Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vervallen V&A 11-023 Beperkte pensioenopbouw in een eindloonregeling in de laatste 5 jaar vóór de pensioeningangsdatum; uitstel van de pensioeningangsdatum d.d. 101117

Belangrijk!  Vervallen

Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 11-023 d.d. 14 februari 2024.

Dit V&A 11-023 behandelt de vraag wat de invloed is van uitstel van de pensioeningangsdatum op de volgens artikel 10b, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 geldende beperking om in een eindloonregeling rekening te houden met loonstijgingen in de periode van 5 jaar direct voorafgaande aan de in de pensioenregeling vastgestelde pensioeningangsdatum.

Vraag

Artikel 10b, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB) beperkt de mogelijkheden om in een eindloonregeling rekening te houden met loonstijgingen in de periode die aanvangt 5 jaren direct voorafgaande aan de in de pensioenregeling vastgestelde pensioeningangsdatum. Hoe moet de periode van beperking worden opgevat als de betreffende pensioeningangsdatum wordt uitgesteld?

Antwoord

Voor de beantwoording van de vraag is van belang op welk moment de pensioeningangsdatum wordt uitgesteld en op welke wijze dat gebeurt. Er kunnen zich verschillende varianten voordoen. Deze worden behandeld aan de hand van de volgende voorbeelden.

1. Gegevens

De pensioenregeling wordt gewijzigd. De ingangsdatum (richtdatum) in de regeling wordt veranderd van 67 jaar in 68 jaar. De pensioengerechtigde is op het moment van de wijziging 59 jaar.

Uitwerking

In dit geval vangt de periode van beperkte pensioenopbouw aan 5 jaren voorafgaande aan de nieuwe pensioeningangsdatum van 68 jaar.

2. Gegevens

De pensioenregeling wordt niet gewijzigd. In de regeling bestaat de mogelijkheid om de vastgestelde ingangsdatum uit te stellen. Werkgever en werknemer komen overeen de feitelijke datum uit te stellen van 67 jaar naar 68 jaar. De pensioengerechtigde is op dat moment 61 jaar.

Uitwerking

Het begin van de periode van beperking ondergaat in dit geval geen wijziging als gevolg van het uitstel. De in de pensioenregeling vastgestelde ingangsdatum blijft immers ongewijzigd. De begindatum van de periode blijft de 62e verjaardag. De beperking van de pensioenopbouw blijft doorlopen totdat het pensioen feitelijk ingaat. Artikel 10b, eerste lid, UBLB noemt immers geen einddatum voor toepassing van de beperking.

Opmerking

In een aantal gevallen zijn de gevolgen van het wijzigen van de pensioenregeling (hiervoor onder 1) feitelijk gelijk aan die van het uitstellen van de ingangsdatum van de pensioenuitkeringen (hiervoor onder 2). Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen indien er na het aanpassen van de pensioeningangsdatum in de regeling geen pensioenopbouw meer plaatsvindt. In dat geval moet op basis van een fiscaalrechtelijke kwalificatie van de feiten worden beoordeeld of er sprake is van het wijzigen van de pensioenregeling of van het uitstellen van de ingangsdatum van de pensioenuitkeringen. De uitkomsten van die beoordeling bepalen de aanvang van de periode van beperking op grond van artikel 10b, eerste lid, UBLB.

3. Gegevens

De pensioenregeling wordt gewijzigd. De ingangsdatum in de regeling wordt veranderd van 67 jaar in 68 jaar. De pensioengerechtigde is op het moment van de wijziging 63 jaar.

Uitwerking

In dit geval loopt de periode van beperkte pensioenopbouw al op het moment van wijziging van de regeling. Deze periode blijft doorlopen totdat het pensioen feitelijk ingaat. Artikel 10b, eerste lid, UBLB noemt immers geen einddatum voor toepassing van de beperking. Er is geen reden voor enige onderbreking of opschorting van de beperking.

4. Gegevens

De pensioenregeling wordt niet gewijzigd. In de regeling bestaat de mogelijkheid om de vastgestelde ingangsdatum uit te stellen. Werkgever en werknemer komen overeen de feitelijke datum uit te stellen van 67 jaar naar 68 jaar. De pensioengerechtigde is op dat moment 63 jaar.

Uitwerking

In dit geval loopt de periode van beperkte pensioenopbouw al op het moment van uitstel. Deze periode blijft doorlopen totdat het pensioen feitelijk ingaat. Artikel 10b, eerste lid, UBLB noemt immers geen einddatum voor toepassing van de beperking.

Conclusie

De periode van beperking van de pensioenopbouw wordt verlengd met de periode van uitstel van de pensioeningangsdatum. Dat is alleen anders als de pensioeningangsdatum (richtdatum) in de pensioenregeling wordt uitgesteld voordat de periode van beperking is ingegaan.

Deel deze pagina