend loon in perioden van VUT, prepensioen of verzorging van kinderen of perioden na ontslag voor zover die perioden op grond van artikel 10a UBLB als diensttijd mogen meetellen. Er mag dan pensioen worden opgebouwd over het laatstgenoten loon vóór of over het eerstgenoten loon na de betreffende periode, ook al wordt tijdens de genoemde periode zelf geen of een lager loon genoten;
  • pensioengevend loon over perioden van demotie als bedoeld in artikel 10b, derde lid, UBLB, zie in dit verband ook onderdeel 3.3 van het besluit van 24 november 2017, nr. 2017-126948;
  • loonsverlagingen als bedoeld in de onderdelen 3.4, 3.5 en 4.3 van het besluit van 24 november 2017, nr. 2017-126948;
  • forfaitair bepaald pensioengevend loon als bedoeld in de paragrafen 3 en 4 van de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen van 9 juli 2014.

Een Vraag en Antwoord van vergelijkbare strekking was eerder opgenomen in onderdeel 11 van het vervallen besluit CPP2003/2794M (besluit van 22 april 2004).