Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Vervallen V&A 15-007 Overschrijding redelijke termijn voor de aankoop van een pensioenuitkering d.d. 211016

Belangrijk!  Vervallen

Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen.

Inleiding

Bij expiratie van een pensioenpolis waarbij de hoogte van de pensioenuitkering niet reeds van tevoren vaststaat, moet binnen een redelijke termijn een recht op een pensioenuitkering worden aangekocht. In Vraag en Antwoord 10-001 is het begrip “redelijke termijn” nader ingevuld. In geval van bijzondere omstandigheden kan worden afgeweken van de genoemde termijnen.

Door de huidige lage marktrente zijn de aankooptarieven voor een recht op pensioenuitkeringen ongunstig voor pensioengerechtigden. Het nadeel van de ongunstige aankooptarieven laat zich bovendien extra gelden omdat de hoogte van het aan te kopen recht op een levenslange vaste pensioenuitkering afhankelijk is van de tarieven op één enkel moment namelijk het conversiemoment.

De op 1 september 2016 in werking getreden Wet verbeterde premieregeling beoogt voor deze situatie een oplossing mogelijk te maken. De Wet verbeterde premieregeling biedt de pensioengerechtigden met een pensioenpolis waarbij de hoogte van de pensioenuitkering niet reeds van tevoren vaststaat de keuzemogelijkheid van een risicodragend pensioen. Als de pensioengerechtigde hiervoor kiest, varieert zijn pensioen na de pensioendatum mee met het beleggingsrisico, de ontwikkeling van de levensverwachting en het gerealiseerde resultaat op sterfte.

Vraag

Kunnen de huidige ongunstige aankooptarieven voor een recht op pensioenuitkeringen in combinatie met het invoeren van de Wet verbeterde premieregeling worden aangemerkt als een bijzondere omstandigheid die een verlenging van de redelijke termijn rechtvaardigt

Antwoord

Ja. De combinatie van de huidige ongunstige aankooptarieven voor een recht op pensioenuitkeringen en het invoeren van de Wet verbeterde premieregeling is aan te merken als een bijzondere omstandigheid die een tijdelijke termijnverlenging rechtvaardigt. Het dilemma waarvoor veel deelnemers van pensioenregelingen op basis van een premie- of kapitaalovereenkomst zich gesteld zien, is dat zij gehouden zijn om binnen de redelijke termijn een recht op een levenslange vaste pensioenuitkering aan te kopen tegen een ongunstig tarief. Dit leidt dan tot een lage levenslange pensioenuitkering.

De Wet verbeterde premieregeling beoogt oplossingen te bieden voor deze problematiek. Met de maatregelen van deze wet wordt een meer flexibele overgang van de pensioenopbouwfase naar de pensioenuitkeringsfase mogelijk gemaakt. Pensioengerechtigden zijn niet langer verplicht om hun kapitaal ineens volledig om te zetten in een vaste uitkering. Doorbeleggen van het pensioenkapitaal in de uitkeringsfase kan leiden tot een hoger pensioenresultaat en maakt het pensioen minder afhankelijk van de rentestand op de pensioeningangsdatum.

Het tijdelijk uitbreiden van de termijn voor het aankopen van een recht op een pensioenuitkering na de expiratie van een pensioenpolis kan voor deelnemers voor een soepelere overgang zorgen naar de mogelijkheden van de Wet verbeterde premieregeling.

De in Vraag en Antwoord 10-001 vermelde redelijke termijn voor het aankopen van een pensioenuitkering is in eerste instantie tijdelijk verlengd tot en met 31 december 2016. Omdat er op dit moment nog weinig verzekeringsproducten beschikbaar zijn waarmee de mogelijkheden van de Wet verbeterde premieregeling kunnen worden benut, wordt de redelijke termijn voor het aankopen van een pensioenuitkering van Vraag en Antwoord 10-001 nader verlengd tot 1 juli 2017.

Naast de op 1 september 2016 in werking getreden Wet verbeterde premieregeling is op 8 juli 2015 de regeling Pensioenknip opnieuw in werking getreden (zie Handreiking tijdelijke pensioenknip 2015 (versie 24 juli 2015)). Hiermee is het voor verzekeringnemers waarvan de redelijke termijn al was ingegaan mogelijk gemaakt om de periode tot aan inwerkingtreding van de Wet verbeterde premieregeling te overbruggen. Met de in dit Vraag en Antwoord opgenomen tijdelijke termijnverlenging wordt naast de regeling Pensioenknip een extra optie geboden voor een soepele overgang naar het regime van de Wet verbeterde premieregeling.

Deel deze pagina

Op deze pagina