Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vervallen V&A 18-001 In eigen beheer verzekerd pensioen ex-partner afkopen of omzetten in oudedagsverplichting d.d. 190118

Belangrijk!  Vervallen

Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.  

Inleiding

Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen in werking getreden (kamerstukken 34 555 en 34 662). Volgens het ingevoerde artikel 38n van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) is het van 1 april 2017 tot en met uiterlijk 31 december 2019 mogelijk om het volledige in eigen beheer verzekerde deel van de opgebouwde pensioenaanspraak af te kopen of om te zetten in aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV). Bij volledige afkoop of omzetting in een ODV kan de opgebouwde pensioenaanspraak worden prijsgegeven voor zover de waarde in het economische verkeer van die aanspraak hoger is dan de fiscale balanswaarde van de tegenover die aanspraak staande pensioenverplichting op het moment van prijsgeven.

Vraag

De ex-partner van een dga heeft bij echtscheiding recht gekregen op uitbetaling van een deel van de uitkeringen van het ouderdomspensioen van de dga (pensioenverevening als bedoeld in artikel 2 van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS)). Daarnaast heeft de ex-partner een aanspraak op een bijzonder partnerpensioen in de zin van artikel 3a WVPS verkregen. De pensioenaanspraken van de dga en de ex-partner zijn volledig in eigen beheer verzekerd.

Kan de ex-partner het recht op uitbetaling van een deel van de uitkeringen van het ouderdomspensioen en/of de aanspraak op bijzonder partnerpensioen zelf afkopen of omzetten in een ODV?

Antwoord

Recht op uitbetaling deel uitkeringen ouderdomspensioen

Volgens artikel 38n, tweede lid, Wet LB kan alleen een in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak worden afgekocht of omgezet in een ODV. Het recht op uitbetaling van een deel van de uitkeringen van het ouderdomspensioen van de dga is geen eigen pensioenaanspraak van de ex-partner. De ex-partner kan het recht op gedeeltelijke uitbetaling van de ouderdomspensioenuitkeringen dan ook niet afkopen of omzetten in een ODV. De aanspraak op ouderdomspensioen is een pensioenaanspraak van de dga. Alleen de dga kan de in eigen beheer verzekerde aanspraak op ouderdomspensioen afkopen of omzetten in een ODV. Op grond van artikel 38n, vierde lid, Wet LB is afkopen of omzetten in een ODV alleen mogelijk met schriftelijke instemming van de ex-partner.

Aanspraak op bijzonder partnerpensioen

De aanspraak op bijzonder partnerpensioen is een eigen pensioenaanspraak van de ex-partner. De ex-partner kan de in eigen beheer verzekerde aanspraak op bijzonder partnerpensioen met toepassing van artikel 38n, tweede lid, Wet LB afkopen of omzetten in een ODV.

Eigen pensioenaanspraak ex-partner na conversie

Volgens artikel 5 WVPS is het mogelijk om overeen te komen dat de ex-partner bij echtscheiding een eigen recht op ouderdomspensioen verkrijgt in plaats van een recht op uitbetaling van een deel van de uitkeringen van het ouderdomspensioen en een aanspraak op bijzonder partnerpensioen (conversie). De ex-partner kan de door conversie verkregen, in eigen beheer verzekerde eigen pensioenaanspraak met toepassing van artikel 38n, tweede lid, Wet LB afkopen of omzetten in een ODV.

In Vraag & Antwoord 18-002 wordt nader ingegaan op de voor de afkoop of omzetting van de pensioenaanspraak van de ex-partner in aanmerking te nemen fiscale balanswaarde van de tegenover die aanspraak staande pensioenverplichting.

Deel deze pagina